^ Back to Top

มิถุนายน 2020

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน”

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2021-03-29 18:00

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2020-05-30 16:30

ประกวดออกแบบเสื้อยืดเพื่อการกุศล ภายใต้แนวคิด “Saitarn Equality Education : ความเสมอภาคทางการศึกษา”

ประกวดออกแบบเสื้อยืดเพื่อการกุศล ภายใต้แนวคิด “Saitarn Equality Education : ความเสมอภาคทางการศึกษา”

มูลนิธิสายธาร ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อยืดเพื่อการกุศล ภายใต้แนวคิด “Saitarn Equality Education : ความเสมอภาคทางการศึกษา” ชิงเสื้อ และของที่ระลึกขากมูลนิธิ

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

ประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ปี

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-10 16:30

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 21,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-07 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”

ประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2020-07-25 16:30

แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic

แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป องค์กร และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Roboinnovato

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-10 16:30

ประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด"

ประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
จ, 2020-07-20 16:30

ประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”

ประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2020-07-25 16:30

ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ชิงทุนการศึกษามูลค่า 130,000 บาท พ

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-17 16:30

ประกวดนิยายแชท ธีม "อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณ Believe And Do It"

ประกวดนิยายแชท ธีม "อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณ Believe And Do It"

Joylada ร่วมกับ B.A.D-it ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายแชท ธีม "อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณ Believe And Do It" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลพิเศษจาก B.A.D-it

รอบที่ 1

หมดเขต: 
พ, 2020-07-15 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards 2020

ประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards 2020

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น “Save Zone No new face (Youthtubers)”

ประกวดคลิปสั้น “Save Zone No new face (Youthtubers)”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น “Save Zone No new face (Youthtubers)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเท

หมดเขต: 
พ, 2020-07-15 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.