^ Back to Top

เมษายน 2018

ประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายใต้โจทย์ “Greenscape”

ประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายใต้โจทย์ “Greenscape”

Café Amazon ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายใต้โจทย์ “Greenscape” ชิงรางวัลไปล่าแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์จำนวน 2 ที่นั่ง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-08 16:00

ประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:00

ประกวดในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8

ประกวดในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 ชิงโอกาสในการเข้าร่วมค่

หมดเขต: 
พ, 2018-05-16 16:00

ประกวด "Market Place Nanglinchee Kids Super Star Contest 2018"

ประกวด "Market Place Nanglinchee Kids Super Star Contest 2018"

ศูนย์การค้า Market Place นางลิ้นจี่ ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 13 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "Market Place Nanglinchee Kids Super Star Contest 2018" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-05-25 16:00

แข่งขันวาดภาพสีน้ํามัน หรือสีอคริลิค "LEFRANC BOURGEOIS PARIS PAINTING CONTEST 2018"

แข่งขันวาดภาพสีน้ํามัน หรือสีอคริลิค "LEFRANC BOURGEOIS PARIS PAINTING CONTEST 2018"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพสีน้ํามัน หรือสีอคริลิค "LEFRANC BOURGEOIS PARIS PAINTING CONTEST 2018" หัวข้อ "THAI LANDSCAPE" ชิงทุนการศึกษา พร้อมของราง

หมดเขต: 
ศ, 2018-09-28 16:00

แข่งขันวาดภาพสีน้ํา "CANSON PAINTING CONTEST 2018"

แข่งขันวาดภาพสีน้ํา "CANSON PAINTING CONTEST 2018"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพสีน้ํา "CANSON PAINTING CONTEST 2018" หัวข้อ "THAI LANDSCAPE" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจาก C

หมดเขต: 
ศ, 2018-09-28 16:00

ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท

หัวข้อการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย"

ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย" ชิงเงินราง

หมดเขต: 
อ, 2018-05-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา”

ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2018-05-04 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "Stunning Taiwan Short Film Contest"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "Stunning Taiwan Short Film Contest"

Providence University, Taiwan ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "Stunning Taiwan Short Film Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 เหรียญไต้หวัน

หมดเขต: 
จ, 2018-05-28 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 23:59

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capit

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ประกวดคลิปวิดีโอ “หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2018" หัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันกับไม้ (ธรรมชาติ)

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2018" หัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันกับไม้ (ธรรมชาติ)

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2018" หัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันกับไม้ (ธรรมชาติ) ในงานมหกรรมภาพยนตร์ โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2018 ชิงรางวัลเงินสด และผลิตภัณฑ์

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-24 16:00

ประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย'

ประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย'

Sofa Publishing ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย' ชิงโอกาสได้รับการรวมเล่มและตีพิมพ์ มีการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์และจ่ายค่าลิขสิทธิ์แบบเหมาจ่าย เ

หมดเขต: 
อา, 2018-06-10 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.