^ Back to Top

ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562

ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School"

ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญระถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรต

Deadline: 
Tue, 2019-12-10 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562

Members Online

There are currently 0 users online.