^ Back to Top

ประกวดคำขวัญ

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู เนท่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชส

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลรวม 55,0

Deadline: 
Wed, 2014-11-19 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดส่งคำขวัญในหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน"

ประกวดส่งคำขวัญในหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการ์ตูนปังปอนด์ ขอชวนเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน" เพื่อรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า ชิงทุนการศึกษาและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 40,0

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 18:00

ประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริ

Deadline: 
Fri, 2014-02-21 16:00

ประกวดตราสัญญาลักษณ์ และคำขวัญ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประกวดตราสัญญาลักษณ์ และคำขวัญ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งประกวดตราสัญญาลักษณ์ และคำขวัญ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยตราสัญลักษณ์และคำขัวญ ต้องจดจำง่าย สื่อความหมายความเป็น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถส่งผลงานอย่างใดอย่

Deadline: 
Tue, 2013-12-31 16:00

ประกวดคำขวัญ และ ภาพประทับใจ หัวข้อ "รักษ์ปากแพรก"

ประกวดคำขวัญ และประกวดภาพถ่ายระทับใจ หัวข้อ "รักษ์ปากแพรก"

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และแหล่งเรียนรู้บนถนนสายแรกปากแพรก กาญจนบุรี รวมทั้งชุมชนบนถนนปากแพรก ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ และประกวดภาพถ่ายประทับใจในปากแพรก หัวข้อ "รักษ์ปากแพรก" 

Deadline: 
Thu, 2014-02-20 16:00

ประกวดคำขวัญวันครู

คุรุสภา ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดคำขวัญวันครู โดยเป็นคำขวัญที่แต่งขึ้นเอง มีคำคล้องจอง จำนวนไม่เกิน 16 พยางค์ ต้องมีมีคำว่า "ครู" และสื่อถึงความกตัญญูต่อครู ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานจ

Deadline: 
Sun, 2013-10-27 08:06

ผลการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปนั้น บัดนี้ผลการตัดสินได้ออกมาแล้วดังนี้

 

ผลการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

ประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน ประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท โดยสามารถส่งคำขวัญได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  โดยจะให้มีพิธีมอบร

Deadline: 
Mon, 2013-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคำขวัญ

Members Online

There are currently 0 users online.