^ Back to Top

บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์

บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์” นำเสนอประเด็นจากมุมมองที่หลากหลายในการจัดการทางวัฒนธรรม โดยวิทยากรนายฉิน อวี้เซิน ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมจีน ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
084-9822072, 0818753567 
Facebook/Cultural-management

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (การเรียน การสอนทางไกล/ภาษาไทย) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8
วัน – เวลา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 
วิทยากร นายฉิน อวี้เซิน ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมจีน
ผู้ดําเนินรายการ ร.อ. บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และนางสาวปฐมาภรณ์ จริยวิทยานนท์
สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ในแง่การจัดการทางวัฒนธรรม การสอนทางไกล/ภาษาไทย) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8เวลา 13.00 - 16.00 น.
สํารองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • 084-9822072, 0818753567 
  • Email: macmth8cu@gmail.com
  • Facebook/Cultural-management

ระยะเวลาในการสํารองที่นั่ง ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2557 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการหัวข้อ  “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์” 

นําเสนอประเด็นจากมุมมองที่หลากหลายในการจัดการทางวัฒนธรรม โดยวิทยากรนายฉิน อวี้เซิน ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมจีน ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํารองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-9822072, 0818753567 Facebook/Cultural-management

รายละเอียด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (การเรียน การสอนทางไกล/ภาษาไทย) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 8 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการทางวัฒนธรรมภายใต้หัวข้อ “ปักกิ่ง: การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์” กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนากับวิทยากรรับเชิญ การอภิปรายภาพรวมของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในปักกิ่งโดยตัวแทนนิสิตหลักสูตรการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ แนวนโยบายด้านวัฒนธรรมของปักกิ่ง การพัฒนาการท่องเที่ยวในปักกิ่ง การสื่อความหมาย การจัดการสถานที่และผู้เข้าชมสถานที่ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงกู่เจิ้ง การแสดงประกอบการบรรยาย และการมอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ด้วยความน่าสนใจในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของปักกิ่ง ประกอบกับการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายทางด้านวัฒนธรรม การส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยว และการพัฒนารูปแบบด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จนสามารถทําให้เกิดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จึงเกิดการศึกษาดูงานและนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาจัดงานสัมมนา และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการจัดการวัฒนธรรมระหว่างกัน ในวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กําหนดการจัดสัมมนา

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน การบรรเลงกู่เจิ้งระหว่างการลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๕ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
๑๓.๓๕ – ๑๓.๔๐ น. ตัวแทนนิสิตหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม รุ่นที่ ๘ กล่าวรายงาน
๑๓.๔๐ – ๑๓.๔๕ น. ผู้อํานวยการหลักสูตรกล่าวเปิดงาน
๑๓.๔๕ – ๑๓.๕๐ น. การแสดงชุดที่ ๑: จีน-ไทยไมตรี
๑๓.๕๐ – ๑๓.๕๕ น. นําชมวิดีทัศน์ภาพรวม
๑๓.๕๕ – ๑๔.๓๕ น. เสวนาร่วมกับวิทยากรรับเชิญ ๑ ท่านภายใต้หัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์” วิทยากร -นายฉิน อวี้เซิน ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมจีน ดําเนินรายการโดย ร.อ. บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และนางสาวปฐมาภรณ์ จริยวิทยานนท์
๑๔.๓๕ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมการแสดงชุดที่ ๒: ระบําจีน ชุดจาซีเตอเล่อ
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. การอภิปรายโดยตัวแทนนิสิตภาพรวมของการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์วัฒนธรรมในปักกิ่ง

  • แนวนโยบายทางวัฒนธรรม
  • การพัฒนาการท่องเที่ยวในปักกิ่ง
  • การสื่อความหมาย
  • การจัดการสถานที่และผู้เข้าชมฯ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
๑๕.๔๐ – ๑๕.๔๕ น. สรุปประเด็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสัมมนาทางวิชาการ
๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดการสัมมนา 

** หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอศิลป์ จามจุรี

บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์

Seminar date: 
22 Nov 2014 13:30 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.