^ Back to Top

การอบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

อบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

แม็คเอ็ดดูเคชั่น ยังคงมุ่งมั่นและเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของครูทั่วประเทศในทุกระดับการศึกษา ด้วยการจัดงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) :
ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จจากครั้งที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการ Kick Off สู่กิจกรรมอบรมย่อยในแต่ละจังหวัดตลอดปี 2016

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับครูทั่วประเทศ ตอบรับแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และสอดรับกับรูปแบบการเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการเป็น “ครู” ในยุคดิจิทัล เพราะ “ครู” เป็นผู้มีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนหัวใจในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย จึงจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตนอย่างไม่หยุดนิ่ง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัย เพื่อแนะแนวทางให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำความรู้ไปพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยการอบรมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเป็นครูผู้สอนในยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

  • ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อาชีวศึกษาทวิภาคี มีดีอย่างไร” โดย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
  • การบรรยายหัวข้อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้…ครูควรทำอย่างไร?” โดย ครูชาตรี สำราญ ครูคุณากรมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
  • การอบรม “การประเมินผลตามสมรรถนะรายวิชา” โดย รศ. ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข โดย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     

ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ

  • “สื่อสังคมออนไลน์กับการสอนในชั้นเรียน” โดย รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • “การสอนแนวใหม่ในยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์นภสินธุ์ เสือดี ผู้จัดการส่วน E-Learning บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  • “ยุทธศาสตร์การศึกษาไทย นำอาชีวะก้าวไกลสู่อาเซียน” โดย ผศ. ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับ "สื่อพันธุ์ใหม่ iSmart" การเรียนที่ถูกจัดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียนผ่านแท็ปเล็ต โดยใช้มัลติมีเดียเป็นสื่อหลักและสิ่งพิมพ์ช่วยเสริมด้านเนื้อหา ทำให้มีเวลาเหลือมากพอให้ครูจัดกิจกรรมหรือโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กในด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสม

งาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016): ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nutthakan Thaworndhammarith

งาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

Seminar date: 
28 Nov 2015 09:00 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.