^ Back to Top

ประกวดบทความ “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน”

ราชนาวิกสภา ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และเป็นสมาชิกราชนาวิกสภา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ประกวดบทความ “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน”

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบทความ
1. บทความต้องมีเนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อ เป็นการนำเสนอความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือได้ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ โดยบทความจะต้องประกอบด้วยโครงเรื่อง 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ คำนำ หรือบทนำ หรือความนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป พร้อมทั้งการอ้างอิง
2. ขนาดของบทความต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้า และไม่เกิน 8 หน้า (ไม่นับรูปภาพ/แผนภูมิ/ตาราง)
3. จะต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาดหน้ากระดาษชนิด เอ4 เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว ด้านซ้ายหรือกั้นหน้า 1.5 นิ้ว ด้านขวาหรือกั้นหลัง 0.75 นิ้ว โดยใช้รูปแบบ ตัวอักษรหรือฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์ ทั้งอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีจำนวนหน้าละประมาณ 40 บรรทัด

ผู้มีสิทธิ์ส่งบทความเข้าประกวด 
ข้าราชการกองทัพเรือและเป็นสมาชิกราชนาวิกสภา

กำหนดการส่งบทความ
1. การส่งบทความ ให้ส่งต้นฉบับบทความเป็นเอกสาร และไฟล์เอกสารอีเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีรอมจ านวนอย่างละ ๑ ชุด พร้อมทั้งระบุชื่อ ต าแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เขียนบทความ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
2. สามารถส่งบทความได้โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา ถ.อรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 การส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณารับบทความตามวันที่ประทับบนตราไปรษณีย์

ประเภทรางวัล มีจำนวน ๓ รางวัล ได้แก่

  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

การพิจารณาตัดสิน
1. หากไม่มีบทความใดสมควรได้รับรางวัลประเภทใด ๆ ราชนาวิกสภาสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินงดมอบรางวัลในประเภทนั้น ๆ
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศผลการประกวดบทความ และการมอบรางวัล
1. ประกาศผลการประกวดบทความ ในพุธวันที่ 10 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.rtni.org
2. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กันยายน 2557 (ในการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาราชนาวิกสภา ประจำเดือนกันยายน 2557)

ผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ หรือ ๐๙ ๒๔๒๙ ๒๙๓๑ ในเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.rtni.org/th/home/4-webpages/naikasart/233-essaycontest2557.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nainu Phinitsap

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.