^ Back to Top

โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32 ภายใต้แนวคิด “Let’s PLEARN together”

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Smart J-MAT) เปิดรับสมัครคณะทางานโครงการ “ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 32 หรือ Smart J-MAT 32” โดยเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่เลือกศึกษาวิชาการตลาดเป็นวิชาเอก หรือวิชาโท ที่มีความสนใจใฝ่หาความรู้ทางด้านวิชาการและกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเป็นตัวแทนจากสถาบันในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต/นักศึกษา ทั่วประเทศตลอดปีการศึกษา 2559-2560

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสบูรณาการทักษะความรู้กับการทำงานจริง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทางานจริงในด้านการบริหารโครงการฯ และเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหา
3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ในการทากิจกรรม ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสายการตลาดระดับเยาวชน
4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของนักการตลาดระดับเยาวชน และนักการตลาดในระดับมืออาชีพให้มี ความแข็งแกร่ง มั่นคงในระดับสากล
5. เพื่อสร้างความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการทางานจริง อันเป็นพื้นฐานสาคัญทางด้านการตลาดแก่ยุวสมาชิกฯ ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นนักการตลาดในระดับมืออาชีพในอนาคต
6. เพื่อสร้างเสริมนักการตลาดระดับเยาวชนให้มีความพร้อมตลอดจนความมั่นใจ ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต/นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานตลาด อาทิ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในระดับชั้นปี 3-4 ของแต่ละสถาบัน

การดำเนินการ
1. นิสิต/นักศึกษา ส่งใบสมัครเข้ามายังสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง

 • ไปรษณีย์: สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  1168/21 ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนน พระราม 4
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-679-7360-3
 • E-mail : jmat31.pr@gmail.com (กรุณานำเอกสารฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์)

2. นิสิต/นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2559 ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
3 นิสิต/นักศึกษา จะต้องเข้าร่วมโครงการต่างๆ อาทิ

 • J-MAT Sharing Together (โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านต่างๆ ให้กับทีม J-MAT
 • โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด (จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาเยาวชนในด้านการตลาด)
 • โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (โดยร่วมเป็นหนึ่งในคณะทางานจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย)
 • โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee (ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทางานจัดหลักสูตรอบรมทางด้านการตลาดให้กับนิสิต นักศึกษาชั้นปี 4 ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย)
 • โครงการ J-MAT Next Gen ( ร่วมประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทากิจกรรมในปีต่อไป)

4. นิสิต/นักศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับทีม Smart J-MAT และทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน และมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารโครงการต่างๆ

กำหนดการ
1. ระยะเวลาการรับใบสมัคร

 • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.
 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยยึดวันที่ประทับตราเป็นหลัก

2. วันสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4
หมายเหตุ ติดตามเวลาสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th
3. วันประกาศผล : วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ทาง www.facebook.com/smartjmat และ www.marketingthai.or.th
4. วันปฐมนิเทศ (Orientation) : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องลุมพินี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้ดูแลโครงการ

 • คุณจันทร์เพ็ญ Tel. 02-679-7360-3
 • E-mail : chanphen@marketingthai.or.th

ติดตามข่าวสารของ J-MAT

 • www.facebook.com/smartjmat
 • www.marketingthai.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวริศรา ทะวะละ

โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Details-Eng285.91 KB
PDF icon Application-Eng126.73 KB
PDF icon รายละเอียด364.34 KB
PDF icon ใบสมัคร187.56 KB

Members Online

There are currently 0 users online.