^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

การประกวดวงดนตรี Ukulele Acoustic Band ครั้งที่ 1

Ukulele Acoustic Band เป็นการนำเสนอและถ่ายทอดดนตรีในลักษณะที่เรียบง่าย ใช้ผู้บรรเลงและจำนวนผู้เล่นเครื่องดนตรีน้อยชิ้น โดยไม่ต้องใช้เครื่องไฟฟ้าหรืออิเล็คโทนิคแต่อย่างใด วงดนตรีประเภท Acoustic Band ยังสามารถบรรเลงเพลงได้ทุกแนวเพลงจึงง่ายต่อการรวมวงฝึกซ้อมและการแสดง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สมาคมชาไทย”

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สมาคมชาไทย” (Thailand Tea Association) ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (logo) ของ “สมาคมชาไทย” (Thailand Tea Association)
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ “สมาคมชาไทย” (Thailand Tea Association)

ประกวดตั้งชื่องานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2554 และตราสัญลักษณ์งาน

จังหวัดสุรินทร์ เชิญชวน ประชาชนร่วมส่งประกวด ตั้งชื่องานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2554 และตราสัญลักษณ์งาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ และอนุรักษ์การแสดงช้าง ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท โดยการประกวด แบ่ง 2 ประเภท คือ

  1. การประกวดชื่อการจัดงานช้างสุรินทร์
  2. การประกวดตราสัญลักษณ์งานช้างสุรินทร์

ประกวดออกแบบชุดสำหรับเด็ก Doraemon Designer Contest

บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต และ คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกวดงาน Doraemon Designer Contest ขอเชิญชวน ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ประกวดออกแบบชุดสำหรับเด็กภายใต้คอนเซ็ปต์ Oh!

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011)

Design Innovation Contest, DIC2011

การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011) จัดขึ้น เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี สไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น โดยผลงานต้องมีการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมห

ประกวดภาพวาดระบายสี ,ประกวดภาพถ่าย "ตรอกบ้านจีน" และประกวดภาพเก่า "เล่าเมืองตาก"

จังหวัดตาก เห็นความสำคัญของชุมชนโบราณ "ตรอกบ้านจีน" จึงจัดทำโครงการ ประกวดภาพวาดระบายสี ,ประกวดภาพถ่าย "ตรอกบ้านจีน" และประกวดภาพเก่า "เล่าเมืองตาก" เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งภาพได้ที่
สำนักงานวฒนธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ประกวดคลิปเพื่อรณรงค์ให้เกิดการเขียนชื่อยาบนฉลากยาหรือซองยา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากรเพื่อการทำงานระบบสุขภาพชุมชน ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้คลินิก ร้านขายยา คลินิกพยาบาล และโรงพยาบาลเอกชนเขียนชื่อยาในซองยา/ฉลากยา เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์และประชาชนทุกคนเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมประกวดจัดท

Deadline: 
Sat, 2011-12-31 16:30

ประกวดบทความวิชาการ และเรียงความ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ ประกวดบทความวิชาการ และเรียงความ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงขอเชิญชวน บุคคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทบทความวิชาการ หัวข้อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรม

โครงการประกวดภาพถ่าย “ระบบคมนาคมขนส่ง...เชื่อมโยงสังคมไทย”

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีกำหนดวาระครบรอบ 9 ปีในวันที่ 9 ตุลาคม 2554 จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ระบบคมนาคมขนส่ง...เชื่อมโยงสังคมไทย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร โดยผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว และเมื่อหลังจากที่ได้ภาพถ่ายที่ชนะเลิศจากการประกว

กิจกรรม "ทำบล็อก บอกรักแม่"

กิจกรรม "ทำบล็อก บอกรักแม่"
ระยะเวลา วันนี้- 21 สิงหาคม 54
ประกาศผล 25 สิงหาคม 54

กติกา

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod