^ Back to Top

ททท จัดประกวด ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด ครั้งที่ 8

ททท. เชิญส่งผลงานประกวด ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด ครั้งที่ 8 ยกระดับมาตรฐานสู่สากล ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด ครั้งที่ 8

ใน โอกาสเดียวกันนี้ ททท. ได้จัดเสวนาหัวข้อ "การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในมิติที่ยั่งยืน" โดยเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะคณะกรรมการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท ได้แก่ รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และ รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลประเภทต่าง ๆ และยังได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการจากฟาร์มโชคชัย ลานนา โอเอซิสสปา และโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา- แกรนด์ มาร่วมเสวนาถึงความสำเร็จและแนวทางการจัดการ จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดครั้งที่ผ่านมา

การประกวดรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีนี้ ททท. วางกรอบแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน การมีส่วนร่วม ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการท่องเที่ยว การสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม แทรกไว้ในเกณฑ์การตัดสินการประกวดด้วย โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 2553 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day)

นาย อักกพล กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆจาก ททท. เป็นการช่วยขยายผลความสำเร็จด้านการตลาด อาทิ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / โครงการ / กิจกรรม ของผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อของ ททท. การได้รับเชิญเข้างานส่งเสริมการขายของ ททท. เช่น Consumer Fair , Trade Fair , Road Show ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในราคาพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนผู้ที่ได้รับ รางวัลฯให้มีส่วนร่วมในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชน บริษัทนำเที่ยว และโครงการทดสอบสินค้าที่ดำเนินการโดย ททท. เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ททท. สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงาน ททท. 35 แห่งทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismawards ได้ตั้งแต่บัดนี้ และส่งใบสมัครพร้อมข้อมูล / วัสดุประกอบการพิจารณา ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ประทับตราภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 วงเล็บมุมซอง (โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2250 5500 ต่อ 4495 - 8 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Contest Type: 
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.