^ Back to Top

ประกวดสื่อการสอนผ่าน i-board (กระดาน interactive)

ประกวดสื่อการสอนผ่าน i-board

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้รู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตามหลักนโยบายการศึกษา 3D
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนที่มี การโต้ตอบมากขึ้นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและทำให้เด็กกล้าแสดงออกมาก ยิ่งขึ้น
3. เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างครู อาจารย์ และนักเรียน
4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้เรียน พร้อมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสนุกกับการเรียนรู้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส่งผลงานเป็นทีม 1ทีม ประกอบด้วย
* อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
* นักเรียนหรือนักศึกษา 2 คน
* ผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรอง

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา
3. สมาชิกภายในทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกคนต้องอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน

ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน

วันนี้ – 15 มกราคม 2553 (โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

เอกสารประกอบการประกวด

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
4.ใบสมัครและแบบสอบถาม (สามารถดาว์นโหลดได้ที่ www.chinavut.com/eng/contest/razr_iboard.php )

เนื้อหาการส่งเข้าประกวด

“รวมพลคนชอบสอน .... สนุกสอน สนุกเรียน สนุกกับ 8 กลุ่มสาระ”

เป้าหมาย คือ การพัฒนาสื่อการสอนคู่กระดานอัจฉริยะ หรือ i-board เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมากที่สุด พร้อมทั้งมีเนื้อหาการสอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

หัวข้อและเนื้อหาเปิดกว้างสำหรับ 8 กลุ่มสาระวิชา อันประกอบด้วย

* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยา
* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศาสตร์ , ศาสนา, และวัฒนธรรม
* กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รูปแบบผลงานในการส่งประกวด

1. ออกแบบสื่อการสอน ตามเนื้อหา 8 กลุ่มสาระวิชา: แต่ละทีมที่เข้าประกวดร่วมกันออกแบบสื่อการสอน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อสอนคู่กับกระดาน i-Board (Interactive Board หรือ กระดานอัจฉริยะ)ได้ ไม่จำกัดประเภทของโปรแกรม หรือไฟล์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น

* โปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์
* โปรแกรมแฟลชแอนนิเมชั่น
* โปรแกรมไมโครซอฟ Exel, Word
* MP3, Window Media Player
* และอื่นๆ

หมายเหตุ: ภายในผลงานสื่อการสอนนั้นต้องมีโลโก้ของ Razr i-Board ประกอบร่วมอยู่ในผลงานนั้นด้วย

สามารถดาว์นโหลดโลโก้ Razr iBoard ได้ที่ LOGO Razr i-Board

2. อัดวีดีโอวิธีการนำเสนอ: ให้ นำไฟล์สื่อการสอนที่ผลิตนั้น มานำเสนอผ่านโปรแกรมหรือไฟล์ที่ใช้ พร้อมทั้งอัดวีดีโอตัวอย่างการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 10นาที และให้ตั้งชื่อไฟล์ตามเงื่อนไขด้านล่างแล้วบันทึกลงบนแผ่นซีดี**

ตัวอย่างชื่อไฟล์: iBoard_ ชื่อโรงเรียน_ชื่อทีม

สามารถชมตัวอย่างผลงานได้ที่ www.chinavut.com/eng/contest/projectgallary.php

3. อัพโหลดขึ้น Youtube: นำไฟล์วีดีโอตัวอย่างการนำเสนอสื่อการสอนในข้อที่ 3. อัพโหลดขึ้นบน www.youtube.com โดยภายในช่อง Title และ Tag นั้น แต่ละทีมสามารถระบุคำหรือประโยคได้ตามความต้องการ แต่ภายในประโยคนั้นต้องมีคำว่า Razr i-Board ประกอบอยู่ด้วย และส่งลิงค์มาที่ E-mail : contest@chinavut.com **

ตัวอย่างการกรอกช่อง Title และ Tag: Razr iBoard ตามด้วยประโยคที่ต้องการใช้ตั้งชื่อผลงาน

ผลงานที่ส่งเข้ามาที่บริษัทจะถูกอัพโหลดขึ้นที่ www.chinavut.com/eng/contest/projectgallery.php เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้ามารับชมและมีสิทธิร่วมในการโหวต สำหรับทีมที่มีผลคะแนนการโหวตสูงสุด จะได้รับรางวัล Top Vote สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 (ขอสงวนสิทธิ์แก่ทีมที่นำไฟล์วีดีโอ อัพโหลดขึ้น www.youtube.com และส่งลิงค์มาให้ทางบริษัทฯ เท่านั้น)

4. ส่งไฟล์ตัวจริงมาที่บริษัท: บันทึกไฟล์งานสื่อการสอน พร้อมกับบันทึกไฟล์วีดีโอตัวอย่างการนำเสนอลงบนแผ่นซีดี พร้อมกรอกชุดเอกสารใบสมัคร และแบบสอบถามให้ครบถ้วน ส่งมาที่

(ฝ่ายการตลาด) บริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
63, 65, 67 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
พร้อมวงเล็บมุมซอง (โครงการ: การประกวดสื่อการสอนคู่กับ Razr i-Board)

5. ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุกทีม

หมายเหตุ ** ข้อ2-3 นั้นเป็นส่วนเพิ่มเติม ที่แต่ละทีมจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสามารถนำ ส่วนเพิ่มเติมนี้ มาเป็นส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสิน

เงื่อนไข

1. สมาชิก 1คนสามารถสมัครได้ 1ทีมเท่านั้น
2. อาจารย์ที่ปรึกษา 1ท่านสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนทีม
3. 1 สถานศึกษา สามารถส่งทีมประกวดได้มากกว่า 1 ทีม
4. 1ทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน แต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดทำขึ้นมาใหม่และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทฯ สามารถนำผลงานไปใช้เผยแพร่ นำเสนอได้ โดยไม่มีกำหนดเวลา และเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ผู้ร่วมประกวดในโครงการประกวดการทำสื่อการสอนคู่กับ Razr i-Board เท่านั้นที่จะสามารถดาว์นโหลด Software (ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดหลังจากจบโครงการ) ได้
10. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะติดต่อกลับผู้ได้รับรางวัล เพื่อมารับรางวัลและประกาศผลผ่านทาง www.chinavut.com/eng/contest/theresult.php
12. ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
13. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวัน เวลา และสถานที่ที่ได้รับรางวัล
14. ผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
15. บริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า

การประกาศผล

*การประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 27 มกราคม 2553

ผ่านทาง www.chinavut.com/eng/contest/theresult.php

ทางบริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิดโอกาสให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10ทีมสุดท้าย สามารถนำสื่อการสอนนั้นมาทดลองใช้ และฝึกซ้อมการนำเสนอผ่านกระดาน Razr i-Board (Interactive Board หรือ กระดานอัจฉริยะ) โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำวิธีการใช้ และให้คำปรึกษา เพื่อให้ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะ กรรมการในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

โดย ทีมที่สนใจต้องโทรมาลงทะเบียนจองล่วงหน้า เริ่มเปิดให้แต่ละทีมเข้ามาทดลองใช้ และฝึกซ้อมการนำเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2553 (เฉพาะวันทำการ) โดยแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบแรก เวลา 8.30 – 12.00 น. และรอบสอง เวลา 13.00 – 17.30 น.

*การประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายทุกทีมจะต้องนำสื่อการสอนนั้นมานำเสนอผ่านกระดาน Razr i-Board (Interactive Board หรือ กระดานอัจฉริยะ) ต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อทำการตัดสินทีมที่ชนะเลิศการประกวดทุกรางวัล

(ทางบริษัทฯ จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ในการเข้ามานำเสนอสื่อการสอน รอบชิงชนะเลิศให้ทราบในภายหลัง)

เกณฑ์การตัดสิน

1. เนื้อหาของสื่อการเรียนการสอน (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระวิชา)
2. การใช้สื่อการสอนร่วมกับฟังก์ชั่นกระดาน i-Board (Interactive Board หรือ กระดานอัจฉริยะ)
3. เทคนิค และวิธีการนำเสนอ (Present)
4. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามของสื่อการสอน
5. จำนวนผู้เข้าชมและร่วมโหวต

คณะกรรมการตัดสิน

1. ตัวแทนจากบริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1 ท่าน
2. อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1 ท่าน
4. บรรณาธิการการศึกษา 1 ท่าน
5. ตัวแทนเยาวชน 1 ท่าน
6. ตัวแทนสื่อมวลชน 1 ท่าน

ผู้สนับสนุน

1.หน่วยงานภาครัฐบาล และสมาคมต่างๆ
2.บริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3.หนังสือนิตยสาร และสื่อมวลชนต่างๆ

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โทรศัพท์: 0-2694-3000
ติดต่อฝ่าย Marketing: คุณสุรัตนา/ คุณสมชนก/ คุณสุขเศรษฐ์
หรือ www.chinavut.com/contest/razr_iboard.php

Total Prize Money: 
300,000 Baht

Members Online

There are currently 0 users online.