^ Back to Top

การประกวด ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตปี 54

การประกวด ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตปี 54

พร้อมหรือยัง!!! ที่จะลุกขึ้นปลุก พลังแห่งตำนานเพลงเพื่อชีวิต และประกาศก้องความเก๋าใน ตัวคุณกับสุดยอดการประกวด ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตปี 54 พร้อมสิทธิ์ลุ้นประชันเพลง กับพี่แอ็ดคาราบาว อย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติของสมาชิกวงดนตรีที่จะเข้าประกวด
• สมาชิกวงต้องมีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2532 ถึง 2539) ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน หรือมีภูมิลำเนาเดียวกัน
• สมาชิกวงที่เข้าประกวดจะต้องไม่เป็นนักดนตรีอาชีพ หรือรับจ้างแสดงดนตรีไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
• วงดนตรีและสมาชิกวงดนตรีที่เข้าประกวดต้องไม่มีสัญญารับจ้างหรือข้อผูกพัน กับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ เช่น การบันทึกอัลบั้ม แสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงบนเวที หรือโฆษณาสินค้า ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด
• จำนวนนักร้องนักดนตรีที่จะขึ้นแสดงบนเวทีต้องมีอย่างน้อย 4 คน แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 คนวงที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันต้อง Download แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.carabao.co.th เมนูดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต พร้อมกรอกให้สมบูรณ์และชัดเจน scan พร้อมรูปถ่ายสมาชิงวง( ความละเอียดของรูปไม่ต่ำกว่า 5 MB ) แล้ว email ไปที่ contest@carabao.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 และ email เพลง Demo ที่ต้องเป็นเพลงของวงคาราบาว เท่านั้น ซึ่งร้อง-บรรเลงตามความสามารถของตัวเอง โดยที่การใช้ดนตรีไม่จำเป็นต้องเหมือนกับต้นฉบับ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครและ Demo เพลงในวันเดียวกันแต่ให้ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2554
• เมื่อหมดเขตวันรับสมัคร คณะผู้จัดการประกวดจะแจ้งผลการคัดเลือกวงที่จะเข้าประกวด พร้อมรายละเอียดของการประกวด เช่น วัน เวลา และสถานที่ มายังหัวหน้าวงตาม email address หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
• ในวันแข่งขัน หัวหน้าวงต้องนำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสารสำคัญทุกอย่าง (ดูรายละเอียดในหัวข้อถัดไป) ไปยื่นที่คณะกรรมการการประกวด หากพบว่ามีหลักฐานใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือมีข้อมูลไม่ตรงกับในใบสมัคร วงดนตรีนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นประกวด
• หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง ณ วันประกวด
o ใบสมัครตัวจริง
o บัตรประชาชนตัวจริงของสมาชิกวงแต่ละคน พร้อมสำเนา
o บัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา หรือจดหมายรับรองตัวจริงจากสถาบันการศึกษา
• นับจากวันแข่งขันรอบแรกแล้ว ห้ามเปลี่ยนตัว หรือเพิ่มสมาชิกวง ผู้สมัครต้องสังกัดเพียงวงเดียว แต่สามารถเปลี่ยนหน้าที่การบรรเลงในวงได้
• วงที่เคยชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตไม่มีสิทธ์เข้าร่วมในการแข่งขัน
เครื่องดนตรี
• วงดนตรีที่เข้าแข่งขันต้องใช้เครื่องดนตรีอย่างน้อย 3 ชิ้น ได้แก่ กลอง เบส และกีตาร์ หรือคีย์บอร์ด
• เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงของวงคาราบาวเท่านั้น จำนวน 3 เพลง (ยกเว้นเพลงที่ใช้เป็น Demo ห้ามใช้เป็นเพลงประกวด) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
o เพลงช้า 1 เพลง
o เพลงเร็ว 1 เพลง
o เพลงที่ เรียบเรียงทำนองและการบรรเลงใหม่ โดยใช้เนื้อร้องเดิม(เพลงวงคาราบาว) (Re-arrange) 1 เพลง
• อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ทางผู้จัดการประกวดจะเตรียมไว้ให้คือ
o กลองชุด 1 (กระเดื่องเดียว)
o ตู้แอมป์เบส 1 / ตู้แอมป์กีตาร์ 3 / ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 2
o แรควางคีย์บอร์ด 2 ชั้น 2 อัน
o ไมโครโฟนสายสำหรับร้องอย่างน้อย 9 / ไมโครโฟนไร้สายอย่างน้อย 2
o Spare line สำหรับอุปกรณ์ดนตรีเพิ่มเติม 3
o Note stand 5 อัน
o Monitor ร้อง 4 aux (ไม่มี Sidefills)
o วงดนตรีที่จะเข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องดนตรีทุกชนิด (ยกเว้นกลองชุด) / สายแจ๊ค / Effect + Power adapter + สายไฟ / และเครื่อง Percussion ทั้งหมดไปเอง
o ห้าม ใช้อุปกรณ์ประเภท Sequencer / Rhythm Box / MD / Backing Track หรืออุปกรณ์ช่วยร้องช่วยเล่นใดๆ โดยเด็ดขาด
o ระหว่างที่เข้าประกวด อนุญาตให้มีตัวแทนวงเข้าไปให้คำแนะนำเจ้าหน้าผู้ที่ควบคุม Sound Control แต่ห้ามแตะต้องอุปกรณ์ใดๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ควบคุม Sound Control นั้น

รางวัล
• ทุกวงที่เข้าร่วมประกวดในแต่ละรอบจะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางครั้งละ 1,000 บาท
• รางวัลจากการประกวดระดับจังหวัด
o ชนะเลิศ 5,000 บาท
o รองชนะเลิศ 3,000 บาท
• รางวัลจากการประกวดระดับภาค
o ชนะเลิศ 10,000 บาท
o รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 8,000 บาท
o รองชนะเลิศอันดับสอง 5,000 บาท ระยะเวลา เวทีและรอบของการประกวด
• ช่วงเวลาของการประกวดจะอยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน จนถึงเดือน สิงหาคม 2554
• การประกวดจะถูกแบ่งเป็น 5 ภาค รวมทั้งหมด 13 เวที ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
o กรุงเทพและปริมณฑล ( 1 เวที)
o ภาคเหนือ : เชียงราย นครสวรรค์ (2 เวที)
o ภาคอีสาน : นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี (4 เวที)
o ภาคกลาง : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สุพรรณบุรี (4 เวที)
o ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี ชุมพร (2 เวที)
• การประกวดเพื่อหาผู้ชนะจนถึงระดับภาคแบ่งเป็น 2 รอบ
o การแข่งขันในระดับจังหวัดจะอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็นการประกวด เพื่อหา วงดนตรีที่มีคะแนนสูงสุด 1 – 2 วง เพื่อเข้าประกวดระดับภาค
o วงที่ผ่านการเข้าแข่งขันในระดับภาคจะต้องแต่งเพลงภายใต้แนวคิด “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต”
o การแข่งขันระดับภาคเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ชนะจากระดับจังหวัด เพื่อหาผู้ชนะระดับภาคๆละ 1 วง
o วงดนตรีที่ชนะระดับภาคจะได้รับเกียรติให้ขึ้นร่วมคอนเสิร์ตกับวงคาราบาว
o ไม่มีการประกวดเพื่อหาผู้ชนะระดับประเทศ
o การพิจารณานอกเหนือกฎเกณฑ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขัน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละหัวข้อ
• ความสามารถในการสร้างความบันเทิง / อ้อนคะแนนจากคนดู / ดึงดูดความสนใจจากผู้ชม ( Entertainment Value )
• ความมีชีวิตชีวาของวงและความสามัคคีของสมาชิกในวง ( Liveliness & Teamwork )
รวม 20 คะแนน
• ความยากง่ายของเพลงที่เลือก ( Level of Difficulty )
• ความสามารถในการเรียบเรียงเพลงและเล่นได้อย่างลงตัว
รวม 20 คะแนน
• การขับร้อง ( ความแม่นยำในเนื้อร้อง / จังหวะ / พลังเสียง / น้ำเสียง / อักขระ / การประสานเสียง / การแสดงออกที่เข้ากับเนื้อเพลง )
รวม 20 คะแนน
• การควบคุมความดัง – ค่อยและความสมดุลของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ( Balancing )
• การประสานเสียงของเครื่องดนตรีทุกชิ้น ( Orchestration )
• ความสามารถ / เทคนิคการเล่นดนตรีแต่ละชิ้น ( Techniques )
รวม 30 คะแนน
• ความประทับใจของกรรมการ ( Overall impression )
รวม 10 คะแนน
รวมทั้งหมด 100 คะแนน

กำหนดเวลาขึ้นแสดง
• หลังจากที่พิธีกรประกาศแนะนำวง ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการทำ sound check ซึ่งจะใช้ไปกับการ tune เสียง หรือเล่นเพลงอะไรก็ได้ตามที่ตนต้องการ เมื่อหมด 3 นาทีนี้แล้ว ผู้เข้าประกวดมีเวลาอีก 20 นาทีในการแสดงดนตรี 3 เพลง รวมทั้งให้ความบันเทิงอื่นๆ แก่ผู้ชม
• หากผู้เข้าประกวดใช้เวลาแสดงเกิน 20 นาที ผู้จัดการประกวดจะตัดคะแนนจากที่คณะกรรมการตัดสินให้นาทีละ 1 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
• ฉะนั้น เวลาซ้อมคิว น้องๆ ต้องควบคุมเวลาให้แม่นๆ
• หากใช้เวลาต่ำกว่า 20 นาที ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใด

อื่นๆ
• การสื่อสารระหว่างผู้จัดการประกวดและวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดจะกระทำโดย ผ่าน email เท่านั้น จนกว่าหัวหน้าวงจะได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของคาราบาวแดง
• การประกวดจะเป็นการแสดงกลางแจ้งภายในงานกิจกรรมของเครื่องดื่มคาราบาวแดง
• วงดนตรีที่ฝ่าฝืนกติกาตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นประกวด
• ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด และหากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของคณะผู้จัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
700,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.