^ Back to Top

ประกวดตราไปรษณียากร ภาคพื้นเอเชีย 2553

ประกวดตราไปรษณียากร ภาคพื้นเอเชีย 2553

ข้อบังคับฉบับเฉพาะสำหรับการจัดงานแสดงตราไปรษณียากร(แสตมป์)ภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.1 การจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
• เพื่อขยายและพัฒนาความสัมพันธ์เชิงมิตรภาพและกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาคมสมาชิกสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย (FIAP)
• เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสะสมตราไปรษณียากรในภูมิภาคสหพันธ์ ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียให้ครอบคลุมทุกด้าน

ข้อ 2 การจัดงาน สถานที่ และ เวลา
2.1 งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 ดำเนินการจัดขึ้นโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย
2.2 การจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 มีกำหนดจัดขึ้น ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2.3 งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 รวม 9 วัน

ข้อ 3 อุปถัมภ์
3.1 การดำเนินการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 ได้รับความอุปถัมภ์จากสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (FIAP)
3.2 สำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 นาย ไมเคิล โฮ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานของสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย

ข้อ 4 ข้อบังคับต่างๆ
4.1 งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 จะต้องดำเนินการภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
• ข้อบังคับทั่วไปของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ (GREX)
• ข้อบังคับทั่วไปของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ สำหรับการตัดสินการประกวด ในงานแสดงตราไปรษณียากรของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ (GREV)
• ข้อบังคับพิเศษของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ สำหรับการตัดสินการประกวด ในงานแสดงตราไปรษณียากรของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ (SREVs)
• ข้อบังคับฉบับเฉพาะสำหรับการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553

ข้อ 5 เงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วมงานแสดง/ประกวด
5.1 ข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าร่วมงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 9-18 ของข้อบังคับทั่วไปของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ (GREX)
5.2 การเข้าร่วมงานในประเภทประกวด จะเปิดให้สำหรับนักสะสมทุกคนที่เป็นสมาชิกของสมาคมที่สังกัดสมาชิกภาพของ สหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียมีสิทธิส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงาน
5.3 สำหรับผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานในประเภทเพื่อแสดงผลงาน (มิใช่การประกวด) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเชิญโดยดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดงานเท่านั้น
5.4 สิ่งแสดง/ประกวดทั้งหมดยกเว้นประเภทสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตราไปรษณียากรที่ส่ง เข้าร่วมงานจะต้องเป็นทรัพย์สินของผู้ส่งโดยต้องอยู่ในความครอบครองก่อนการ จัดงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.5 ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานอาจใช้นามแฝงก็ได้ ถ้าชื่อจริงและสมาคมที่ผู้ส่งเป็นสมาชิกสังกัดอยู่นั้น เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการตัดสิน

ข้อ 6 การสมัครและการตอบรับ
6.1 ข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครและการตอบรับการเข้าร่วมงานแสดงตรา ไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 10, 11 และ 12 ของข้อบังคับทั่วไปของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ (GREX)
6.2 ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานจะขอรับใบสมัครได้จากผู้แทนประเทศและกรอกใบ สมัคร 1 ชุดต่อ 1 ประเภทการแสดง/ประกวด
6.3 ใบสมัครจะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการจัดงานผ่านผู้แทนประเทศโดยแนบใบแนะนำสิ่ง แสดง/ประกวดของตนที่จัดเตรียมขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งบรรยายแนวทางความคิดในการจัดตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมเพื่อแสดงหรือเข้า ประกวด
6.4 ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วจะต้องจัดส่งผ่านผู้แทนประเทศไปถึงคณะกรรมการจัดงาน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2552
6.5 คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งตอบรับพร้อมกับแจ้งจำนวนแผงที่จัดสรรไว้สำหรับผู้ส่ง ตราไปรษณียากรเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553
6.6 ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานที่ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการจัดงานแล้ว จะไม่สามารถถอนหรือยกเลิกการสมัครโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
6.7 ผู้แทนประเทศจะรวบรวมและส่งค่าธรรมเนียมแผงจากผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วม ประกวด และชำระเต็มจำนวนให้แก่ คณะกรรมการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย 2553 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เป็นอย่างช้า กรณีส่งเป็นเช็คธนาคาร สั่งจ่าย “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” ส่งมาที่ คณะกรรมการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย 2553 ตู้ ปณ 2010 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพฯ 10002
6.8 ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานจะกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแค่หนึ่งชุดเท่านั้น ไม่มีใบสมัครรอบแรกและรอบสุดท้าย

ข้อ 7 ประเภทของผลงานสิ่งแสดง/ประกวด
งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 คือ งานแสดงตราไปรษณียากรทั่วไประหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
การแบ่งประเภทของตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมที่ส่งเข้าร่วมงาน มีดังต่อไปนี้

7.1 กลุ่มที่ 1 เพื่อแสดงผลงาน(มิใช่การประกวด)
ผลงานประเภทรับเชิญกิตติมศักดิ์ (Court of Honour)
7.2 กลุ่มที่ 2 ผลงานประเภทที่ส่งเข้าประกวด
ประเภท ที่ 1 ประเภทชนะเลิศสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย สำหรับตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมที่เคยจัดส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล เหรียญทองใหญ่ ของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศและสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย จำนวน 3 เหรียญ ในการประกวดตราไปรษณียากรระหว่างประเทศที่จัดขึ้นโดยได้รับความอุปถัมภ์ จากสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาคือระหว่างปีพุทธศักราช (2544 -2553)
ประเภทที่ 2 ประเภททั่วไป
หมวดที่ 1 ประเทศไทย
หมวดที่ 2 เอเชียและออสเตรเลีย
หมวดที่ 3 ประเทศอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ประเภทที่ 3 ประวัติการไปรษณีย์
หมวดที่ 1 ประเทศไทย
หมวดที่ 2 เอเชียและออสเตรเลีย
หมวดที่ 3 ประเทศอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ประเภทที่ 4 เครื่องเขียนของการไปรษณีย์
ประเภทที่ 5 การไปรษณีย์เกี่ยวกับการบิน
ประเภทที่ 6 การไปรษณีย์เกี่ยวกับอวกาศ
ประเภทที่ 7 ตราไปรษณียากรเฉพาะเรื่อง
โดยสิ่งประกวดจะแบ่งประเภทออกเป็น
ก) ธรรมชาติ
ข) วัฒนธรรม
ค) เทคโนโลยี
* โปรดระบุหมวดของสิ่งประกวด (ก, ข หรือ ค) ที่จะนำเข้ามาแสดงให้ชัดเจนในแบบฟอร์มใบสมัคร
ประเภทที่ 8 บัตรภาพตราไปรษณียากร
ประเภทที่ 9 สิ่งพิมพ์ด้านการเงิน อากรแสตมป์ และอากรค่าโทรเลข
ประเภทที่ 10 เยาวชน
หมวดที่ 1 นักสะสมอายุระหว่าง 13 ถึง 15 ปี
หมวดที่ 2 นักสะสมอายุระหว่าง 16 ถึง 18 ปี
หมวดที่ 3 นักสะสมอายุระหว่าง 19 ถึง 21 ปี
(นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2553)
* โปรดระบุหมวดของสิ่งประกวด (1, 2 หรือ 3) ที่จะนำเข้ามาแสดงให้ชัดเจนในแบบฟอร์มใบสมัคร
ประเภทที่ 11 สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตราไปรษณียากร
หมวดที่ 1 หนังสือตราไปรษณียากร แผ่นพับ จุลสารและรายงานการศึกษาเกี่ยวกับตราไปรษณียากร (ที่พิมพ์เผยแพร่หลัง 1 มกราคม 2548)
หมวดที่ 2 วารสารตราไปรษณียากร (ที่พิมพ์เผยแพร่หลัง 1 มกราคม 2551)
หมวดที่ 3 หนังสือคู่มือตราไปรษณียากร รวมทุกฉบับตลอดปี (ที่พิมพ์เผยแพร่หลัง 1 มกราคม 2551)
* โปรดระบุหมวดของสิ่งประกวด (1, 2 หรือ 3) ที่จะนำเข้ามาแสดงให้ชัดเจนในแบบฟอร์มใบสมัคร
ประเภทที่ 12 ประเภททดลอง 1 แผง (จำนวน 1-3 แผง)
สิ่ง ประกวดในประเภทนี้ไม่ควรจะเป็น 1 แผงที่ตัดทอนหรือนำมาจากสิ่งประกวดประเภทหลายแผงที่เดิมมีอยู่แล้วและควรจะ เป็นหัวข้อเรื่องเฉพาะสำหรับ 1 แผงที่สร้างสรรค์อย่างดีที่สุดเพื่อการประกวดครั้งนี้ และยินดีต้อนรับผู้ประกวดหน้าใหม่ที่สามารถจัดสิ่งประกวดที่มีศักยภาพในการ พัฒนาไปสู่สิ่งประกวดหลายแผงได้ในอนาคต โดยรางวัลแบ่งออกเป็น
ประกาศนียบัตรเหรียญทอง สำหรับสิ่งประกวดที่ได้คะแนนตั้งแต่ 90 -100
ประกาศนียบัตรเหรียญนาก สำหรับสิ่งประกวดที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 - 89
ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน สำหรับสิ่งประกวดที่ได้คะแนนตั้งแต่ 70 - 79
ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง สำหรับสิ่งประกวดที่ได้คะแนนตั้งแต่ 60 - 69
ส่วนผลงานที่มีผลคะแนนไม่ถึง 50 คะแนน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมประกวด
สิ่งประกวดจะแบ่งประเภทออกเป็น
ก) ทั่วไป
ข) ประวัติการไปรษณีย์
ค) เครื่องเขียนของการไปรษณีย์
ง) การไปรษณีย์เกี่ยวกับการบิน
จ) การไปรษณีย์เกี่ยวกับอวกาศ
ฉ) ตราไปรษณียากรเฉพาะเรื่อง
ช) บัตรภาพตราไปรษณียากร
ซ) สิ่งพิมพ์ด้านการเงิน อากรแสตมป์ และอากรค่าโทรเลข
* โปรดระบุหมวดของสิ่งประกวด (ก - ซ) ที่จะนำเข้ามาแสดงให้ชัดเจนในแบบฟอร์มใบสมัคร
7.3 คณะกรรมการจัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ตอบรับสิ่งแสดง/ประกวด (ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม) ที่ส่งเข้าร่วมงานทั้งหมด หรือเป็นบางส่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

ข้อ 8 ขนาดและการแบ่งส่วนของแผง

8.1 แผงที่ใช้จัดแสดงตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมจะสามารถบรรจุอัลบั้มชีทขนาด มาตรฐาน 23 x 29 ซม.ได้ 16 แผ่น คือ 4 แถว แถวละ 4 แผ่น (4 x 4)
8.2 แผ่นอัลบั้มชีทที่มีขนาดใหญ่กว่า 23 X 29 ซม. หรือที่ใช้กระดาษสีดำหรือสีเข้มจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมงาน
8.3 ผลงานประเภทที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการจัดสรรจำนวนแผงซึ่งแบ่งออกตามประเภท ของตราไปรษณียากรเพื่อการประกวดมีดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 จำนวน 8 แผง
ประเภทที่ 2 – 9
ก) ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมที่ได้รับรางวัลเหรียญนากใหญ่ขึ้นไปจากการประกวดใน งานแสดงตราไปรษณียากรของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศและงานแสดงตรา ไปรษณียากรแห่งเอเชียจำนวน 8 แผง
ข) ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมที่ได้รับรางวัลเหรียญนากลงไป จำนวน 5 แผง
ประเภทที่
10.1 จำนวน 2-4 แผง
10.2 จำนวน 3-5 แผง
10.3 จำนวน 4-5 แผง
ประเภท ที่ 11 สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตราไปรษณียากร ผู้ส่งสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตราไปรษณียากรเข้าประกวดจะต้องส่งสิ่งพิมพ์ดัง กล่าวให้คณะกรรมการจัดงานจำนวน 2 เล่ม ต่อผลงาน
ประเภทที่ 12 ประเภททดลอง จะได้รับการจัดสรรแผงแสดงตราไปรษณียากรจำนวน 1 แผง
8.4 ผู้ส่งตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมในประเภทแสดงผลงานและเพื่อการประกวดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนแผงที่คณะกรรมการจัดงานได้จัดสรรให้

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมประกวด
9.1 ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานในประเภทแสดงผลงาน (มิใช่เพื่อการประกวด) จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
9.2 ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานในประเภทเพื่อการประกวดต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 1 แผง (ยกเว้นประเภทที่ 10, 11 และ 12) ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานในประเภทเพื่อการประกวดที่เป็นคนไทยและมี ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 แผง
9.3 ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานในประเภทที่ 10 (ประเภทเยาวชน) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อสิ่งที่ส่งเข้าประกวด 1 ผลงาน กรณีเป็นคนไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท ต่อ 1 ผลงาน
9.4 ผู้ส่งตราไปรษณียากรเข้าร่วมงานในประเภทที่ 11 (สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตราไปรษณียากร) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อสิ่งที่ส่งเข้าประกวด 1 ผลงาน กรณีเป็นคนไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน
9.5 ผู้ส่งเข้าประกวดในประเภทที่ 12 (ประเภททดลอง 1 แผง) เสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 100 เหรียญสหรัฐ กรณีเป็นคนไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 1,000 บาท ต่อผลงาน 1 รายการ

ข้อ 10 มาตรการด้านความปลอดภัย

10.1 คณะกรรมการจัดงานจะดำเนินมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มกัน ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมที่เข้าร่วมแสดง/ประกวดตลอดระยะเวลาการจัดงาน
10.2 ผู้ส่งตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมเข้าร่วมงานแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการเอา ประกันภัยสิ่งที่นำมาแสดง/ประกวด หรือทรัพย์สินที่นำมาแสดงครั้งนี้ด้วยตนเองด้วยมาตรการที่เพียงพอ

ข้อ 11 การดำเนินการกับสิ่งที่ส่งเข้าร่วมแสดง/ประกวด
11.1 ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมเพื่อแสดง/ประกวดที่นำมาโดยผู้แทนประเทศจะต้องส่งถึง คณะกรรมการจัดงานภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2553
11.2 ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมเพื่อแสดง/ประกวด (ยกเว้นประเภทสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตราไปรษณียากร) ที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดงานภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
11.3 สิ่งประกวดในประเภทสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตราไปรษณียากร (จำนวน 2 เล่ม/ผลงาน) จะต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยจ่าหน้าซองด้วยที่อยู่สำหรับจัดส่งผลงานถึงคณะกรรมการจัดงานตามที่ระบุ ไว้ใน ข้อ 15.1 คณะกรรมการจัดงานจะไม่ส่งคืนสิ่งที่ส่งเข้าร่วมประกวดในประเภทนี้ สิ่งพิมพ์ทั้งสองชุดจะมอบให้แก่คณะกรรมการจัดงานไว้ชุดหนึ่งและสหพันธ์ตรา ไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียไว้อีกชุดหนึ่งเมื่องานแสดงเสร็จสิ้นลง
11.4 สิ่งประกวดที่ส่งถึงคณะกรรมการจัดงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน ในกรณีที่ส่งถึงคณะกรรมการจัดงานช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ได้ส่งมาจะขอ รับคืนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมประกวดไม่ได้
11.5 แผ่นอัลบั้มชีทที่ส่งเข้าร่วมแสดง/ประกวดแต่ละแผ่นจะต้องหุ้มห่อด้วยซอง โปร่งใส และต้องมีหมายเลขกำกับแผ่นอัลบั้ม ณ มุมซ้ายล่างทุกแผ่น แผ่นอัลบั้มชีททุกแผ่นจะต้องบรรจุในซองที่คณะกรรมการจัดงานส่งไปให้
11.6 คณะกรรมการจัดงานจะต้องแจ้งตอบรับตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมที่เป็นสิ่งแสดง /ประกวดทุกรายการ ในการส่งคืนตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมเหล่านั้นให้แก่ผู้แทนประเทศที่มารับ ด้วยตนเอง ผู้แทนประเทศจะต้องนำใบตอบรับมาแลกเปลี่ยนกับตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมนั้นๆ มิฉะนั้นคณะกรรมการจัดงานจะส่งคืนตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมนั้น ๆ ตามวิธีที่ได้จัดส่งมา

ข้อ 12 การตัดสินและรางวัล

12.1 คณะกรรมการตัดสินของงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการจัดงานโดยการปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประสาน งานของสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย สมาชิกของคณะกรรมการตัดสินจะต้องได้รับการรับรองโดยสหพันธ์ตราไปรษณียากร ระหว่างประเทศและสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย
12.2 คณะกรรมการจัดงาน สามารถแต่งตั้งกรรมการตัดสินฝึกหัดโดยการหารือกับผู้ประสานงานของสหพันธ์ตรา ไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย และสมาคมนักสะสมของประเทศสมาชิก ที่นำเสนอชื่อกรรมการตัดสินฝึกหัดเหล่านั้น
12.3 ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมในประเภทเพื่อแสดงผลงาน จะได้รับรางวัลที่ระลึกตามสมควร
12.4 ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมตลอดจนสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตราไปรษณียากรในประเภท เพื่อการประกวดจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. เหรียญทองใหญ่
2. เหรียญทอง
3. เหรียญนากใหญ่
4. เหรียญนาก
5. เหรียญเงินใหญ่
6. เหรียญเงิน
7. เหรียญเงินผสมทองแดง
8. เหรียญทองแดง
ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
12.5 รางวัลสูงสุดของการประกวดในประเภทชนะเลิศของสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้น เอเชียมีเพียงรางวัลเดียวคือ รางวัล GRAND PRIX d’HONNEUR ซึ่งรางวัลที่ได้รับจะเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่า (objet d’art) ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมที่ส่งเข้าร่วมประกวดในประเภทนี้ แต่ไม่ได้รับการตัดสินให้ชนะรางวัล GRAND PRIX d’HONNEUR จะได้รับรางวัลเหรียญทองใหญ่หรือผลงานศิลปะที่มีคุณค่าในระดับเดียวกันกับ เหรียญทองใหญ่แทน
12.6 รางวัลใหญ่อีกจำนวน 2 รางวัล สำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 ได้แก่ GRAND PRIX NATIONAL และ GRAND PRIX INTERNATIONAL
12.7 คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นข้อยุติ ดังนั้นคณะกรรมการตัดสินจะไม่พิจารณาข้อคัดค้านใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นต่อคำตัดสินนั้น
12.8 รางวัลพิเศษที่คณะกรรมการจัดงานจัดหามา หรือที่ได้รับบริจาคจากองค์กรและบุคคลจากประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้พิจารณามอบให้แก่ผู้ชนะรางวัลต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร แต่คณะกรรมการตัดสินอาจจะพิจารณาจัดสรรรางวัลให้ตามความประสงค์ของผู้บริจาค ได้ ในกรณีที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์มา
12.9 คณะกรรมการตัดสินอาจจะพิจารณาให้คำชมเชยเป็นกรณีพิเศษสำหรับตราไปรษณียากร และสิ่งสะสมที่สามารถนำเสนอการค้นคว้าเกี่ยวกับตราไปรษณียากรหรือจัดแสดง ด้วยตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมต้นฉบับได้อย่างยอดเยี่ยม
12.10 คณะผู้เชี่ยวชาญ
คณะ ผู้เชี่ยวชาญได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้น เอเชีย พ.ศ. 2553 โดยการปรึกษาร่วมกับผู้ประสานงานของสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย เพื่อรับผิดชอบทำการตรวจสอบสิ่งแสดง/ประกวดที่ทำเลียนแบบขึ้นหรือเป็นของ ปลอม เป็นต้น ผลงานที่ถูกเลือกขึ้นมาจะถูกตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกล้อง จุลทรรศน์กำลังขยายสูง เครื่องสแกนสีหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

ข้อ 13 สิทธิ์ของคณะกรรมการจัดงาน
13.1 คณะกรรมการจัดงานสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ได้ โดยปรึกษากับผู้ประสานงานของสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย
13.2 คณะกรรมการจัดงานสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินปัญหาใดๆ ซึ่งข้อบังคับทั่วไปของสหพันธ์ ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียและของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ หรือข้อบังคับฉบับเฉพาะสำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 มิได้มีข้อความครอบคลุมถึง และคำตัดสินนี้จะถือเป็นอันสิ้นสุด
13.3 คณะกรรมการจัดงานขอทรงสิทธิในการคัดลอก ทำสำเนา สิ่งแสดงและ/หรือสิ่งประกวด เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ข้อ 14 การยอมรับข้อบังคับฉบับเฉพาะสำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553

ผู้ ส่งตราไปรษณียากรเข้าประกวดที่ลงนามในใบสมัครแล้วจะถือว่ายอมรับบทบัญญัติ ทุกประการในข้อบังคับฉบับเฉพาะสำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553

ข้อ 15 การจ่าหน้าซอง

15.1 คำจ่าหน้าซองของงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 คือ
คณะกรรมการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553
ตู้ไปรษณีย์ 2010 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10002
ประเทศไทย
โทรศัพท์และโทรสาร: (662) 831-3850
Email: stamp@thailandpost.com
15.2 คำจ่าหน้าซองของผู้แทนทั่วไป คือ
นายชาญชัย กรรณสูต
ตู้ไปรษณีย์ 2010 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10002
ประเทศไทย
Email: stamp@thailandpost.com; eddy104th@gmail.com
15.3 คำจ่าหน้าซองของผู้ประสานงานของสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย คือ
นายไมเคิล โฮ
ตู้ไปรษณีย์ 5-74
เมืองกาซุง ไทเป
Email: m350822@ms13hinet.net

File attachments: 
Entry Fee: 
Yes

Members Online

There are currently 0 users online.