^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ ฉลาดใช้

รายละเอียดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหัวข้อ “ฉลาดใช้”

1. ประเภทของโครงงาน
* โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทดลองหรือเป็น โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่เน้นการนำไปใช้งานได้จริง และต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
* โครงงานที่ส่งเข้าร่วมในโครงการจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการ “ฉลาดใช้” ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้
o “ฉลาดใช้” เรื่องการลดความต้องการใช้ทรัพยากร (Reduce)
o “ฉลาดใช้” เรื่องการลดหรือทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Replace)
o “ฉลาดใช้” เรื่องการลดการเกิดของเสียโดยการใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
* แต่ละโครงงาน จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการลดลงของการใช้ทรัพยากรหรือสารเคมีและจะต้อง แสดงออกมาให้เห็นได้ด้วยการคำนวณเชิงปริมาณ

หมายเหตุ: นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ได้ใน เว็บไซต์ http://www.chemtrack.org

2. ระเบียบและขั้นตอนการสมัคร

* ผู้ มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และโครงการนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
* โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วยนักเรียนผู้จัดทำทีมละไม่เกิน 3 คนต่อ 1 โครงการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ผู้ประสานงาน 1 ท่านต่อ 1 โครงงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถดูแลโครงงานได้มากกว่า 1 โครงงาน)
* การส่งผลงานต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
* กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ [คลิกที่นี่] หลังจากนั้นพิมพ์ใบสมัคร ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
* ส่ง ข้อเสนอโครงการจำนวน 3 ชุด ระบุหัวข้อเรื่อง “ฉลาดใช้” พร้อมใบสมัครที่ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้ว วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโครงงาน” มาที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ชั้น 6 ห้อง 607 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2552

รางวัล

ข้อเสนอ โครงงานที่ได้รับคัดเลือก 20 โครงงาน จะได้รับทุนสนับสนุนทำโครงงานจำนวน 2,500 บาท/ข้อเสนอโครงงาน และได้แสดงผลงานในนิทรรศการ “รู้คิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ จามจุรี สแควร์ วันที่ 15 มกราคม 2553

* รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย ทุนการศึกษา 8,000 บาท โล่รางวัลสำหรับโรงเรียน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมทำโครงงาน
* รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย ทุนการศึกษา 6,000 บาท โล่รางวัลสำหรับโรงเรียน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมทำโครงงาน
* รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย ทุนการศึกษา 4,000 บาท โล่รางวัลสำหรับโรงเรียน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมทำโครงงาน
* รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัลสำหรับโรงเรียน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมทำโครงงาน

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Entry Fee: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.