^ Back to Top

ประกวดงานเขียนในโครงการนักเขียนรุ่นเยาว์ เพื่อสร้างนักธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

โครงการนักเขียนรุ่นเยาว์เพื่อสร้างนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตปี 4

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถม ๔-๖ ) และระดับมัธยมศึกษา ส่งบทความเข้าประกวดในโครงการนักเขียนรุ่นเยาว์เพื่อสร้างนักธุรกิจเพื่อ สิ่งแวดล้อมในอนาคต

เลือกเขียนหัวข้อตามความสนใจ 2 หัวข้อ

1.ฉันอยากเป็นนักธุรกิจห่วงใยสิ่งแวดล้อม
ให้นำเสนอเรื่องความใฝ่ฝันว่า ในอนาคตอยากจะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เช่น การทำสถานีน้ำมันไบโอดีเซลในชุมชนของตน หรือการดำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างอาคารประหยัดพลังงานในโรงงานของตน เป็นต้น

2.ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน
ให้นำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนช่วยลดโลกร้อน จะเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในท้องถิ่น หรือเป็นเรื่องที่จินตนาการขึ้นมาก็ได้ เช่น การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ เป็นต้น

กติกาการส่งบทความ
1. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเขียนขึ้นด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียน ตัดต่อมาจากที่อื่น หากยกคำพูดหรือข้อความใดๆ ต้องระบุแหล่งที่มา และงานเขียนนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน
2. ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรพิมพ์ขนาด 16 พอยต์
3. ไม่ต้องมีภาพประกอบ
4. การให้คะแนนพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้ถ้อยคำสละสลวย ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ วางขอบเขตเนื้อหาตามหัวข้อที่ตั้งไว้อย่างเหมาะสม ใช้หลักเกณฑ์ของการเขียนบทความได้อย่างถูกต้อง

รางวัลทุนการศึกษา แบ่งตามระดับการศึกษาและหัวข้อ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 12 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

การส่งผลงาน

สามารถส่งบทความทางอีเมลได้ที่ taksina@tei.or.th จ่าหัวข้อ (subject) ว่า “นักเขียนรุ่นเยาว์” หรือ เขียนด้วยลายมือ, พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ส่งมาที่วารสารผลิใบ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลขที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ตรวจสอบผลการประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.tei.or.th เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tei.or.th หรือ โทร.0-2503 3333 ต่อ 513

หมายเหตุ หากโรงเรียนส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด กรุณาคัดเลือกผลงานของเด็กที่ดีที่สุด หัวข้อ/ระดับละ 5 บทความ

Total Prize Money: 
36,000 Baht
Entry Fee: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.