^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี Music Canon U-League 2010

การประกวดวงดนตรีสากลระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553 MUSIC CANON U-LEAGUE 2010

Music Canon U-League 2010 เชิญหนุ่มสาววัยรุ่นสมัยใหม่ ที่มีใจรักในเสียงเพลง และมีความสามารถในการเล่นดนตรี ร่วมแสดงความสามารถในด้านดนตรี

การประกวดวงดนตรีสากลระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553 MUSIC CANON U-LEAGUE 2010
บริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด ในเครือบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานประกวดวงดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553 ในงาน MUSIC CANON U-LEAGUE 2010 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์การจัดประกวด
1. เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถทางดนตรีของเยาวชน และการแสดงออกบนเวทีในเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงดนตรีของเยาวชนสู่ระดับสากล
3. เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจดนตรี ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2. หลักเกณฑ์การสมัคร
1. มีสมาชิกภายในวงดนตรีจำนวน 4-10 คน (สมาชิกวงเป็นหญิงหรือชายก็ได้)
2. สมาชิกภายในวงดนตรีจะร้องและเล่นเครื่องดนตรีด้วยก็ได้
3. ห้ามใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งเสียงดนตรีประเภท Music Computer
4. สมาชิกภายในวงดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีอื่นๆ จะต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง (ยกเว้นกลองชุด)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ อายุตั้งแต่ 18 – 24 ปี รับรองโดยผู้บริหารสถาบัน หรืออาจารย์ที่ควบคุมวง     (สมาชิกในวงต่างสถาบันกันได้)
2. ณ วันที่เปิดรับสมัครจนถึงวันประกาศผลประกวด สมาชิกในวงดนตรีทุกคนต้องไม่มีการทำสัญญารับจ้างหรือผูกพันกับบุคคล     หรือธุรกิจใดๆ อันได้แก่ การบันทึกแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ แสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ วิทยุ และการ       แสดงบนเวที หรือโฆษณาสินค้าใดๆ นับจากวันที่เปิดรับสมัคร

4. หลักฐานประกอบการสมัคร *
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมตั้งชื่อวงดนตรีที่จะนำมาแข่งขันในใบสมัครให้ชัดเจน
2. รูปถ่ายสมาชิกวงดนตรีทั้งวง ขนาดโปสการ์ด 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาทะเบียนบ้าน คนละ 1 ชุด (ภายในสมาชิกวงดนตรีทั้งหมด)

    * ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ

5. การขอรับใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถทำการ Download ใบสมัครพร้อมระเบียบการ ได้ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ www.canon-uleague.com หรือรับใบสมัครโดยตรงได้ที่ บริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด เลขที่ 344/1 ซ.ศูนย์วิจัย 4 (ซอยพระรามเก้า 17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2719-6720 ต่อ 502, 503, 305

6. เงื่อนไขในการส่งใบสมัคร
1 สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.canon-uleague.com หรือ
2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ หรือ
3 สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2553 ที่ บริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด เลขที่ 344/1 ซ.      ศูนย์วิจัย 4 (ซอยพระรามเก้า 17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2719-6720 ต่อ 502,    503, 305

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
- คุณภาพดนตรีที่นำเสนอ
- รูปแบบการแสดง และความคิดสร้างสรรค์
- เทคนิคการบรรเลงของสมาชิกภายในวงดนตรีโดยรวม
         - การปรับ TONE เสียงของเครื่องดนตรีตาม STYLE ของเพลง
         - ความสมดุลย์ของวง (BLEND AND BALANCE) การเล่นที่มีเครื่องเล่น ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
         - ขีดความสามารถของสมาชิกในวงต่อเครื่องดนตรีที่เล่น
         - การร้องและการประสานเสียง
         - PRECISION AND RHYTHM ความพร้อมเพรียงและแม่นยำ
         - CREATIVITY ความคิดสร้างสรรค
         - STAGE PERFORMANCE การแสดงออกและการแต่งกาย
         - COMMUNICATION การสื่อกับผู้ชม

8. กำหนดการ / กติกา การประกวด Music Canon U-League 2010
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค เดือนสิงหาคม – กันยายน 2553
    คัดเลือกหาวงดนตรีที่ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 7 วง ดังนี้
         - ภาคตะวันออก + ภาคกลาง 1 วง ในวันที่ 20 ส.ค. 2553 ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
         - ภาคเหนือ 1 วง ในวันที่ 26 ส.ค. 2553 ณ จ.เชียงใหม่
         - ภาคอีสาน 1 วง ในวันที่ 2 ก.ย. 2553 ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
         - ภาคใต้ 1 วง ในวันที่ 8 ก.ย. 2553 ณ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
         - กรุงเทพมหานคร 3 วง ในวันที่ 16 ต.ค. 2553 ณ JSS Recording Studio ซ.ลาดพร้าว 71

กติกาการเลือกเพลงในการประกวด
รอบคัดเลือก - เลือกเพลงอิสระ ( ไม่จำกัดเพลงที่นำมาแข่งขัน ) จำนวน 1 เพลง

Workshop เดือนพฤศจิกายน 2553 ณ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน จำนวน 1 วัน ดังนี้
         - ส่วนที่ 1 การอบรมด้านการร้อง
         - ส่วนที่ 2 การอบรมทักษะด้านดนตรี
รอบชิงชนะเลิศ เดือนธันวาคม 2553 ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร (รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ 2 อันดับ รางวัลนักร้องนำ)
กติกาการเลือกเพลงในการประกวด
         ประกอบด้วยเพลง 2 เพลงด้วยกัน หรือจะเพิ่มเพลงอื่นด้วยก็ได้ต้องไม่เกินเวลาที่กำหนด
          1. เพลงแต่งเอง ( โดยเนื้อร้องและทำนองตนเอง ) จำนวน 1 เพลง
          2. เพลงอิสระ ( ไม่จำกัดเพลง ) จำนวน 1 เพลง

กติกาอื่นๆ มีดังนี้
         - จัดการแสดงในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตในแบบของตนเอง
         - ใช้เวลาในการแสดงต่อวงดนตรีไม่เกิน 15 นาที (รวมเวลาจัดตั้งเครื่องดนตรี)
         - เป็นเพลงที่มีคำร้องชัดเจน และไม่ใช้คำหยาบคาย รุนแรง
         - ห้ามใช้อุปกรณ์ปรับแต่งเสียงดนตรีประเภท MUSIC COMPUTER
         - สามารถมีการแสดงประกอบในระหว่างการแข่งขันโดยอิสระ อาทิ ลีลาท่าเต้นประกอบเพลง เป็นต้น
         - การแต่งกายตามความเหมาะสมและตามสไตล์ ของเพลงที่ประกวด
         - คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้ดังต่อไปนี้คีย์บอร์ด กลองชุด ตู้แอมป์
         เบส ตู้แอมป์กีตาร์ ไมโครโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ตามเห็นสมควร
         - สมาชิกภายในวงดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ จะต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง

9. รางวัล
        1 รางวัลชนะเลิศ
        - ทุนการศึกษา 100,000 บาท
        - โล่รางวัล
        - บัตรกำนัลเครื่องดนตรีจาก สถาบันดนตรียามาฮ่า
        - รางวัลจากผู้สนับสนุนอื่น

        2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
        - ทุนการศึกษา 70,000 บาท
        - โล่รางวัล
        - บัตรกำนัลเครื่องดนตรีจาก สถาบันดนตรียามาฮ่า
        - รางวัลจากผู้สนับสนุนอื่น

        3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
        - ทุนการศึกษา 50,000 บาท
        - โล่รางวัล
        - บัตรกำนัลเครื่องดนตรีจาก สถาบันดนตรียามาฮ่า
        - รางวัลจากผู้สนับสนุนอื่น

        4. รางวัลนักร้องนำ
        - ทุนการศึกษา 10,000 บาท
        - โล่รางวัล
        - บัตรกำนัลเครื่องดนตรีจาก สถาบันดนตรียามาฮ่า
        - รางวัลจากผู้สนับสนุนอื่น

        หมายเหตุ
        - คำสั่ง และหรือมติใดๆ ของการประกวดฯ ตลอดจนการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
        - ทางกองประกวดฯ และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หรือคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือข้อ
          กำหนด ตลอดจนวิธีปฏิบัติใดๆ เพิ่มเติมโดยการประกาศทางเว็บไซต์ www.canon-uleague.com ซึ่งถือว่าผู้ประกวด
          ทุกคนทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ประกาศ
        - นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อกองประกวดฯ จนถึงวันประกาศผล หากผู้เข้าประกวด หรือผู้เกี่ยวข้องประพฤติตนไม่
          เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง หรือต่อกองประกวดฯ ทางกองประกวดฯ และ
          คณะกรรมการมีสิทธิ์จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันที

        เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับรางวัล
        - สมาชิกวงดนตรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ Music Canon U-League 2010 จะต้องมีภาระกิจผูกพันกับ
          บริษัท อาดามัส เวิลด์ ในเครือบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
          ตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
                    1. ลิขสิทธิ์ในเพลง EP ทั้ง 3 เพลงของวงที่ชนะเลิศเป็นลิขสิทธิ์ของวง แต่ผู้จัดเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเผยแพร่แต่เพียง
                        ผู้เดียว รวมทั้งสามารถนำไปใช้ทำการตลาดกับผู้สนับสนุนโครงการได้ทุกราย
                    2. วงดนตรีที่ได้รับรางวัลทุกวง อาจได้รับการเชิญเป็นพรีเซนเตอร์ของผู้สนับสนุนโครงการรายใดรายหนึ่งในระยะ
                        เวลาดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่จะมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมให้ในกรณีปฏิบัติงานต่างๆ เช่น ในการ
                        ถ่ายโฆษณา ทำการประชาสัมพันธ์สินค้า ออกงาน ฯลฯ

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Aug 2010 (All day) to 31 Oct 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.