^ Back to Top

ประกวด "โครงการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558"

ประกวด "โครงการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558"

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อ อาคาร ชุมชน บุคคล และองค์กร เข้าร่วมการประกวดคัดเลือก "โครงการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558" เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558

ประเภทรางวัล

 • อาคาร
  • อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ
  • อาคารพาณิชย์
  • เคหสถานและบ้านเรือนเอกชน
  • ปูชนียสถานและวัดวาอาราม
 • ชุมชน
 • บุคคลหรือองค์กร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล
ก. ประเภทอาคาร
ต้องเป็นอาคารที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม โดยไม่จำกัดว่าจะมีรูปแบบของชนชาติใดโดยเฉพาะ
2. อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีหรือสังคม
3. อาคารที่มีการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและขนบประเพณี
4. อาคารที่ใช้ประโยชน์อย่างประสมกลมกลืนไปกับชีวิต และสังคมสืบต่อมาจนปัจจุบัน
หมายเหตุ : หากอาคารในครอบครองดูแลของสำนักพระราชวัง อาทิเช่น พระราชวัง พระตำหนัก ฯลฯ อยู่ในฐานะเหนือการพิจารณา

ข. ประเภทชุมชน
1. ชุมชนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ทั้งที่พบเห็นได้ทางกายภาพ หรือทางจิตใจ
2. ชุมชนที่มีกิจกรรมในการสงวนรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้ด้วยกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งชุมชน
3. ชุมชนที่ประชาคมมีการรวมกลุ่ม หรือการจัดองค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
4. ชุมชนพื้นถิ่นที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งชุมชนในเขตเมืองและชนบท โดยไม่จำกัดขนาดชุมชน

ค. ประเภทบุคคล หรือองค์กร
1. บุคคล หรือองค์กร ผู้มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้ดำเนินการ หรือช่างฝีมือ
2. บุคคล หรือองค์กร ผู้ริเริ่มผลักดันให้มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. บุคคล หรือองค์กร ผู้ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : ทั้งนี้ต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในสังคมถึงแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ มิใช่เป็นการสะสมของเก่า และเพื่อประโยชน์ส่วนตนการเสนอชื่อและข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัล
ก. ประเภทอาคาร กรุณา เสนอชื่ออาคาร สถานที่ตั้ง พร้อมแผนที่ประกอบ และภาพถ่ายอาคาร รวมถึงข้อมูลของอาคารตามรายละเอียดในตาราง ก. หรือเท่าที่มี (ดูเอกสารแนบท้าย ตาราง ก.)
ข. ประเภทชุมชน กรุณาเสนอชื่อชุมชน สถานที่ตั้ง พร้อมแผนที่ประกอบ และภาพถ่ายชุมชน รวมถึงข้อมูลชุมชน ตามรายละเอียดในตาราง ข. หรือเท่าที่มี (ดูเอกสารแนบท้าย ตาราง ข.)
ค. ประเภทบุคคลหรือองค์กร กรุณาแจ้งชื่อบุคคลหรือองค์กร พร้อมแนบประวัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

สถานที่จัดส่งข้อมูล
ช่องทางการจัดส่งข้อมูล มี 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ทางไปรษณีย์ จัดส่งที่

 • “กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม”
  ที่อยู่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  248/1 ซอย 17 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • จัดส่งด้วยตัวเองที่
  อาษาเซ็นเตอร์ ห้อง 502 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่
 • จัดส่งทางจดหมาย อิเล็กทรอนิคส์
  e-mail : asa_center@hotmail.com (จะมีอีเมล์ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันการได้รับข้อมูล)

กำหนดการส่ง
ภายใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณ กัลยาพร จงไพศาล (จนท.ประสานงานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม)
 • โทร. 0-658-0560-1
 • โทรสาร. 0-26589-0559
 • e-mail : ann001_design@hotmail.com

วิธีดำเนินการคัดเลือก

 • ในการคัดเลือกอาคาร บุคคล หรือองค์กร และชุมชนพื้นถิ่นเพื่อรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมนั้น คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมจะพิจารณาโดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้เป็นหลัก
 • เมื่อได้รับรายชื่อในชั้นต้นแล้ว คณะกรรมาธิการฯ จึงทำการสำรวจเบื้องต้น รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและภาพถ่าย จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากข้อมูลในรอบแรก เมื่อเหลือจำนวนที่เหมาะสมจึงจะตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้ง และประเมินผลการอนุรักษ์เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินในรอบสุดท้าย จนได้ผลสรุปเป็นเอกฉันท์

การประกาศรางวัล
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก จดหมาย ในช่วงกลางเดือน เมษายน 2558 โดยทางสมาคมฯ จะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ในงานสถาปนิก’58 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558

การเข้ารับพระราชทานรางวัล
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีการกราบบังคมทูลเพื่อขอเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทุก 2 ปี โดยเมื่อได้หมายกำหนดการแน่นอนจึงจะแจ้งให้ทางผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล ทราบ

File attachments: 
Deadline: 
18 Oct 2014 10:00 to 07 Nov 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.