^ Back to Top

Coke Music Awards 2013

Coke Music Awards 2013

โค้ก มิวสิค อวอร์ด 2013 (Coke Music Awards 2013) เปลี่ยนคนกล้า ให้เป็นคนจริง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท พร้อมเซ็นต์สัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของโค้ก เปิดรับสมัครแล้ว - 4 สิงหาคม 2556

รายละเอียดการแข่งขัน

 1. การแข่งขันมีเพียง 1 ประเภทคือประเภทวงดนตรี ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คนต่อ 1 วงดนตรี
 2. การแข่งขันจะแบ่งการตัดสินเป็นรอบๆ ดังนี้
  • รอบสมัครและคัดเลือก (Recruit and Screening) : (ระยะเวลา 19 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2556) เป็นการคัดเลือกรอบแรก โดยเปิดรับสมัครวงดนตรีที่มีความสามารถจากทั่วประเทศ โดยทีมงานจะไปรับสมัครคัดเลือกตามภาคต่างๆ รวม 5 จังหวัด (กรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา) หรือจะคัดเลือกโดยการตัดสินของคณะกรรมการประจำการแข่งขันจากคลิปวี ดีโอที่ผู้สมัครส่งสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.icoke.co.th โดยผู้สมัครจะต้องแสดงหรือร้องเพลงที่ถนัดประเภทใดก็ได้ พร้อมพูดแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 5 นาที ทีมรายการจะคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือผู้เข้ารับการอบรมทักษะทางด้านการแสดงดนตรีและรอบการแสดงสด (Workshop and Live Performance) จำนวน 15 ทีม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมทักษะทางด้านการแส ดงดนตรีและรอบการแสดงสด (Workshop and Live Performance) ทาง www.icoke.co.th และจากการติดต่อโดยทีมงาน
  • การอบรมทักษะทางด้านการแสดงดนตรีและรอบไลฟ์เพอร์ฟอร์มแมนซ์ (Workshop and Live Performance) (ระยะเวลา 10-11 สิงหาคม 2556): เป็นการเข้ารับการอบรมทักษะทางด้านการแสดงดนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิแล ะศิลปินอาชีพ และแข่งขันโดยการแสดงสด ณ สถานที่ตามที่ทีมงานกำหนด วงดนตรีที่ได้รับการติดต่อจากทีมงานจะต้องขึ้นแสดงสดตามวัน เวลา ที่นัดหมาย โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คะแนน จากรอบนี้จะคัดเลือกให้เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง 9 วงดนตรีเพื่อเข้าแข่งขันในรอบเซมิ-ไฟนอล SemiFinal โดยจะประกาศผลทางเว็บไซต์ www.icoke.co.th และจากการติดต่อโดยทีมงาน
  • รอบเซมิ-ไฟนอล (Semi-Final Round) (22 สิงหาคม – 13 กันยายน 2556) เป็นรอบที่ผู้ชมทางบ้านจะสามารถเข้าชมคลิปการแสดงของวงดนตรีที่เข้ารอบทั้ง 9 วงได้ผ่านทาง www.iCoke.co.th และ www.facebook.com/cocacola โดยผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะมีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนวง ดนตรีที่ตนเองชื่นชอบได้ โดยช่องทางบน www.iCoke.co.th ที่ผู้ชมทางบ้านจะสามารถสนับสนุนวงดนตรีที่ตนชื่นชอบ โดยการ View, Like, Share, ทำ Digital Signage และ Digital Poster เพื่อเป็นคะแนนจากผู้ชม คะแนนจากผู้ขม จะเพิ่มตามจำนวนการ View, Like, Share, ทำ Digital Signage และ Digital Poster ของวงนั้นๆ และทางรายการจะนำคะแนนจากผู้ชม ไปรวมกับคะแนนตัดสินของกรรมการในรอบตัดสิน เพื่อหาผู้ชนะเลิศ นอกจากนี้จะมีรางวัลให้กับวงดนตรีที่มียอดการชมคลิป (View) สูงสุด โดยจะแบ่งรางวัลออกเป็น 2 รางวัลดังนี้
   • รางวัลสำหรับสัปดาห์ที่ 1 สำหรับคลิปการแสดงที่มียอด View มากที่สุด ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2556 โดยวงดนตรีนั้นจะได้รับรางวัลเป็นสื่อ Online VDO banner เพื่อโปรโมตวงดนตรีของตนเอง ผ่านทาง website ที่ทางทีมงานกำหนดไว้ โดย Online VDO banner นั้นจะได้รับการโปรโมตเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556
   • รางวัลสำหรับสัปดาห์ที่ 2 สำหรับคลิปการแสดงที่มียอด View เพิ่มมากขึ้นสูงสุด ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 โดยวงดนตรีนั้นจะได้รับรางวัลเป็นการสัมภาษณ์กับรายการทีวีออนไล น์ที่ทางทีมงานกำหนดไว้

   สำหรับผู้ชมทางบ้านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวงดนตรีผ่านทางช่อง ทางบนหน้า website มากที่สุด จะได้รับรางวัล Super Fan Awards (1 Super Fan Award ต่อ 1 วงดนตรี, ทั้งหมด 9 Super Fan Award สำหรับ 9 วงดนตรี) โดยทางทีมงานจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล Super fan Award ผ่านทาง www.icoke.co.th และ www.facebook.com/cocacola

  • รอบตัดสิน (Final Round) (21 กันยายน 2556) การแข่งขันจะจัดขึ้น ณ สถานที่ตามที่ทีมงานกำหนด วงดนตรีที่ได้รับการติดต่อจากทีมงานจะต้องขึ้นแสดงสดตามวัน เวลา ที่นัดหมาย โดยมีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เพื่อหาผู้ชนะเลิศ โดยคะแนนจากผู้ชมในรอบเซมิ- ไฟนอล จะนำมาถูกรวมกับคะแนนของคณะกรรมการ โดยน้ำหนักการให้คะแนนจากคณะกรรมการคิดเป็น 60% และน้ำหนักคะแนนจากผู้ชมคิดเป็น 40% ในการตัดสินหาผู้ชนะเลิศ
  • ผู้ชนะเลิศจะมีเพียง 1 วงดนตรี ซึ่งจะได้รับรางวัลดังนี้
   • เป็น Brand Ambassador กิจกรรมของผลิตภัณฑ์ โคคา-โคล่า เป็นระยะเวลา 1 ปี
   • รับรองรายได้จากการออกงานกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ โคคา-โคล่า เป็นจำนวน 1,000,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 ปี (ซึ่งรวมถึงรายได้จากการเป็น Brand Ambassador กิจกรรมของผลิตภัณฑ์ โคคา-โคล่า เป็นระยะเวลา 1 ปี)

เงื่อนไขการแข่งขัน
ผู้สมัคร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เข้าแข่งขัน”) สมัครเข้าแข่งขันในรายการ “โค้ก มิวสิค อวอร์ดส” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การแข่งขัน”ซึ่งจะจัดขึ้นโดยบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จัดรายการ”) ตกลงปฏิบัติ ตามเงื่อนไขในการแข่งขันดังต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 15-29 ปี
 2. จะต้องมีผู้เข้าแข่งขันทุกคนในวงดนตรีปรากฎอยู่ในคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน โดย 1 วงดนตรีสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คลิปวีดีโอเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบรูณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม โดยลงนามให้ความยินยอมตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร
 4. ผู้เข้าแข่งขันตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ กติกา และเงื่อนไขการแข่งขันที่ผู้จัดรายการกำหนดขึ้น รวมทั้งจะไม่ถอนตัวออกจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้จัดรายการ และ ยอมรับว่าคำตัดสินผลการแข่งขัน หรือคำตัดสินใดๆ ของผู้จัดรายการเกี่ยวกับการแข่งขันย่อมถือเป็นที่สุด
 5. ผู้เข้าแข่งขันตกลงว่า การที่ผู้เข้าแข่งขันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้ผู้จัดรายการพิจารณาคัดเลือกหาผู้เข้าแข่งขันที่มีความรู้ ความสามารถทางการขับร้องเพลง หรือ ความสามารถทางด้านดนตรี ดังนั้น ในกรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงนามในคำรับรองการรับรางวัลตามที่ผู้จัดรายการกำหนดทุกประการ
 6. ผู้เข้าแข่งขันตกลงเข้าร่วมกิจกรรม หรือ กระทำการใดๆ ตามที่ผู้จัดรายการกำหนด เพื่อส่งเสริม หรือ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันและตัวผู้เข้าแข่งขัน และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือกระทำการดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ หากผู้จัดรายการขอให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมในการถ่ายทำและบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ และการร่วมรายการแข่งขัน ,ภาพยนตร์โฆษณา หรือทำการถ่ายภาพใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใ ดๆ จากผู้จัดรายการ
 7. ผู้เข้าแข่งขันตกลงและยินยอมให้ผู้จัดรายการเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึกภา พ และ/หรือเสียงของผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันได้ทุกอิริยาบถ ตลอดระยะเวลาในการแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆ และ/หรือ ดังกล่าวหรือใช้ประโยชน์อื่นใดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าแข่งขันและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณานำภาพของผู้เข้าแข่งขันออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่นั้นเป็นสิ ทธิของผู้จัดรายการแต่เพียง ผู้เดียว
 8. ผู้เข้าแข่งขันรับทราบว่า ผู้จัดรายการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรายการแข่งขัน และบรรดาสิ่งบันทึกเสียงและ/หรือสิ่งบันทึกภาพ ภาพถ่าย รูปภาพของผู้เข้าแข่งขันตามข้อ 5 และ ข้อ 6 และมีสิทธิโดยในการกระทำอันเกี่ยวกับการแสดงและการขับร้องเพลงของผู้เข้าแข่งขันที่เ กิดขึ้นตลอดระยะเวลาการแข่งขัน พร้อมทั้งสิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานดังกล่าวข้างต้น
 9. ผู้เข้าแข่งขันขอรับรองว่า เอกสารและข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวผู้เข้าแข่งขัน อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้เปิดเผยให้ผู้จัดรายการทราบเป็นความจริงทุกประการ
 10. ผู้เข้าแข่งขันขอรับรองว่า ก่อนและขณะสมัครเข้าทำการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่มีภาระผูกพัน หรือ ได้ ทำสัญญาเข้าเป็นนักร้องในสังกัดกับบุคคลอื่นใด หรือ มีภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขัน รวมทั้งภายในระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะไม่เข้าทำสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดกับบุคคลอื่นใด และจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกผันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขันเว้นแต่จะได้รับความยินย อมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้จัดรายการ
 11. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดรายการใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อใดๆ ก็ตามของผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งภาพถ่ายไปทำการประกาศโฆษณาและเผยแพร่ต่อสาธารณ ชนได้ รวมทั้งให้มีสิทธิโดยชอบในการอนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ได้ เช่นเดียวกัน
 12. ของรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ และผู้ชนะไม่สามารถโอนสิทธิรับรางวัลแก่บุคคลอื่นได้ ในกรณีที่ผู้โชคดียังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้จัดรายการจะมอบของรางวัลให้แก่ บิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์
 13. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล หรือในอัตราอื่นใดที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงภาษีอื่นใดตามกฎหมายที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 14. ผู้ชนะทุกท่านที่ได้รับรางวัล จะต้องลงนามในหนังสือยืนยันการรับรางวัลตามแบบฟอร์มที่ผู้จัดรายการกำหนดและจัดเ ตรียมให้ก่อนที่จะรับรางวัลจากทางผู้จัดรายการ
 15. ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชนะที่ได้รับรางวัลรับรู้ว่าการเข้าร่วมรายการนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตาย หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือเกิดความเสียหายอื่นใด อันเนื่องมาจากการกระทำใดๆ ของผู้เข้าแข่งขันและผู้ชนะ ซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังได้รับรางวัล ทางผู้จัดรายการ ไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและ/หรือผู้ชนะการแข่งขัน
 16. หากผู้เข้าแข่งขันผิดคำรับรอง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ผู้จัดรายการมีสิทธิยกเลิกใบสมัครของผู้เข้าแข่งขันได้ทันที
 17. ในกรณีที่ผู้ชนะการแข่งขันขาดคุณสมบัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีเหตุขัดข้องประการอื่น ผู้จัดรายการสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจว่าจะเลือกหรือไม่เลือกผู้เข้าแข่งขันคนอื่นให้ได้รับ ตำแหน่งแทน
 18. ผู้จัดรายการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กฎ กติกา เงื่อนไขการแข่งขัน รวมทั้งยกเลิกการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า และผู้เข้าแข่งขันไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Jul 2013 10:00 to 04 Aug 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.