^ Back to Top

โครงการ “ประกวดดนตรี ม.อ.ตรัง ส่งเสริมเยาวชนภาคใต้ ถวายพ่อหลวง” ครั้งที่ 2

ปัจจุบันดนตรีถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจาวันทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่บริโภคดนตรีมากที่สุด จึงทาให้ดนตรีเกิดขึ้นมากมายหลายแนว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงจัดโครงการ “ประกวดดนตรี ม.อ.ตรังส่งเสริมเยาวชนภาคใต้ ถวายพ่อหลวง” ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ทาให้เยาวชนที่สนใจและมีความสามารถด้านดนตรีได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถที่ตนถนัด ทาให้เกิดมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีโอกาสทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 19 ปี ในถาคใต้
ในปีพุทธศักราช 2556 นับเป็นปีมหามงคลสาหรับปวงชนชาวไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระชนม์มายุ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 จึงถือเป็นโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีในการแสดงออกในด้านดนตรีเพื่อถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสทรงมี พระชนม์มายุ 86 พรรษา
2. เพื่อให้นักเรียนในภาคใต้ที่มีความสามารถด้านดนตรีมีโอกาสแสดงความสามารถตามที่ถนัด
3. เพื่อให้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเล่นดนตรี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของตนเองและหาความสุขให้ ตนเองในรูปแบบที่เหมาะสม
4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เงินรางวัล
- รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
รับสมัคร
- 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2556 (รับจานวนจากัดไม่เกิน 10 วง)
- จับฉลากเพื่อจัดลาดับวงที่เข้าแข่งขัน วันที่ 29 สิงหาคม 2556 (ก่อนแข่งขัน)
- ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 102 หมู่ 6 ตาบลควนปริง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
- ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายศักดา มรกต ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 085-7811069,075-201725
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสมาชิกวง รูปกลุ่ม 1 รูป และ สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกวง และอาจารย์ผู้ควบคุมวง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ไม่จากัดเพศ
2. สมาชิกวงต้องกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน
3. สมาชิกในวงต้องไม่เคยออกเทป หรือทาอัลบั้มจาหน่ายมาก่อน หรือกาลังอยู่ระหว่างการทาสัญญากับค่ายเทปใดๆ
กติกาการประกวด
1. เป็นวงดนตรีประเภทลูกทุ่ง จานวนนักดนตรีไม่เกิน 20 คน
2. จานวนแดนเซอร์ 8 – 10 คน ต่อการแสดง 1 เพลง
3. เพลงที่ใช้ในการประกวด 2 เพลง ประกอบด้วย
- เพลงช้า 1 เพลง ,เพลงเร็ว 1 เพลง
4. พิธีกรประจาวง ไม่เกิน 2 คน
5. ทุกวงต้องมีคาขวัญเกี่ยวกับการทาความดีถวายพ่อหลวง
6. ต้องมีครูควบคุมวง 1 คน
7. นาเครื่องดนตรีมาเอง
8. ห้ามใช้ฉากประกอบการแสดง
9. เป็นการแสดงสด ใช้เวลาในการแสดงวงละไม่เกิน 30 นาที (รวมเวลา Sound Check)
- วันที่ 29 สิงหาคม เวลา 08.00-09.00 น. รายงานตัวที่บริเวณเวทีการแข่งขัน
- เริ่มประกวด 10.00 น. เป็นต้นไป (ช้าถือว่าสละสิทธิ์)

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

File attachments: 
Deadline: 
01 Jul 2013 08:00 to 15 Aug 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.