^ Back to Top

ประกวดคำขวัญ รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กระทรวงคมนาคม จัดโครงการประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

กระทรวงคมนาคม จัดโครงการประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท พร้อมของรางวัลอีกมากมาย เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2553

ปัจจุบันสถิติอุบัติเหตุจราจรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย และคนใกล้ชิดที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ และที่สำคัญยังส่งผลถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมักมาจากความประมาทและการไม่รักษากฎวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล ที่มีวันหยุดต่อเนื่องมักมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น และเกิดขึ้นบนถนนสายรองหรือในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มากกว่า ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรโดยการประกาศให้ปี 2553 เป็นปีแห่งความปลอดภัย จึงจัดทำโครงการประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” เพื่อมุ่งเน้นในการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของประชาชน และเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงกับประเทศชาติและประชาชนต่อไป โดยมีรายละเอียดการประกวดฯ ดังนี้

ระดับการประกวด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

1. ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล
2. ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 25,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล
3. ระดับอุดมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล
4. ประชาชนทั่วไป รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสุดยอดคำขวัญ เป็นเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะนำคำขวัญที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของแต่ละระดับมาพิจารณาคัดเลือกใหม่อีกครั้งให้เหลือเพียง 1 คำขวัญที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุจราจรและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในทุกช่วงเทศกาลและตลอดการเดินทาง

ทั้งนี้ คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคำขวัญภาษาไทย มีความยาวไม่เกิน 20 พยางค์ โดยสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 คำขวัญ เนื้อหาเป็นการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้ขับขี่รักษาวินัยจราจรเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นหากประมาทและฝ่าฝืนกฎจราจร โดยคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล ไม่ลอกเลียนแบบหรือเคยตีพิมพ์ หรือปรากฏที่ใดมาก่อน กำหนดวันรับและสิ้นสุดการประกวดคำขวัญระหว่างวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2553 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญในวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยสามารถทราบผลได้ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบกและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ผู้ที่สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดให้พิมพ์หรือเขียนคำขวัญลงในซองปิดผนึก พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ที่ติดต่อได้สะดวก ส่งไปที่ตู้ ปณ.7 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1584

กระทรวงคมนาคม

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.