^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 3

บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

โครงการ“บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท หมายเหตุ : วันหมดเขตรับสมัครของแต่ละภาคจะแตกต่างกัน

ระเบียบการการประกวด
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.1. สมาชิกในวงต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2536
1.2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่เกินข้อกำหนดที่ 1.1.
1.3. สมาชิกภายในวงรวมกันไม่เกิน 20 คน และไม่ต่ำกว่า 5 คน
1.4. ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงวงเดียวเท่านั้น และสามารถรวมตัวกันได้มากกว่าหนึ่งสถาบันการศึกษา
1.5. ไม่จำกัดจำนวนวงที่เข้าร่วมการคัดเลือกต่อหนึ่งสถาบันการศึกษา
1.6. การแข่งขันในนามตั้งแต่สองสถาบันการศึกษาขึ้นไปต้องอยู่ในพื้นที่การคัดเลือกเดียวกันเท่านั้น
1.7. ถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

2. กติกาการประกวด
2.1. เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 4 เพลง
2.1.1. เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามต้นฉบับ หรือ Coverใหม่
2.1.2. เพลงช้าตามความถนัด
2.1.3. เพลงเร็วตามความถนัด
2.1.4. เพลงบังคับ
*(มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม)*
2.2. เพลงบังคับ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่www.thetreeofloves.com ) ห้ามเปลี่ยนเนื้อร้อง แต่ coverทำนองใหม่ได้
2.3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 25 นาที โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่พิธีกรประกาศชื่อวง และเวลาจะหยุดเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง(สามารถ Soundcheck หรือไม่ Sound check ก่อนก็ได้)
2.4. ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน
2.5. ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด(ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ)
2.6. การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียนหรือ เทียบเท่า เท่านั้น

3. อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด
3.1. เครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ให้บนเวทีการประกวดคือกลองชุด( ประกอบด้วย Bass Drum 22”, Tom 10”, Tom 12”, Floor Tom14”, Floor Tom 16” Snare Drum 14x5 ½ “, Cymbal with Boom Stand 3 , Hi-Hat withStand 1, Double Foot Pedal 1) ,(อนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Snare Drum, Foot Pedal และสามารถเพิ่มฉาบแฉพร้อมขาตั้งได้)
3.2. เครื่องดนตรีที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเองได้แก่กีตาร์ไฟฟ้า,เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด รวมทั้งเครื่องเป่าและต้องแจ้งให้ทางคณะกรรมทราบด้วย

4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1. หัวข้อในการให้คะแนนรอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศ
4.1.1. คุณภาพของการร้องและการประสานเสียง 30 คะแนน
4.1.2. คุณภาพการเล่นดนตรีและความสมดุล (Balance) ของวง 40 คะแนน
4.1.3. ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 30 คะแนน
4.2. หัวข้อในการให้คะแนนเพลงบังคับ
4.2.1. การเรียบเรียง 50 คะแนน
4.2.2. การนำเสนอ 20 คะแนน
4.2.3. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
4.3. การตัดคะแนน
4.3.1. กรณีที่ใช้เวลา Sound check เกิน 2 นาที ตัดคะแนนสุทธิ 1 คะแนน ทุกๆ 30 วินาที เศษของวินาทีคิดเป็น 1 คะแนน
4.3.2. กรณีที่ใช้เวลารวมเกินเวลาที่กำหนด ตัดคะแนนสุทธิ 1 คะแนน ทุกๆ 20 วินาที เศษของวินาทีคิดเป็น 1 คะแนน
4.3.3. ดูโน้ตเพลงระหว่างทำการแข่งขัน ตัดคะแนนสุทธิ 5 คะแนน
4.3.4. เพลงบรรเลง ตัดคะแนนสุทธิ 5 คะแนน/เพลง
4.3.5. เพลงเมดเล่ย์ ตัดคะแนนสุทธิ 5 คะแนน/เพลง
4.3.6. การ A cappella คือใช้เสียงคนให้จังหวะประกอบโดยปราศจากเครื่องดนตรีประกอบเลยทั้งเพลงตัดคะแนนสุทธิ 5 คะแนน/เพลง
4.4. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. การประท้วงและพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด
5.1. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการประท้วงจากวงที่เข้าประกวดยกเว้นทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พบเห็นสิ่งที่ผิดระเบียบในการประกวดเอง

6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1. รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
6.1.1. คุณวิโรจน์ สถาปนาวัตร อาจารย์แป๊ป
6.1.2. คุณวีระฉัตร์ เปรมานนท์ อาจารย์โน๊ต
6.1.3. คุณธิติมา ประทุมทิพย์ อาจารย์แอน
6.1.4 คุณชวิน จิตรสมบูรณ์ อาจารย์จั๊ก
6.1.5 คุณณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ อาจารย์ตุ๊ก
6.1.6 คุณสมชัย ขําเลิศกุล อาจารย์พี่ฉ่า
6.2. รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
6.2.1. คุณวิโรจน์ สถาปนาวัตร อาจารย์แป๊ป
6.2.2. คุณสมชัย ขําเลิศกุล อาจารย์พี่ฉ่าย
6.2.3. คุณธิติมา ประทุมทิพย์ อาจารย์แอน
6.2.4. ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ อาจารย์เด่น
6.2.5. คุณธรรมรัตน์ ดวงศิริ อาจารย์แจ็ค
6.2.6. คุณวีระฉัตร์ เปรมานนท์ อาจารย์โน๊ต
6.2.7. คุณวรรธนา วีรยวรรธน อาจารย์เจี๊ยบ

7. กำหนดการ
7.1. รับสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
7.2. ปิดรับสมัคร วันจันทร์ของสัปดาห์ที่ทำการคัดเลือกของภาคนั้นๆ
7.3. รอบคัดเลือก
7.3.1. รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ณ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7.3.2. รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
วันที่13-14 มิถุนายน 2556 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
7.3.3. รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางภาคตะวันออก
วันที่15-16 มิถุนายน 2556 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
7.3.4. รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
7.3.5. รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
7.4. WorkShop
วันที่14-18 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
7.5. รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่และจำนวนวันการประกวดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
หมายเหตุ
1. การคัดเลือกวงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากวงที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 วง ของแต่ละพื้นที่รวมทั้งสิ้น15 วง ทั่วประเทศ
2. การประกาศผลวงที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดวันสุดท้ายของแต่ละพื้นที่

8. รางวัล
8.1. รางวัลรอบคัดเลือก โล่รางวัลสำหรับวงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ *เกียรติบัตรสำหรับสมาชิกและอาจารย์ผู้ควบคุม/ผู้ควบคุมวง*
8.2. รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
8.2.1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท
8.2.2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท
8.2.3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 75,000 บาท
8.2.4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล มูลค่า (รางวัลละ)30,000 บาท
8.2.5. รางวัลเรียบเรียงทำนองยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
8.2.6. รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

9. การสมัครเข้าร่วมการประกวด
9.1. การรับสมัคร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 และปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม 2556
9.2. การขอรับใบสมัคร
9.2.1. www.thetreeofloves.com
9.2.2. บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
9.3. ใบสมัครเข้าร่วมประกวดส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่เกินวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ทำการแข่งขันของภาคนั้นๆ
9.3.1. สามารถส่งด้วยตนเองที่ บริษัทพี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด 1213/466ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
9.3.2. ทางไปรษณีย์ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ยากรเป็นสำคัญ)
9.3.3. ทางโทรสาร (Fax) ได้ที่ 0-2934-5656
9.3.4. ทางอีเมล์ ได้ที่ thetreeofloves@outlook.com
9.4. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการสมัครและประสานงานด้านการประกวดได้ที่โทร. 0-2559-0098 คุณแมน 08-8003-1998
9.5. เอกสารผู้เข้าประกวด
9.5.1. เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ นักดนตรีทุกคนจะต้องระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด,สถานศึกษา ตำแหน่งภายในวง พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
9.5.2. นักเรียนที่เกิดระหว่าง 2536-2537 ขอหนังสือรับรองจากสถานศึกษาโดยผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา เป็นรายบุคคล
9.5.3. ทางคณะกรรมการสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้
9.5.4. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันงาน (บัตรนักเรียนต้องมีวันเดือนปีเกิดระบุไว้อย่างชัดเจน)
9.5.5. กรณีไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนสามารถนำเอกสารสำคัญที่ราชการออกให้ใช้แทนได้หรือทางสถานศึกษาทำหนังสือรับรองพร้อมระบุวันเดือนปีเกิด โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา

10. รายละเอียดการแข่งขัน
10.1.รอบคัดเลือก
10.1.1. เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 4 เพลง
10.1.2. เปลี่ยนเพลงได้ทั้ง 3 เพลง ยกเว้นเพลงบังคับ
10.1.3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 25 นาที
10.1.4. การเปลี่ยนสมาชิกภายในวง การเพิ่มเติมหรือการปรับลดตำแหน่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 1.3.
10.1.5. ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง วันจันทร์ของสัปดาห์ที่ทำการคัดเลือกของภาคนั้นๆ
10.1.6. ต้องทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงชื่อผู้ควบคุมวง
10.2.รอบรองชนะเลิศ
10.2.1. เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 4 เพลง
10.2.2. ให้เปลี่ยนเพลงใหม่ทั้ง 3 เพลง ยกเว้นเพลงบังคับ
10.2.3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 25 นาที
10.2.4. การปรับลดตำแหน่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 1.3.
10.2.5. การเพิ่มเติมสมาชิกได้อีกวงละไม่เกิน 2คน จากจำนวนสมาชิกในรอบคัดเลือก ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 1.3.
10.2.6. ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง ไม่เกินวันจันทร์ที่19 สิงหาคม 2556
10.2.7. ต้องทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงชื่อผู้ควบคุมวง
10.3.รอบชิงชนะเลิศ
10.3.1. เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 3 เพลง ยกเว้นเพลงบังคับ
10.3.2. สามารถปรับเปลี่ยนเพลงโดยนำเพลงในรอบคัดเลือกเปลี่ยนกลับรอบรองชนะเลิศได้
10.3.3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 20 นาที

11. การเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวดและรางวัล
11.1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวดและรางวัลต่างๆที่อาจจะมีขึ้น

12. ภาพและเสียง
12.1. ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากการแสดงทั้งบนเวทีและบริเวณงานของวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัทพี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด บริษัทฯมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดใด โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือแจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้า
12.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดแอบอ้างการเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์โดยการกระทำข้างต้น บริษัทฯ จะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด

หมายเหตุ : วันหมดเขตรับสมัครของแต่ละภาคจะแตกต่างกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ มด , คุณ zenlive
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 May 2013 10:00 to 04 Aug 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.