^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน

สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู ) มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยบริการสารสนเทศที่มุงมั่นที่จะเปนแหลงเรียนรูชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) เพื่อสรางประโยชนสูงสุดตองานวิชาการดานการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนสงเสริมทักษะการเรียนรู และการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธและสงเสริมการมีสวนรวมของผูใชบริการ จึงจัดใหมีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) เพื่อใชในการสื่อความหมายถึงการเปนแหลงเรียนรู และสําหรับนํามาใชบนเว็บไซตของสํานักวิทยบริการ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีตราสัญลักษณ(Logo) สําหรับนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานสํานักวิทยบริการใหเปนที่รูจักกวางขวางมากขึ้น

เงื่อนไขในการออกแบบ
1.การออกแบบสามารถนําสัญลักษณหรือรูปลักษณอื่น ๆ ที่มีอยูแลว ซึ่งบงบอกความเปนสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มาใชหรือคิดขึ้นใหมเพื่อสะทอนภาพของสํานักวิทยบริการ
2.คําอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ (Logo) ตองอธิบายความหมายไดชัดเจนในทุกองคประกอบ และตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชประโยชน
3. ชิ้นงานที่สงเขาประกวดตองระบุชื่อ-สกุลจริง พรอมทั้งที่อยูของผูสง ที่ดานลางขวาของกระดาษ

รูปแบบผลงานที่สงเขาประกวด
1.ออกแบบระบบการพิมพสี่สี 1 ชุด และขาวดํา 1 ชุด
2.ตองเปนผลงานที่เสร็จสมบูรณแลวเทานั้น
3.สงผลงานเขาประกวดไดไมเกินคนละ 5 ผลงาน
4. ระบุรูปแบบตัวอักษร(ถามี)ที่ใชในการออกแบบตราสัญลักษณ

เกณฑการตัดสิน
1. สามารถสื่อความหมาย และเปนตัวแทนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดอยางชัดเจน
2. สรางความจดจํา และเสริมสรางภาพลักษณองคกร
3. ผลงานที่สงเขาประกวดเปนงานที่สรางสรรคขึ้น และตองไมเปนผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น
4. ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองเปนของผูสงเองและไมเคยนําออกเผยแพรในที่สาธารณะหรือไดรับรางวัลใดมากอน
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผูมีสิทธิสงผลงานเขาประกวด
1. นักศึกษา อาจารย ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ยกเวนคณะกรรมการจัดการประกวดฯ ไมมีสิทธสงผลงาน)
2. นักเรียน และประชาชนทั่วไป

กําหนดการ
1. สงผลงานเขาประกวดไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่15 มีนาคม 2553
2. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 9 เมษายน 2553
3. การมอบรางวัล จะแจงใหทราบในภายหลังผานทางเว็บไซตของสํานักวิทยบริการ(www.library.kku.ac.th)

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

การเผยแพรผลงาน
▪ Web Site สํานักวิทยบริการ
▪ เอกสารตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการ ขาวแจก โปสเตอร แผนพับ ปายผา ฯลฯ
▪ ของที่ระลึกวิทยากร โล และของที่ระลึกอื่นๆ

การสงผลงานเขาประกวด
1. ติดบนกระดาษแข็ง A4 จํานวน 1 ชุด พรอมไฟล .jpg, .tiff และ.png ลงในแผนซีดี สงดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียที่ภารกิจดานประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 โทร. 04-3202-541-3 ผลงานที่สงทางไปรษณียจะพิจารณาจากการประทับตราวันที่สงไปรษณียโดยตองไมเกิน วันที่ 15 มีนาคม 2553
2. ดาวนโหลดรายละเอียดและแบบฟอรมใบสมัครไดที่ (www.library.kku.ac.th)

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)พรอมประกาศเกียรติคุณ อนึ่ง คําตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด และผลงานที่ไดรับรางวัลถือเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งหมด สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถนําผลงานไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อใชประโยชนในงานของสํานักวิทยบริการไดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

Total Prize Money: 
5,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2010-04-09 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.