^ Back to Top

Doi Tung for Cotto Design Contest

Doi Tung for Cotto Design Contest

โครงการพัฒนาดอยตุง ร่วมกับ คอตโต้ ชวน นิสิต นักศึกษา ด้านการออกแบบ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ถึงปริญญาโท ร่วมประกวดผลงาน และเข้าค่ายฤดูร้อนเพื่อผลิตงานจริงบนดอยตุง จังหวัดเชียงราย ในโครงการ Sustainable design camp 2010 หัวข้อ Doi Tung for Cotto Design Contest เพื่อบ่มเพาะทักษะการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable development เพื่อต่อยอดแบรนด์ไทยสู่ระดับโลก ให้ส่งข้อเสนอของการออกแบบ และแบบภาพร่าง เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ จาก 2 สาขาการออกแบบ งานเซรามิก กับงานทอผ้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 02-586-6956 02-586-5942
ระยะเวลาเข้าค่าย ช่วงเดือน พฤษภาคม 2553

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.