^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "สวัสดี Indo-China: A Colorful of Life"

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้ชื่อ “สวัสดี Indo-China : A Colorful of Life” ใน “เทศกาลภาพยนตร์อินโดจีนริมน้ำน่าน” (Indo - China Film Festival at Nan River) ซึ่งต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความมีสีสันของชีวิตในดินแดนที่ถูกเรียกว่า Indo - China (ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง) โดยในที่นี้อาจหมายความถึงสีสันในแง่มุมต่างๆของประสบการณ์ ความรัก ความประทับใจต่างๆ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่

การประกวดภาพยนตร์สั้น

หัวข้อการแข่งขันภายใต้ชื่อ “สวัสดี Indo-China: A Colorful of Life” Concept ของภาพยนตร์สั้นครั้งนี้ เป็นภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ ความยาวไม่เกิน 30 นาที

การประกวด

การประกวดภาพยนตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
 • ประเภทนักเรียน นิสิต/ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน

สื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

กล้องวิดิโอระบบ Digital หรือเทียบเท่า

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ห์
 • รางวัลที่สอง 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ห์
 • รางวัลที่สาม 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ห์

หมายเหตุ: ภาพยนตร์สั้นที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้เข้าฉายในเทศกาล

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในภาพยนตร์สั้น
 2. เป็น นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี และยังคงสภาพเป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา
 3. มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำและสนับสนุนโครงงานให้ประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนในการประกวด

 1. ผู้ส่งประกวดจัดทำภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 30 นาที ในรูปแบบ DVD/CD จำนวน 3 แผ่น (สามารถเปิดกับเครื่องเล่น DVD หรือ VCD ได้ โดยใช้โปรแกรม....เท่านั้น)
 2. ภาพยนตร์ สั้นที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับหนังสือตอบรับจากคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ และจัดฉายในงานก่อนวันประกาศผลจริง

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานและส่งชิ้นงาน ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2553
 • ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก 15 มีนาคม 2553
 • จัดฉายภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือก 20 มีนาคม 2553
 • ตัดสินและมอบรางวัล 20 มีนาคม 2553
Total Prize Money: 
35,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.