^ Back to Top

ประกวดหมอลํามินิคอนเสิร์ต งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัด มหาสารคาม ประจําปี 2567

ประกวดหมอลํามินิคอนเสิร์ต งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัด มหาสารคาม ประจําปี 2567

สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดหมอลํามินิคอนเสิร์ต งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัด มหาสารคาม ประจําปี 2567 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
 • เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมภาคอีสาน โดยเฉพาะด้านหมอลําอันเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น

ประเภทการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ 16 - 35 ปี บริบูรณ์
 • เป็นผู้ที่มีความรักการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี

หลักเกณฑ์การสมัคร
ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครตามที่สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม กําหนดโดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้

 • ชื่อ - สกุล ผู้สมัครเข้าประกวด
 • สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาบัตรทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด
  ส่งใบสมัครแบบออนไลน์ผ่านทางคิวอาร์โค๊ตด้านล่าง หรือส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 314 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 • ในวันประกวดผู้ที่สมัครให้นําอุปกรณ์เครื่องดนตรี แคน และหมอแคน มาด้วย
 • ทางคณะกรรมการผู้จัดงานมีวงดนตรีเตรียมไว้ให้แสดงประกอบ
 • เวลาในการแสดงไม่เกิน 20 นาที

การขับร้อง

 • ลําทางสั้น
 • ลําหย่าว
 • ลําทางยาว
 • การเต้ย

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • งานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจําปี 2567 ในระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
 • จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมการประกวดหมอลํา ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)

 • เนื้อหากลอนลํา/เพลง จํานวน 35 คะแนน
  • พุทธศาสนา
  • การท่องเที่ยวเมืองมหาสารคาม
  • วิถีชีวิตอีสาน
 • เทคนิคการลํา จํานวน 30 คะแนน
  • คุณภาพเสียง
  • จังหวะ
  • น้ําเสียง
  • ลูกคอ
  • การลําประกอบแคนและดนตรี
  • ทํานอง/สังวาดลํา
 • ท่าทางประกอบการลํา จํานวน 20 คะแนน
  • การแสดงตรึงตาตรึงใจเป็นที่ประจักษ์
  • ท่าฟ้อน ลีลาประกอบการแสดง
  • การแสดงสอดคล้องกับเนื้อหาการลํา
 • การแต่งกายสวยงามเหมาะสม จํานวน 10 คะแนน
 • การรักษาเวลา จํานวน 5 คะแนน
  • หากเกินเวลา คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ให้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 จะเป็นผู้ชนะเลิศและได้รับรางวัล
 • แดนเซอร์และวงดนตรีประกอบไม่มีผลต่อการให้คะแนน
 • กลอนลํา/เพลง ที่นํามาประกอบที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด จํานวน 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จํานวน 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด จํานวน 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ๆละ เงินสด จํานวน 1,000 บาท เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
 • ผู้เข้าร่วมประกวดได้รับเกียรติบัตรทุกคน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณรณชัย สุริหาร เบอร์โทร 081 8740205
 • คุณพิศมัย พวงศรีเคน เบอร์โทร 08 1874 7645
 • คุณสุกัลยา จันทร์พล เบอร์โทร 08 1874 7647
 • คุณอนันตญา เดชธน เบอร์โทร 08 1874 7631
File attachments: 
Deadline: 
17 Jan 2024 08:30 to 09 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.