^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง

ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย และ Prelude Music Bookstore ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในภาคกลาง สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติและเกณฑ์

 • วงดนตรีร่วมสมัย จะต้องมีสมาชิก ๗-๑๒ คน ผู้ฝึกซ้อม ๑-๕ คน
 • สมาชิกมีอายุระหว่าง ๗-๑๙ ปี หรือศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 • มีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
 • สมาชิกในวงสามารถอยู่ต่างสถาบันได้ ทั้งนี้ต้องจะต้องมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคกลาง

กติกาการประกวด

 • กติการอบคัดเลือก
  • ผู้สมัครจะต้องส่งคลิปวิดีโอขณะบรรเลงวงดนตรีร่วมสมัย จํานวน ๒ เพลง ได้แก่ เพลงช้า ๑ เพลง และเพลงเร็ว ๑ เพลง โดยแยกออกเป็น ๒ คลิป อัพโหลดลง YouTube ตั้งชื่อวิดีโอด้วยชื่อวง ตามด้วยประเภทเพลงและชื่อเพลง เช่น “วงดนตรีสมุทร-เพลงช้า ชื่อเพลง......” เป็นต้น โดยตั้งค่าการแชร์เป็น “ไม่เป็นสาธารณะ” ทั้ง ๒ คลิป
  • เพลงที่ใช้ในการประกวด สามารถใช้เพลงไทยเดิมที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ หรือเพลงไทยสากลประยุกต์ก็ได้ โดยสามารถสร้างสรรค์ได้ตามความเหมาะสม
  • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานผ่าน Google Form โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบลิงก์วิดีโอ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น. และประกาศวงดนตรีที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๑๐ วง ภายในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ จังหวัด สมุทรสาคร
  • หลังจากปิดรับสมัคร กองประกวดจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ๑๐ วง โดยพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณา โดยวงที่ไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ซึ่งจะส่งไปตามอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • กติการอบชิงชนะเลิศ (วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย)
  • วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องมาลงทะเบียนและจับลําดับการประกวด ก่อนเริ่ม การประกวด อย่างน้อย ๓๐ นาที โดยเริ่มการประกวดในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องเตรียม บัตรประชาชนฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงเบียน
  • พลงที่ใช้ในการประกวด สามารถใช้เพลงไทยเดิมที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ หรือเพลงไทยสากลประยุกต์ ก็ได้ โดยสามารถสร้างสรรค์ได้ตามความเหมาะสม
  • ทุกวงจะต้องมีเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบอย่างน้อย ๒ ชิ้น โดยต้องเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง
  • เพลงที่ใช้ในรอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๒ เพลง ประเภทเพลงช้า ๑ เพลง และประเภทเพลงเร็ว ๑ เพลง โดยกําหนดเวลาการประกวดวงละไม่เกิน ๒๕ นาที (รวม Sound check)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ Sequencer Computer Data หรือดนตรีสําเร็จที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
  • ทางกองประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์กลางไว้ให้บนเวที ดังนี้
   • ไมโครโฟนสําหรับนักร้องร้อง ๑ ตัว
   • ไมโครโฟนเพิ่มเติมสําหรับเครื่องดนตรีตามที่แจ้งในใบสมัคร
   • แอมป์กีต้าร์
   • แอมป์เบส
   • กลองชุด
   • แอมป์คีย์บอร์ด
   • Monitor
    หมายเหตุ วงดนตรีสามารถแจ้งรายการอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพิ่มเติมได้ในกลุ่มประสานงาน หลังจากประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้ว

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ วง ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย

เกณฑ์การพิจารณา

 • การผสมวงดนตรี และการเรียบเรียงเสียงประสาน ๓๐ คะแนน
 • คุณภาพของการร้องและการประสานเสียง ๒๐ คะแนน
 • คุณภาพการเล่นดนตรีและความสมดุล (Balance) ของวง ๒๐ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี ๒๐ คะแนน
 • ภาพรวมการนําเสนอบนเวที (การการแต่งกาย การสื่อสารกับผู้ชม) ๑๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จํานวน ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote ได้รับถ้วยรางวัลจากชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ จังหวัดสมุทรสาคร เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
 • รางวัลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๕ รางวัล ได้รับรางวัลแด่คนช่างฝัน จํานวน ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ

 • รางวัล Popular Vote พิจารณาจากจํานวนพวงมาลัยที่ได้รับจากผู้ชม โดย ๑ พวง เท่ากับ ด คะแนน
 • ทางชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ จังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นผู้จําหน่ายพวงมาลัย Popular Vote โดยจําหน่ายในราคาพวงละ ๒๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Website : www.mdcsk.com
 • Facebook Page : ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ จังหวัดสมุทรสาคร
 • Line Official : @354kxcbl
 • ประสานงาน
  • 081-481-5223 ครูนวลนุช ใจบรรจง ประธานชมรมฯ
  • 092-993-6534 ครูนันทนัช ชาวไร่อ้อย เลขานุการชมรมฯ
File attachments: 
Deadline: 
05 Jan 2024 08:30 to 19 Jan 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.