^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีสากล "PIM Music Fest"

ประกวดวงดนตรีสากล "PIM Music Fest"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเขาร่วมการประกวดวงดนตรีสากล "PIM Music Fest" ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

คุณสมบัติและการสมัครผู้เข้าประกวด

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น และอยู่ในสถาบันเดียวกัน นับสถานะจากวันที่ส่งใบสมัคร ซึ่งสมาชิกในวงสามารถเป็นม.ต้นได้ไม่เกิน 20% ของสมาชิกทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการแข่งขัน)
 • สมาชิกวง ต้องมีจำนวน 3 คน ขึ้นไป (รวมนักร้อง) และมีเครื่องดนตรีอย่างน้อย 2 ชิ้น
 • ผู้สมัครสามารถเข้าประกวดได้เพียง 1 วง เท่านั้น ไม่สามารถเล่นให้วงอื่นได้ และสมาชิกในวงประกวดต้องเป็นบุคคลเดียวกันตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
 • คณะผู้จัดงาน จัดเตรียมเครื่องดนตรีพื้นฐานสำหรับการแข่งขัน ดังนี้ กลองชุด ตู้แอมป์กีต้าร์ ตู้แอมป์เบส และตู้แอมป์คีย์บอร์ด หากผู้เข้าแข่งขันจ าเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีนอกเหนือจากนี้ทางผู้แข่งขันต้องนำมาเองผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด
  หมายเหตุ ในระหว่างการประกวด ผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกภายในวงได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการ การ
 • จัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณี ผู้สมัครทุกคนต้องเซ็นยินยอมรับทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างชัดเจนว่า
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์น าภาพนิ่ง, วิดีโอของกิจกรรม และคลิปวิดีโอผลงาน รวมถึงชื่อวง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อใดๆ ก็ตามของสมาชิกไป
 • ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แพร่เสียง แพร่ภาพ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรูปแบบ ระบบ หรือในสื่ออื่นใดได้ทุกช่องทาง รวมทั้ง ยินยอมให้ภาพนิ่ง และวิดีโอของกิจกรรม เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ตลอดอายุแห่งการ
 • คุ้มครองสิทธิ และลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายก าหนด เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 (PDPA) อย่างเคร่งครัด

กติกาการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครพร้อมส่งรูปถ่ายวงและคลิป VDO จากนั้นอัพโหลดลง Google Drive เปิดสาธารณะ แล้วคัดลอก Link พร้อมกรอกแบบฟอร์มสมัครทาง Google Form บน Website หรือ Facebook PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT
  • อัดและส่งคลิปเพลงที่ใช้ในการสมัคร 2 เพลง (เพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงช้า 1 เพลง) ความยาวไม่เกินเพลงละ 2 นาที/เพลง ต้องไม่มีการตัดต่อภาพหรือดัดแปลงเสียง และต้องเห็นสมาชิกทุกคนในวง คลิปต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้ (เพลงที่ใช้คัดเลือกไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงที่ใช้ประกวดก็ได้)
  • ผู้สมัครต้องสมัครและส่งคลิป VDO การขับร้องภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 ก่อนเวลา 12:00 น. โดยแนบลิงค์ผลงานการแสดงเพลงที่ใช้ในการสมัคร 2 เพลง ใน Google Form ที่สมัคร
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของสถาบันฯที่ตนศึกษา
  • ระยะเวลาการแสดงรวมการ Sound Check เครื่องดนตรี รวมไม่เกิน 15 นาที
  • เพลงเร็วและเพลงช้า (สามารถทำเป็นรวมเพลง หรือ เมดเล่ย์)
  • เพลงบังคับ "Re-Arrange" 1 เพลง (เรียบเรียงดนตรี และทำนองขึ้นมาใหม่ โดยใช้เนื้อร้องที่จัดส่งให้ ซึ่งสมาชิกในวงต้องเป็นผู้จัดทำขึ้นมาเอง)
  • สามารถตัดเพลงได้ตามความเหมาะสมและขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขชื่อเพลงและสมาชิกในวงหลังจากส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน
  • ผู้สมัครเข้าแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ผู้แข่งขันสามารถเคลื่อนย้ายด้วยตนเองได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกวด (อย่างน้อย 2 ชิ้น)
  • ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและอยู่ในห้องแข่งขันตลอดจนจบการแข่งขัน

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรนักเรียน ของสมาชิกทุกคนในวง
 • ไฟล์ภาพ .jpg รวมสมาชิกทั้งหมดในวงดนตรี(ชุดสุภาพ)
 • แนบลิงค์ผลงานการแสดงเพลงที่ใช้ในการสมัคร 2 เพลง ใน Google Form ที่สมัคร
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

หมายเหตุ หากกองการประกวดตรวจพบว่าคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดทางกองประกวดสามารถตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที

กำหนดการรับสมัครและประกวด

 • รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 ก่อนเวลา 12:00 น.
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก: วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 บน Website หรือ Facebook PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงจะต้อง ร้องเพลงบังคับ 1 เพลง สามารถดัดแปลงท านองและวิธีการร้องได้ตามสไตล์ของวง)
 • ประกวดแข่งขัน: วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ Convention Hall ชั้น 3 (Hall 1-6) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี.ไอ.เอ็ม) ถ.แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท
 • รางวัลชมเชย : ( 2 รางวัล ) เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
 • พร้อมทุนการศึกษาประเภททุน PIM 50% มูลค่ารวมกว่า 860,000 บาท

หมายเหตุ

 • ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใดๆ ต้องช าระภาษี หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ
 • ทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน / ทรัพย์สินหรือบริการใดๆและไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

ติดต่อสอบถาม

 • คุณติรนันท์ โทร.093-3591563
 • คุณพรฤดี โทร.088-6717323
Total Prize Money: 
900,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 Nov 2023 08:30 to 05 Jan 2024 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.