^ Back to Top

ประกวดดนตรีประกอบภาพยนตร์ประจำปี ๒๕๖๖ ในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๗

ประกวดดนตรีประกอบภาพยนตร์ประจำปี ๒๕๖๖ ในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๗

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ (มีภูมิลำเนาระบุในบัตรประจำตัวประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดนตรีประกอบภาพยนตร์ประจำปี ๒๕๖๖ ในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๗ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๗,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาว ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะคนอีสาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Khon Kaen Smart City

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไป (มีภูมิลําเนาระบุในบัตรประจําตัวประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทุกคน)
 • มีสมาชิก ๑-๒ คน ต่อ ๑ ผลงาน
 • ลักษณะผลงาน จะเป็นแบบบันทึกสุดการบรรเลง หรือสังเคราะห์เสียงก็ได้ แต่ให้ส่งเป็นไฟล์เสียงเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณา เป็นรายกรณี
 • ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นําบทเพลงจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า) โดยผลงานที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ภาพสี ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวด ต้องประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ตัวอย่าง โดยตัวผลงานจะเป็นแบบบันทึกสด หรือสังเคราะห์เสียงขึ้นมาก็ได้
 • คลิปภาพยนตร์ตัวอย่างมีความยาว ไม่เกิน ๗ นาที
 • อัพโหลดไฟล์วิดีโอผลงาน ขึ้นบน Youtube ในขั้นตอนการอัพโหลดต้องตั้งค่าวิดีโอให้เป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงค์ที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร (Google Form)
 • คณะกรรมการจะพิจารณาจากที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและประกาศผลรางวัลต่าง ๆ ต่อไป โดยลําดับ
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • บาลานส์เสียง ๒๕ คะแนน
  • ความเหมาะสมของดนตรีประกอบกับภาพยนตร์ ๒๕ คะแนน
  • การถ่ายทอดอารมณ์เพื่อสื่อความหมายของดนตรีกับภาพยนต์ ๒๕ คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ๒๕ คะแนน
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัครเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่อยู่ URL ผลงาน หรือบันทึกไฟล์ลง แฟลชไดรฟ์ หรือสามารถส่งไฟล์ มาที่ E-mail : budsth@kku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒ โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
 • คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาผลงานและแจ้งผลการประกวดให้รับทราบ ภายในวันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ แฟนเพจ: เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival
 • เมื่อพ้นกําหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดได้สละสิทธิ์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
 • เงินสนับสนุนผู้ผ่านเข้ารอบ จํานวน ๒๐ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๒๐๓๓๗๙ / ๐๘๐-๗๓๑-๑๖๗๙
 • email : budsth@kku.ac.th
Total Prize Money: 
77,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
16 Nov 2023 08:30 to 30 Nov 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.