^ Back to Top

แข่งขันดนตรีแจ๊ส "Thailand Jazz Competition 2023" ประเภท Jazz Big Band

แข่งขันดนตรีแจ๊ส "Thailand Jazz Competition 2023" ประเภท Jazz Big Band

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันดนตรีแจ๊ส "Thailand Jazz Competition 2023" ประเภท Jazz Big Band ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ (Jazz Big Band) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่บรรเลง บทเพลงบังคับเลือกโดยแสดงถึงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มใหญ่และความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สําเนียงของ ดนตรีแจ๊สในระดับมาตรฐานสากล

คุณสมบัติ

 • สมาชิกในวงตั้งแต่ 17-25 คน โดยมีตําแหน่งตามที่กําาหนด ต่อไปนี้
  • ตําแหน่งนักดนตรี* เล่นเครื่องดนตรีบังคับ จํานวน 17 ตําแหน่ง ประกอบด้วย
   • Rhythm Section 4 ตําแหน่ง ได้แก่
    • กลอง
    • กีตาร์
    • เบส
    • เปียโน
   • Brass and Woodwind Section 13 ตําาแหน่ง ได้แก่
    • Saxophone Section 5 ตําแหน่ง
     • Alto Saxophone 2 ตําแหน่ง
     • Tenor Saxophone 2 ตําแหน่ง
     • Baritone Saxophone 1 ตําแหน่ง
    • Trombone Section 4 ตําแหน่ง
    • Trumpet Section 4 ตําาแหน่ง
  • ตําแหน่งเครื่องอื่นๆ* 2 ตําแหน่ง ประกอบด้วย
   • ตำแหน่งนักร้อง 1 ตําแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
   • ตําแหน่งนักโซโล่ (Soloist) 1 ตําแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
 • ผู้อำนวยเพลง (Conductor) 1 คน ไม่กําหนดคุณสมบัติ
 • สมาชิกในวงทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่หรือเทียบเท่าไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรียนเดียวกัน
 • วงดนตรีทุกวงต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยที่ใบสมัครและเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาประทับตราโรงเรียน หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งวงเข้าประกวดได้ 1 วง และระบุชื่อวงเป็นชื่อสถาบันศึกษาเท่านั้น
  https://music.su.ac.th/tjc/wp-content/uploads/2023/08/bigband-stage.jpg

กติกาการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก
  • บันทีกคลิปวีดีโอการแสดงของวง มีเพลงบังคับเลือก 2 เพลง แบ่งออกเป็น 1 คลิปต่อ 1 เพลง รวมทั้งสิ้น 2 คลิป โดยจะต้องเลือกจากกลุ่มเพลงที่ประกาศไว้ในใบสมัคร โดยใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที
   • A: กลุ่มเพลง Contemporary/ Modern โดยเลือกเพลงใดเพลงหนิ่งจากเพลงต่อ ไปนี้
    • Act Your Age : Composed and Arranged by Gordon Goodwin
    • Aha! : Composed and Arranged by Bob Mintzer
    • Alsoludicrous : Composed and Arranged by Gordon Goodwin
    • Momcat Mombo : Composed and Arranged by Michael Philip Mossman
    • Samba Del Gringo : Composed and Arranged by Gordon Goodwin
    • Spain : Composed by Chick Corea/ Arranged by Paul Jennings
    • Slo Funk : Composed and Arranged by Bob Mintzer
    • Tones for Joan's Bones : Composed by Chick Corea/ Arranged by Mike Tomato
   • B: กลุ่มบทเพลง Traditional โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้
    • Basie-Straight Ahead : Composed and Arranged by Sammy Nestico
    • Bebop 'n' Georgia : Composed and Arranged by Mark Taylor
    • In a Sentimental Mood : Composed by Duke Ellington/ Arranged by Mark Taylor
    • Love For Sale : Composed by Cole Porter/ Arranged by John Berry
    • On The Sunny Side Of The Street (Vocal) : Composed by Jimmy McHugh/ Arranged by Mark Taylor
    • Orange Colored Sky (Vocal) : Composed by Milton Delugg and Willie Stein Arranged by Roger Holmes
    • Salt Peanut : Composed by John "Dizzy" Gillespie and Kenny Clarke Arranged by Mark Taylor
    • Seven Steps to Heaven :  Composed by Miles Davis and Victor Feldman Arranged by Gordon Goodwin
  • วงที่แข่งขันจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
  • จ่านวนวงที่ผ่านการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • บรรเลงสด เพลงบังคับเลือก 2 เพลง โดยจะต้องเป็นเพลงที่ระบุไว้ในสมัคร โดยใช้เวลา 20 นาที รวม set up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง
  • วงที่แข่งขันจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม
  • หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กําหนดการ

 • การรับสมัคร 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566 ส่งใบสมัครมาที่ tjc@music.su.ac.th
 • ประกาศผล 20 กันยายน 2566
 • รอบชิงชนะเลิศ 7 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การรวมวง (Ensembles) (60 คะแนน)
  • คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality) ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
  • น้ำเสียง (intonation) ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องมองระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
  • ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel) ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้อง ของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (Swing feel)
  • เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend) ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
  • การตีความบทเพลง (interpretation) ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
  • เทคนิค (technique) ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูก ต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)
 • กลุ่มเครื่องจังหวะ (Rhythm Section) (20 คะแนน)
  • อัตราความเร็ว (tempo) ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
  • การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills) ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)
 • การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)
  • การด้นสด (improvisation) ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
  • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship) ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)

เกณฑ์การลงโทษ

 • หากบรรเลงเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด จะถูกตัดคะแนน โดยทุกๆ 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน
 • กรณีผิดคุณสมบัติ บทลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการตัดสิน

อุปกรณ์เครื่องดนตรีที่เตรียมให้
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้บนเวทีไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้แก่

 • Jazz Drumset 1 ชุด ประกอบไปด้วย Bass Drums 20×14 Floor Tom 14x14 Tom 12×8 Tom 10×7 Snare 14×5.5 Snare Stand Cymbal Stand x3 Hihat Stand Drum Throne
 • Amplifier Guitar 1ชุด
 • Amplifier Bass 1 ชุด
 • Acoustic Piano sa Digital Piano
 • เครื่องดนตรีเสริม เอฟเฟค และอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง

เงื่อนไขการแข่งขัน

 • ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากแข่งขัน Thailand Jazz Competition เป็น กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์ อ้นชอบธรรมในการน่าผลงานดังกล่าวไปกระทําการใดๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง จากการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้ใดแอบอ้างเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ท่า า ดัดแปลง หรือน่าผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนผลงาน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กติกาการแข่งขัน และรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

เงินรางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จํานวน 1 รางวัล รับเงินสด 5,000 บาท
 • รางวัล Outstanding Musician จํานวน 3 รางวัล รับเงินสด 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • tjc@music.su.ac.th
 • www.facebook.com/thailandjazzcompetition
Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
16 Aug 2023 08:30 to 15 Sep 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.