^ Back to Top

ประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับชาติ "บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 3"

ประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับชาติ "บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 3"

โรงเรียนชลกันยานุกูล ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับชาติ "บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 3" ชิงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการประกวด

 • การประกวดประเภทวงดนตรี
  • ระดับมัธยมศึกษา
   • วงปี่พาทย์ไม้นวม : เพลง ครวญหา สามชั้น
   • วงเครื่องสายผสมเครื่องเดี่ยว : เพลง ครุ่นคิด สามชั้น
  • ระดับประถมศึกษา
   • วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม : เพลง เขมรปากท่อ สองชั้น
 • การประกวดประเภทการบรรเลงเครื่องดนตรีและ เดี่ยวขับร้องเพลงไทย
  • ระดับมัธยมศึกษา
   • บรรเลงระนาดเอก : เพลง ราตรีประดับดาว สองชั้น
   • บรรเลงซอด้วง : เพลง แขกปัตตานีสองชั้น
   • บรรเลงซออู้ : เพลง แขกปัตตานีสองชั้น
   • บรรเลงจะเข้ : เพลง พม่ารําขวาน สองชั้น
   • บรรเลงขลุ่ยเพียงออ : เพลง แขกปัตตานีสองชั้น
   • ขับร้องเพลงไทย : เพลง สุดสงวน สองชั้น
   • บรรเลงขิม : เพลง ทะเลบ้า สองชั้น
  • ระดับประถมศึกษา
   • บรรเลงระนาดเอก : เพลง โยสลัม สองชั้น
   • บรรเลงจะเข้ : เพลง แร้งกระพือปีก ชั้นเดียว
   • บรรเลงขิม : เพลง แสนคํานึง ชั้นเดียว

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • เป็นนักเรียนในระดับชั้นใดระดับชั้นหนึ่งดังนี้
  • ระดับชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับชาติ "บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 2" ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วไม่สามารถลงแข่งประเภทเดิมได้แต่สามารถเปลี่ยนประเภทเครื่องมือและลงแข่งขันได้ในประเภทต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 • ในแต่ละโรงเรียนสามารถส่งประกวดประเภทวงได้เพียงโรงเรียนละ 1 วง เท่านั้น
 • ในการแข่งขันประเภทบรรเลงผู้สมัคร 1 คนสามารถประกวดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
 • ในแต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 รายการ
 • มีหนังสือรับรองการศึกษา ออกโดยผู้บริหารสถานศึกษา หากคณะผู้จัดโครงการพบว่า
 • ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นความจริง ทางโครงการประกวดจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยที่จัดโดยโรงเรียนชลกันยานุกูลของสถาบันนั้น ๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2566
 • ประกวดในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ ชั้นบน โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 083-8709008

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chayawathana Mangkhalotama

File attachments: 
Deadline: 
08 Aug 2023 08:30 to 15 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.