^ Back to Top

ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๖

ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๖

มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๖ ชิงทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกวด

 • การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทองฯ กําหนดใช้เครื่องดนตรีไทย ๖ ชนิด คือ ซอด้วง (สายไหม) ซออู้(สายไหม) จะเข้ขลุ่ยเพียงออ ขิมสาย (๗ หย่อง) และระนาดเอก (ไม้นวม) สําหรับการประกวดทุกรอบ ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
 • เครื่องกํากับจังหวะ สําหรับรอบคัดเลือกให้ใช้ฉิ่งและโทน–รํามะนา หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สําหรับรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้ฉิ่งและโทน–รํามะนาซึ่งเป็นเครื่องกลางที่คณะกรรมการจัดประกวดฯ เตรียมไว้ให้เท่านั้น

ระดับการศึกษาที่จัดประกวด

 • ระดับประถมศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึง ป.๖)
 • ระดับมัธยมศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ม.๑ ถึง ม.๖)

รายละเอียดในการประกวด
ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนหรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญ สายวิชาชีพ หลักสูตรนานาชาติโฮมสกูล และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศใน
 • ระดับ Primary School และ High School ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระดับที่คณะกรรมการจัดการประกวดฯ กําหนด
 • สามารถบรรเลงเพลงที่กําหนดตามประเภทเครื่องดนตรีที่สมัครเข้าประกวดได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามกติกาของคณะกรรมการจัดการประกวดฯ
 • เป็นผู้มีมารยาทดีมีศีลธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ในกรอบประเพณีอันดีงาม
 • ไม่เคยถูกให้ออก ไล่ออก จากโรงเรียน เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
 • สมัครเข้าประกวดได้ตามระดับชั้นเรียนที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๒ เท่านั้น
 • เลือกเครื่องดนตรีที่สมัครเข้าประกวดได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
 • เครื่องดนตรีใดที่มีผู้สมัครประกวดไม่ถึง ๑๐ คน อาจงดประกวดในประเภทนั้น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศสมัครเข้าประกวดในเครื่องดนตรีประเภทเดิมในระดับการศึกษาเดิม ยกเว้นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
 • บรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๔ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดในเครื่องดนตรีประเภทเดิมในระดับการศึกษาเดิมได้

รอบการประกวด

 • รอบคัดเลือก – พิจารณาจากการดู VDO Clip (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศผลทางหน้า เว็บเพจในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
 • รอบรองชนะเลิศ – บรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานที่ประกวด ที่กรุงเทพมหานคร (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
 • รอบชิงชนะเลิศ – บรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานที่ประกวด ที่กรุงเทพมหานคร (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ คณะกรรมการจัดการประกวดฯ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกวดเพื่อความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง

กําหนดการการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • ส่งคลิปผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
  • กรรมการพิจารณาคัดเลือก เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
  • แจ้งผลการคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเพจ www.facebook.com/sornthongthai
 • รอบรองชนะเลิศ
  • เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
  • คณะกรรมการจัดการประกวดฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประกวดเครื่องดนตรีแต่ละประเภทในภายหลัง
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหลังเสร็จสิ้นการประกวดในแต่ละวัน ทาง www.facebook.com/sornthongthai
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • เดือนมกราคม ๒๕๖๗
  • คณะกรรมการจัดการประกวดฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการประกวดเครื่องดนตรีแต่ละประเภทในภายหลัง
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลหลังเสร็จสิ้นการประกวดในแต่ละวัน โดยการติดประกาศ ณ สถานที่จัดประกวด
  • มอบรางวัล เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ กําหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการจัดการประกวดฯ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจการประกวดฯ ww.facebook.com/sornthongthai

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน
การตัดสินเรื่องราวใดๆ ย่อมต้องมีเกณฑ์สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาด้วยกันทั้งนั้น แต่เกณฑ์ในการตัดสินอาจผิดแผกแตกต่างกันออกไปบ้างแล้วแต่จุดมุ่งหมายของการประกวดฯ หรือความเห็นดีเห็นงามของคณะกรรมการผู้ตัดสิน สําหรับการประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" นั้น อ้างอิงมาจากชื่อของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จึงใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งได้มาจากแนวคําสอนของท่านเป็นหลักสําคัญในการพิจารณาคือ
นักดนตรีที่ถือว่ามีความสามารถนั้นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสําคัญ ๕ ประการ อันได้แก่

 • มีบุคลิกท่าทางดีรวมทั้งกิริยามารยาทเรียบร้อย
 • มีความทรงจําทํานองเพลงได้แม่นยํา
 • มีความสามารถในการควบคุมบังคับเสียงได้ดังชัดเจนดี
 • มีความสามารถในแนวการบรรเลงที่ลงจังหวะได้ถูกต้องตามทํานองเพลง
 • มีเม็ดพราย (ทางเพลง) ในการบรรเลงได้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีที่ประกวด

หากนักดนตรีคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนที่ ๕ ข้อดังกล่าวข้างต้นย่อมถือได้ว่าเป็นผู้มีความสามารถทางดนตรีการประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" จึงใช้หลักทั้ง ๕ ข้อนี้ ในการพิจารณาให้คะแนน

วิธีการให้คะแนน
เพื่อให้กรรมการผู้ตัดสินสามารถให้คะแนนได้สะดวกและตรงตามความหมายที่กล่าวถึงมากที่สุด คณะกรรมการจัดประกวดบรรเลงดนตรีไทยรางวัลศรทองจึงแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น ๗ ระดับในแต่ละหัวข้อดังนี้
ระดับความหมายของคะแนน รางวัลศรทอง

 • ดีมาก ๑๐ คะแนน (เป็นคะแนนสูงสุด)
 • ค่อนข้างดีมาก ๙ คะแนน
 • ดี ๘ คะแนน
 • ค่อนข้างดี ๗ คะแนน
 • ใช้ได้ ๖ คะแนน (คะแนนต่ำสุดที่ถือว่าผ่าน)
 • ค่อนข้างใช้ได้ ๕ คะแนน
 • ยังต้องปรับปรุง ๔ คะแนน (เป็นคะแนนต่ำสุด)

หมายเหตุ กรรมการมีสิทธิ์ให้คะแนนเป็น "จุดทศนิยม" ได้ในกรณีที่เห็นว่าผู้ประกวดมีความสามารถแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่สูงสุดต้องไม่เกิน ๑๐ คะแนน และต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า ๔ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
  • ถ้วยรางวัล
   ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จะได้รับถ้วยรางวัล
  • เข็มฝีมือศรทอง
   ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ในแต่ละระดับที่ได้คะแนน "สิบอันดับแรก" จะได้รับเข็มฝีมือศรทอง กรณีที่มีผู้เข้าประกวดไม่ถึง ๑๐ คน ในการประกวดประเภทใดก็ตาม คณะกรรมการจัดการประกวดฯ จะมอบเข็มฝีมือศรทองให้เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนห้าอันดับแรกเท่านั้น
  • เกียรติบัตร
   ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและผู้ที่ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทองจะได้รับเกียรติบัตร
  • หนังสือรับรอง
   ผู้เข้าประกวดรอบรองชนะเลิศจะได้รับหนังสือรับรอง
  • ทุนการศึกษา
   ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับทุนการศึกษา
  • รางวัลพิเศษ จากผู้สนับสนุน
   ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ อาทิเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีไทย สื่อการสอน ทุนการศึกษา จากผู้สนับสนุนโดยวิธีการจับฉลาก
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
  • ระดับประถมศึกษา
   • รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล เข็มฝีมือศรทอง และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเข็มฝีมือศรทอง และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเข็มฝีมือศรทอง และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
  • ระดับมัธยมศึกษา
   • รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล เข็มฝีมือศรทอง และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเข็มฝีมือศรทอง และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเข็มฝีมือศรทอง และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่ผู้ประกวดได้คะแนนความเห็นเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อ "ระบบการให้คะแนนในการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ฯ" เพื่อให้มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลละ ๑ คนเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ ๐๘.๓๑๓๔.๗๔๖๖
 • อีเมล์ sornthongthai@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
02 Aug 2023 (All day) to 15 Sep 2023 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod