^ Back to Top

ประกวดออกแบบตกแต่งภายในประจําปี 2566 "Young Designer Contest 2023"

ประกวดออกแบบตกแต่งภายในประจําปี 2566 "Young Designer Contest 2023"

VICHITR ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งภายในประจําปี 2566 "Young Designer Contest 2023" ภายใต้หัวข้อ "ECOSCAPE คอมมูนิตีสเปซที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและดีต่อโลก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และสนับสนุนเรื่องการตกแต่งภายในของมหาวิทยาลัยมูลค่ารวม 50,000 บาท

หัวข้อประกวด THEME
"ECOSCAPE" คือการออกแบบภายในอาคาร 2 ชั้น ชั้นละ 150 ตารางเมตร รวมเป็น 300 ตารางเมตร เพื่อเป็นคอมมูนิตีสเปซ (Community Space) ที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน (Wellness) และดีต่อโลก (Sustainability) ผู้เข้าประกวดสามารถนําเสนองานออกแบบภายในได้เต็มที่ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Interior Textiles ของ VICHITR ที่เน้นเรื่องสุขภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทังยังสามารถออกไอเดียได้ว่า ภายในอาคารจะเป็นคอมมูนิตีรูปแบบใด เช่น แหล่งรวมผู้คนด้านดีไซน์ ผู้สนใจกาแฟ แหล่งรวมด้านเทคโนโลยี ผู้สนใจกีฬา เป็นต้น เพื่อให้งานออกแบบเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยยึดจาก Plan ตามที่ให้มา ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถทุบผนัง สร้างชันลอย หรือสร้างโซนพืนที่กึ่งกลางแจ้งอื่นๆ ได้ โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของอาคาร อย่างไรก็ตามงานออกแบบต้องคํานึงถึงหัวใจหลัก ได้แก่

 • สุขภาพของผู้ใช้งาน (WELLNESS)
  ผู้ออกแบบต้องเลือกใช้ Interior Textiles ของ VICHITR ที่คํานึงถึงสุขภาพ (WELLNESS) เช่น ผ้าม่านลดการสะสมของฝุ่น ผ้าม่านป้องกันกันไรฝุ่น ผ้าม่านกันเชื้อรา ผ้าม่านต้านไวรัสและแบคทีเรีย ผ้าม่านโปร่งฟอกอากาศ ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์กันไรฝุ่น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ป้องกันแบคทีเรีย ม่านม้วน มู่ลี่ไม้ ที่ปราศจากสารก่อมะเร็ง เป็นต้น
 • การจัดสรรพืนที่ให้เป็นสัดส่วน (ZONING)
  ผู้ออกแบบต้องคํานึงถึงการจัดสรรพืนที่ให้เกิดมุมทํากิจกรรมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะมุมประชุม ทําเวิร์กชอป มุมนั่งเล่น ห้องสมุด คาเฟ่ ห้องอาหาร ห้องนํา หรือจะทุบบางพืนที่เป็นกึ่ง Semi-Ootdoor หรือ Double Space อย่างไรก็ตามควรคงโครงสร้างหลักของอาคารเอาไว้
 • การเลือกใช้วัสดุหรืองานดีไซน์ที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DESIGN)
  ผู้ออกแบบควรยึดใช้งานดีไซน์ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และดีต่อโลก เพื่อให้งานออกแบบมีส่วนช่วยดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ QUALIFICATION

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะมัณฑนศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และตกแต่งภายใน โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • แบบประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง มิได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงแบบมาจากที่อื่น และไม่เคยส่งผลงานนี้ประกวดที่ไหนมาก่อน
 • ผลงานประกวดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท วีซี แฟบริค จํากัด ในการทําซําหรือดัดแปลงผลงานดังกล่าวเพื่อนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนไม่ว่ารูปแบบใดๆ
 • ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังประกาศผล ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทได้
 • ผู้ได้รับคัดเลือก 5 คนสุดท้ายจะต้องมาถ่ายวิดีโอสําหรับใช้ใน Popular Vote ซึ่งจะมีทีมงานติดต่อไปนัดมาถ่ายทําในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวิจิตร สุขุมวิท 71 (สํานักงานใหญ่) และต้องเข้าร่วม Workshop ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่โชว์รูม VICHITR ณ อาคารวิจิตร สุขุมวิท 71 (สํานักงานใหญ่) หากทางผู้ได้รับคัดเลือกไม่สะดวกเข้าร่วมทางบริษัทขออนุญาตตัดสิทธิ์การพรีเซ็นต์งานรอบสุดท้าย โดยไม่มีเงือนไขใดๆ

รูปแบบการนําเสนอ PRESENTATION

 • ชิ้นงานในส่วนของ Conceptual & Inspiration
  นําเสนอแรงบันดาลใจที่ใช้ในการออกแบบ โดยอธิบายเพื่อตอบโจทย์ "ECOSCAPE คอมมูนิตีสเปซที่ดีต่อสุขภาพผู้ใช้งาน และดีต่อโลก" ซึ่งสามารถตังต้นไอเดียได้ว่า ภายในอาคารจะเป็นคอมมูนิตีรูปแบบใด เพื่อให้งานออกแบบเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถนําเสนอในรูปแบบของภาพที่ใช้อ้างอิง หรือภาพสเก็ตของสิ่งที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจ
 • ชิ้นงานในส่วนของ Perspective (อย่างน้อย 3 ภาพ)
  นําเสนอทัศนียภาพให้เห็นดีเทลและรายละเอียดของงานออกแบบ โดยต้องสอดคล้องกับโจทย์ของงานที่เป็นหัวใจหลัก 3 ข้อ คือ 1. สุขภาพที่ดีของผู้เข้ามาใช้งาน (WELLNESS) 2. การจัดสรรพืนที่ให้เป็นสัดส่วน (ZONING) 3. การเลือกใช้วัสดุหรืองานดีไซน์ที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DESIGN) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Interior Textiles ได้แก่ ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ม่านม้วน มู่ลี่ไม้ เป็นต้น
  สามารถขอรับวัสดุตัวอย่างได้ที
  • โชว์รูม VICHITR ณ อาคารวิจิตร สุขุมวิท71 (สํานักงานใหญ่) เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)
  • สาขา CDC (Crystal Design Center เลียบด่วนรามอินทรา) ชัน 1 อาคาร C เวลา 10.30 - 19.00 น. ทุกวัน
 • ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องระบุเฉพาะชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้มุมขวาล่างของแบบประกวดทุกชิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 วันสุดท้ายของการรับผลงาน ผลงานต้องมาถึงบริษัท วีซี แฟบริค จํากัด ภายในเวลา 23.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย จํานวน 5 คน ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก VICHITR
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ผู้เข้ารอบสุดท้ายเข้าทํากิจกรรมถ่ายวิดีโอสําหรับใช้ใน Popular Vote ที่อาคารวิจิตร สุขุมวิท 71 (สํานักงานใหญ่)
 • วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ผู้เข้ารอบสุดท้ายเข้าร่วม Workshop ที่โชว์รูม VICHITR อาคารวิจิตร สุขุมวิท 71 (สํานักงานใหญ่)
 • วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นําเสนอผลงานรอบสุดท้าย ต่อคณะกรรมการ และประกาศรางวัล

วิธีการจัดส่งผลงาน

 • กรอกรายละเอียดของผู้สมัคร และส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล Upload ไฟล์ PDF เท่านัน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 5 ตุลาคม 2566 (ภายในเวลา 23.59 น.) ผ่านช่องทางออนไลน์
 • หากไม่สามารถส่งทาง QR CODE ดังกล่างได้ สามารถส่งอีเมลมาที่ Dumrongsit_w@vc-fabric.com, kamolporn_s@vc-fabric.com ตังชื่อหัวข้อว่า ส่งงานประกวด YOUNG DESIGNER CONTEST 2023

รางวัลการประกวด REWARD

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และ สนับสนุนเรื่องการตกแต่งภายในของมหาวิทยาลัยมูลค่ารวม 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษ Popular Vote ประกวดในแฟนเพจเฟซบุ๊กของ VICHITR ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 จํานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • 083-295-6755 (คุณมุทิตา)
 • Facebook: VC Fab
File attachments: 
Deadline: 
28 Jul 2023 (All day) to 05 Oct 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.