^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีไทย "พระอาทิตย์ชิงดวง" ประจำปี 2567

ประกวดวงดนตรีไทย "พระอาทิตย์ชิงดวง" ประจำปี 2567

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นักศุึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมประกวดวงดนตรีไทย "พระอาทิตย์ชิงดวง" ประจำปี 2567 ในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา โล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

วงดนตรีเข้าประกวด
วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์

เพลงที่ใช้ในการประกวด
เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง 2 ชั้น

บทร้องสําหรับการประกวด
บทร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง 2 ชั้น เนื้อร้องของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)

รายละเอียดเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด

 • ซอด้วง 1 คัน
 • ซออู้ 1 คัน
 • จะเข้ 1 ตัว
 • ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา
 • ระนาดเอก 1 ราง
 • ระนาดทุ้ม 1 ราง
 • ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
 • ฆ้องวงเล็ก 1 วง
 • กลองแขก 1 คู่
 • ฉิ่ง 1 คู่
 • กรับ 1 คู่
 • ฉาบเล็ก 1 คู่
 • โหม่ง 1 ใบ
 • ขับร้อง 1 คน
  รวมทั้งสิ้น 15 คน

หมายเหตุ

 • ให้เลือกเครื่องดนตรีซออู้ หรือขลุ่ยเพียงออในการว่าดอก
 • สามารถใช้เปิงมางในการบรรเลงประกอบในช่วงที่เป็นทํานองภาษา
 • สถาบันสามารถส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดได้มากกว่า 1 วง โดยผู้เข้าประกวดจะต้องไม่ซ้ํากัน
 • สามารถนํานักเรียนต่างสถาบันในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าร่วมวงดนตรีโดยไม่จํากัดชนิด / ประเภทของการบรรเลง / ขับร้อง จํานวนไม่เกิน 1 คน

รายละเอียดการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดให้นําส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
   • เอกสาร/หลักฐาน
    • ใบสมัครที่ระบุข้อมูลผู้สมัคร พร้อมลายเซ็นผู้บริหารของสถาบันรับรอง
    • สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมประกวดพร้อมลงชื่อรับรองสําเนา
    • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ฝึกสอนและควบคุมพร้อมลงชื่อรับรองสําเนา
   • การบันทึกผลงานการบรรเลงวงดนตรีไทยในรูปแบบ VDO Clip
    • ให้ผู้บรรเลงสวมเครื่องแบบนักเรียน
    • ทําการบันทึกเพลงโดยไม่ต้องประกาศชื่อเพลง ชื่อนักดนตรี/นักร้อง และชื่อโรงเรียน โดยการบันทึก ภาพและเสียงให้เริ่มจับภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเพลง โดยมิให้หัวเพลงหรือท้ายเพลงขาดในระหว่างการบรรเลง และห้ามตัดต่อโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่ามีการตัดต่อจะตัดสิทธิ์การประกวด
    • การตั้งกล้องบันทึกภาพ ให้ตั้งกล้องตรงหน้าผู้บรรเลงให้เห็นชัด เพื่อให้เห็นอากัปกิริยาของผู้บรรเลง/ขับร้อง ห้ามเคลื่อนไหวกล้องและซูมภาพเข้า-ออกโดยเด็ดขาด
    • ภาพและเสียงที่บันทึกจะต้องมีความคมชัดและต้องสอดคล้องกัน หากพบว่าการบันทึกภาพและเสียงเหลื่อมกันจะเสียสิทธิ์การประกวด
    • ให้ระบุชื่อ VDO Clip ได้แก่ ชื่อวงดนตรี-ชื่อโรงเรียน (ตัวอย่าง: วงศรีสุริยวาฑิต-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) และตรวจสอบคุณภาพของ VDO Clip ก่อนอัปโหลด VDO Clip ในเว็ปไซต์ยูทูป (YouTube) โดยกําหนดระดับการแชร์เป็นบันทึกหรือเผยแพร่แบบไม่เป็นสาธารณะ (ทุกคนที่มีลิงก์วิดีโอจะดูวิดีโอได้) และนําส่งลิงค์ URL ผลงานที่บันทึกไว้ในเว็ปไซต์ยูทูป (YouTube) ให้ถูกต้อง
  • วิธีการนําส่ง
   นําส่งข้อมูลและไฟล์ใบสมัครและหลักฐาน มาที่ E-mail: bsru.collegeofmusic@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00 น. โดยกําหนดให้นําส่งข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ได้หรือไฟล์ที่นําส่งไม่สมบูรณ์ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าประกวด
  • ประกาศผลรอบคัดเลือกภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทาง Page Facebook: ดนตรีไทย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • รอบชิงชนะเลิศ
  วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องบรรเลงและขับร้องต่อหน้าคณะกรรมการในวันพุธที่17 มกราคม 2567เวลา 13.00 น. ณ โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกําหนดให้ทุกวงดนตรีใช้เครื่องดนตรีประเภทปี่พาทย์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น สําหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายและเครื่องเป่า ทุกวงดนตรีสามารถใช้เครื่องดนตรีของตนเองหรือใช้เครื่องดนตรีที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน (ตัดสินให้คะแนนเฉพาะเพลงบังคับเท่านั้น)

 • เกณฑ์การให้คะแนนวงดนตรี
  • ความถูกต้องของการจัดเครื่องดนตรีถูกต้องเหมาะสม
  • บุคลิกภาพสวยงามตามหลักดุริยางคศิลป์ไทย
  • ความไพเราะของเสียงในการบรรเลงมีความกลมกลืน
  • ความถูกต้องและแม่นยําของทํานองเพลง
  • จังหวะหน้าทับถูกต้อง
  • การสวมร้อง ส่งร้อง กลมกลืนเหมาะสม
  • แนวการบรรเลงถูกต้องตามอัตราจังหวะ
  • ความสามารถในการบรรเลงและการใช้เครื่องดนตรีแต่ละเครื่องถูกต้อง
  • กลวิธีการปรับวง ความเหมาะสม รูปแบบการบรรเลง
 • เกณฑ์การให้คะแนนการขับร้อง
  • ระดับเสียงเข้ากับเครื่องดนตรีได้กลมกลืนและคงที่
  • ลีลาการร้องถูกต้อง ไพเราะ
  • ร้องถูกต้องตามอักขระวิธี
  • การร้องถูกต้องตามจังหวะหน้าทับ และรู้จักแบ่งคําให้สอดคล้องกับจังหวะ

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

หมายเหตุ

 • เกียรติบัตรจะได้รับเฉพาะวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเท่านั้น
 • เกียรติบัตรที่ได้รับจะเป็นเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่นําส่งผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี โทรศัพท์ 081-274-2130
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง โทรศัพท์ 086-363-7307
File attachments: 
Deadline: 
01 Oct 2023 08:30 to 31 Oct 2023 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.