^ Back to Top

ประกวดผลงานเขียนจุดประกาย อวอร์ดส’ 52

จากความสำเร็จในการจัดโครงการ “จุดประกายอวอร์ดส์’ 51” เมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา และเหล่านักเขียน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทางหนังสือพิมพ์ฯ จึงเกิดแนวคิดในการจัดโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “จุดประกายอวอร์ดส์’52” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย สะท้อน และนำเสนอแง่มุมต่างๆของไทย ผ่านงานเขียนประเภทสารคดี และประเภทบทละครโทรทัศน์ที่มีคุณค่าในด้านเนื้อหา สาระ เพื่อกระตุ้นความคิดที่ดี และสร้างความเข้าใจกันในหมู่ของคนไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนการแสดงออก และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนที่ต้องการสะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ผ่านงานเขียนประเภทสารคดี และงานเขียนประเภทบทละครโทรทัศน์
 2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสร้างความเข้าใจกันในหมู่คนไทย เพื่อนำไปสู่ความรัก และความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ
 3. เพื่อ สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ และมีทักษะทางการเขียนสารคดี และบทละคร โทรทัศน์ สร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณค่าให้เผยแพร่ให้ผู้คนในสังคมวงกว้างได้รับรู้มาก ขึ้น
 4. เพื่อผลักดันตลาดวรรณกรรมประเภทต่างๆ ให้มีผลงานดีๆ และมีคุณค่าออกมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดของการประกวดประจำปี 2552 “คิดดี เข้าใจ เมืองไทยน่าอยู่”

ประเภทงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด พิจารณางานเขียนใน 2 ประเภท ดังนี้

 1. งานเขียนประเภทสารคดี
 2. งานเขียนประเภทบทละครโทรทัศน์

คุณสมบัติผู้ส่งเข้าประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. ไม่จำกัดอายุ

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภทสารคดี
 • เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง ไม่ลอกเลียน หรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียน หรือ ตรวจสอบพบว่าละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนของผู้อื่น ผู้เขียนต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
 • เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ หรือพิมพ์รวมเล่มมาก่อน- เป็นงานเขียนที่มีองค์ประกอบของความเป็นสารคดี ทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง และภาพถ่าย- เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์สื่อใดๆมาก่อน
 • เขียนเป็นภาษาไทย ความยาวบนหน้ากระดาษ A4 ไม่ควรเกิน 100 หน้า ในกรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด16 ปอยท์
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ และสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2เรื่อง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดคณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับคืน ขอให้ผู้ส่งผลงานประกวดทำสำเนาเก็บเอาไว้ก่อนส่ง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 • ในกรณีที่อ้างอิงถึงตัวบุคคล หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ผู้เขียนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สมบูรณ์ถูกต้อง หรือได้รับการยินยอมจากผู้ที่ถูกอ้างอิงถึงเสียก่อน ถ้าหากเกิดเป็นคดีความ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้เป็นสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ และรวมเป็นเล่มครั้งแรก

2.ประเภทบทละครโทรทัศน์

 • ต้องเป็นงานเขียนรูปแบบของบทละครโทรทัศน์เท่านั้น
 • ในกรณีที่นำเอาบทประพันธ์ของผู้อื่นมาเขียน หรือดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบทประพันธ์อย่างถูกต้องเสียก่อน
 • เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น หรือคิดขึ้นเอง และต้องไม่ลอกเลียน หรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียน หรือตรวจสอบพบว่าละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนของผู้อื่น ผู้เขียน
  ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
 • เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ และผ่านการนำไปถ่ายทำละครโทรทัศน์มาก่อน
 • เป็นงานเขียนที่มีองค์ประกอบของความเป็นบทละครโทรทัศน์ที่สมบูรณ์
 • เป็นผลงานที่มีเนื้อหาสาระในเชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดแนว แต่ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 • เขียนเป็นภาษาไทย ความยาวบนหน้ากระดาษ A4 จำนวน 10 - 12 ตอน

 

ในกรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ปอยท์

 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ และสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2เรื่อง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดคณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับคืน ขอให้ผู้ส่งผลงานประกวดทำสำเนาเก็บเอาไว้ก่อนส่ง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 • ในกรณีที่อ้างอิงถึงตัวบุคคล หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ผู้เขียนต้องตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้สมบูรณ์ถูกต้อง หรือได้รับการยินยอมจากผู้ที่ถูกอ้างอิงถึงเสียก่อน หากเกิดเป็นคดีความ ผู้เขียนจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้เป็นสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ และรวมเป็นเล่มครั้งแรก

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ประเภทสารคดี

 • เนื้อหาสาระของเรื่องต้องเป็นไปตามจุดประสงค์แนวความคิดของโครงการคือ “คิดดี เข้าใจ เมืองไทยน่าอยู่”
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำเสนอแง่มุมที่แปลกใหม่น่าสนใจอย่างครอบคลุม
 • ใช้สำนวนภาษาที่ถูกต้อง และเหมาะสม
 • มีองค์รวมของความเป็นงานเขียนสารคดี และมีคุณค่าทั้งความรู้ ความคิดเห็น และ
  คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ด้วย

ประเภทบทละครโทรทัศน์

 • เนื้อหาสาระของเรื่องต้องเป็นไปตามจุดประสงค์แนวความคิดของโครงการคือ
  “คิดดี เข้าใจ เมืองไทยน่าอยู่”
 • เนื้อหาสาระของบทละครต้องมีคุณค่า
 • มีองค์ประกอบของการเขียนบทละครโทรทัศน์ที่ดี-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
  นำเสนอแง่มุมที่แปลกใหม่ได้อย่างน่าสนใจ
 • ใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเรื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการทั้งโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2553

** ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประเภทสารคดี

เปิดรับผลงาน : 20 พฤศจิกายน 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผล : ปลายเดือนมีนาคม 2553

พิธีมอบรางวัล : เดือนเมษายน 2553

ประเภทบทละครโทรทัศน์

เปิดรับผลงาน : 20 พฤศจิกายน 2552 - 30 เมษายน 2553

ประกาศผล : 30 มิถุนายน 2553

พิธีมอบรางวัล : เดือนตุลาคม 2553

รางวัล

รางวัลประเภทงานเขียนสารคดี

 • รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลดีเด่นอันดับ1 เงินสด 30,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลดีเด่นอันดับ2 เงินสด 20,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

** และโอกาสในการเป็นเจ้าของผลงานรวมเล่มหนังสือสารคดีชุดพิเศษ

รางวัลประเภทบทละครโทรทัศน์

 • รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลดีเด่นอันดับ1 เงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รวมเงินรางวัลทั้งโครงการ จำนวน 200,000 บาท

หมายเหตุ : ใน กรณีที่ผลงานเรื่องที่ได้รับรางวัลแล้ว หากถูกตรวจสอบพบว่ามีการทำผิดกฎกติกา และ หมายลิขสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน ลอกเลียน หรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น ,แปลจากเรื่องต่างประเทศ ผู้เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมาย และจะต้องถูกริบรางวัลคืน

คณะกรรมการ

ประกอบด้วย 2ชุด คือ

 • คณะกรรมการคัดเลือก หรือคัดสรรรอบแรก (โดยบุคลากรทีมงานจุดประกายวรรณกรรม)
 • คณะการตัดสินรอบสุดท้าย
 • ประเภทสารคดี : (คณะกรรมจะประกอบด้วย นักวิชาการ,นักวิจารณ์,นักเขียนสารคดี และบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนสารคดี)
 • ประเภทบทละครโทรทัศน์ : ( คณะกรรมจะประกอบด้วย นักเขียนบทละครทีวี
  นักวิชาการ ด้านละครทีวี,นักวิจารณ์, และบุคคลากรที่เกี่ยวกับการทำละครโทรทัศน์)

การส่งผลงาน

ส่งผลงาน ได้ที่

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

แผนกจุดประกายวรรณกรรม

1854 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260

วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดโครงการ “จุดประกายอวอร์ดส์ ’52”)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 338 -3333 # 2562

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • Single Ad. : หนังสือพิมพ์เครือเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก, Xpress
 • TVC : ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องเนชั่น แชนแนล
 • สกู๊ปโปรโมทกิจกรรม : ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องเนชั่น แชนแนล
 • Radio Spot : ออกอากาศทาง FM. 90.5 และ FM. 102.0
 • Internet : Web Banner ผ่านเวบไซต์หนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่น ฯลฯ
Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.