^ Back to Top

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 320,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะด้านการแสดง
พื้นบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น

คุณสมบัติ

 • สมาชิกในวงโปงลางพื้นเมืองอีสานจะต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับปีเกิด พ.ศ. 2546)
 • ส่งประกวดในนามสถานศึกษาและนักแสดงต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
 • หากมีการเปลี่ยนตัวนักแสดง ขอให้สถานศึกษาส่งเอกสารการเปลี่ยนตัวนักแสดงมายังคณะกรรมการรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การรับรางวัลทุกประเภท

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ประวัติวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน จำนวน 9 ชุด
 • ข้อมูลการแสดง ประกอบด้วย
  • รายละเอียดชุดการแสดงพอสังเขป จำนวน 9 ชุด
  • ข้อมูลพอสังเขปของเครื่องแต่งกายในแต่ละชุดการแสดง จำนวน 9 ชุด
  • ส่งไฟล์บันทึกการแสดงสด นามสกุล .MP4 หรือ .MOV บันทึกไฟล์ลงแฟลชไดรฟ์หรือส่งมาที่ E-mail : nuntsue@kku.ac.th
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของสมาชิกภายในวง (ภาพสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

การสมัครเข้าประกวด
โดยสามารถส่งใบสมัครวงโปงลางพื้นเมืองอีสานพร้อมหลักฐานการสมัครบันทึกการแสดงสด นามสกุล .PM4 หรือ .MOV บันทึกไฟล์ลงแฟลชไดรฟ์หรือสามารถส่งไฟล์ มาที่ E-mail nuntsue@kku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันศุกร์ที่14 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกวงโปงลางพื้นเมืองอีสานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและแจ้งผลการคัดเลือกให้กับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดรับทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าวงโปงลางพื้นเมืองอีสานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ได้สละสิทธิ์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล ทุนสนับสนุน เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล ทุนสนับสนุน เงินรางวัล 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล ทุนสนับสนุน เงินรางวัล 45,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท ทุนสนับสนุน เงินรางวัล 30,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
 • รางวัลเพลงเปิดวงยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
 • รางวัลการแสดงเทิดพระเกียรติฯยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
 • รางวัลเพลงอีสานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
 • รางวัลการแสดงชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
 • รางวัลหมอล ายอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
 • รางวัลนางไหและกั๊บแก๊บยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
 • รางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยม ประกอบด้วย
  • รางวัลผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
  • รางวัลผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
  • รางวัลผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
  • รางวัลผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)
  • รางวัลผู้บรรเลงกลองยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท (พร้อมโล่เกียรติยศ)

ติดต่อสอบถาม
คุณนันทิดา เสือปู่ โทรศัพท์ 093 474 6568

Total Prize Money: 
320,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Sep 2022 09:00 to 14 Oct 2022 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.