^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม

คุณสมบัติ

 • สมาชิกในวงจะต้องเป็นนักเรียนกําลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกิน 19 ปี (นับปีเกิด พ.ศ.2546)
 • ส่งประกวดในนามสถานศึกษาและนักแสดงต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 • ประวัติวงดนตรีลูกทุ่งและชุดการแสดงพอสังเขป จํานวน 6 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ภาพสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

กําหนดการประกวด

 • 4.1 รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาจากไฟล์บันทึกการแสดงสด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • ความละเอียดของไฟล์บันทึกการแสดงสดต้องไม่ต่ํากว่า 1080p (Full HD) โดยเป็นสกุล MP4, MPG, FLV, MOV หรือ AVI เท่านั้น และไม่ใช้เทคนิคพิเศษใดๆ ในการดัดแปลงเสียงเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในการบรรเลง
  • มุมมองในการบันทึกภาพ ต้องบันทึกจากด้านหน้าวงเท่านั้น (ไม่มีการตัดสลับภาพไปยังมุมอื่นๆ) โดยให้เห็นครอบคลุมนักแสดงทั้งหมด
  • ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดผลงานบันทึกการแสดงสดลงในกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) โดยจะต้องอนุญาตให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงได้ พร้อมส่งลิงก์ของการแสดงดังกล่าวได้ที่ E-mail : kanikl@kku.ac.th (ทั้งนี้นักดนตรีและนักแสดงแต่งกายและจัดรูปแบบการแสดงเสมือนการแสดงจริง) ซึ่งจะคัดเลือกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จํานวน 5 วง เพื่อทําการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • จะทําการประกวดในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วงดนตรีลูกทุ่งที่เข้าประกวดต้องรายงานตัวก่อนเวลา 14.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 และทําการประชุมผู้ควบคุมวงและจับสลากลําดับการแข่งขัน เวลา 14.00 น. และทําการทดสอบระบบ (Sound Check) (วงละไม่เกิน 20 นาที และละวงสามารถนําผู้ควบคุมแสงและเสียงมาเองได้) ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสมัครประกวด

 • โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อม ไฟล์บันทึกภาพการแสดงสด มายัง E-mail: Kanikl@kku.ac.th
 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารคุ้มสีฐาน)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 40,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณคณิตตา 081 729 0816

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Sep 2022 09:00 to 14 Oct 2022 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod