^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติสมัคร

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ และ ศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ทุกวงต้องมีสมาชิก 2-5 คน (รวมนักร้อง)
 • อุปกรณ์ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง   
 • ผู้เข้าประกวดต้องแต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนเท่านั้น
 • กรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน และรูปภาพแบบเห็นหน้าชัดเจนของทุกคนให้ครบถ้วน
 • แนบบัตรประชาชนของคุณครู หรือผู้ปกครอง ที่เป็นผู้ดูแลวง
 • หากตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง จะพิจารณาสละลิทธิ์ทันที
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 กันยายน 2565

เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก (ผ่านรูปแบบวิดีโอการบันทึกการแสดง)

 • นำส่งคลิปแนะนำทีม และการแสดง 5 นาที (รอบแรกจะคัดเลือกจากคลิป)
 • วิดีโอจะต้องบันทึกให้เห็นผู้เข้าประกวดทุกคนที่ปรากฏชื่อในแบบฟอร์มการสมัครขณะแสดงสด โดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง ต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิน
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบแรก ผ่าน Fanpage Central Chaengwattana  วันที่ 12 กันยายน 2565

กติกาการประกวด 16 กันยายน 2565

 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการเชตอัพเครื่องดนตรี 10 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการโชว์ความสามารถด้านดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการ 15 นาที
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณา เป็นรายกรณี

เกณฑ์การตัดสิน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

 • ความสมบูรณ์ในการเล่นเป็นวง 30 คะแนน
 • ทักษะการขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี (Vocal / Instrumental Skill) 20 คะแนน
 • การแสดง การสื่อสาร และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง (Performance Communication and Feeling) 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 30 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 4 รางวัล "ขวัญใจผู้ชม" จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
Tel : 083-8839444

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Aug 2022 03:12

Members Online

There are currently 0 users online.