^ Back to Top

แข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ “HDF Cyber Wiz เกมล่าท้า จริง”

แข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ “HDF Cyber Wiz เกมล่าท้า จริง”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ “HDF Cyber Wiz เกมล่าท้า จริง” ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง” ปีที่ ๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๒๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
เป็นเกมที่สอดแทรกเนื้อหา เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์และประมวลผลจนเกิดเป็นกระบวนการทางปัญญาอันจะนําไปสู่การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากอันตรายบนโลกออนไลน์ได้

วัตถุประสงค์

๑. เป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤติกรรมในการสื่อสารและบริโภคข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยรู้จักคิด วิเคราะห์ใช้วิจารณญาณ และสติการในการเสwสื่อ
๔. เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์๔.๐ ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ สู่ยุคระบบเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

๑. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า ไม่จํากัดเพศ และอายุ
๒. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนของสถาบันnารศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น
๓. ผู้แข่งขันต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากnระทําความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

ประเภทการแข่งขัน

๑. ประเภทบุคคล
๒. ประเภทสถาบันการศึกษา

กติกาการแข่งขัน

๑. ผู้แข่งขันต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์www.hdfcyberwiz.com และกรอกข้อมูลส่วน บุคคลให้ครบถ้วน และยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง หาnกรอกข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือ ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน
๒. ผู้แข่งขันต้องลงชื่ออาจารย์ของสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ในการลงทะเบียนสมัครในฐานะอาจารย์  ที่ปรึกษา (อาจารย์๑ ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้มากกว่า ๑ คน)
๓. ผู้แข่งขัน ๑ คน สามารถสมัครแข่งขันได้หลายบัญชีผู้ใช้ ( User Account ) ระบบจะเลือกบัญชีผู้ใช้  ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงบัญชีเดียว ในการตัดสินรางวัลทุนการศึกษาทั้งทั้ ๒ ประเภท  
๔. ระบบจะเริ่มเก็บคะแนนผู้แข่งขัน ริ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น
๕. ผู้แข่งขันที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเล่นจนจบเกม
๖. ผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑-๔ จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาประเภทบุคคลตามลําดับ โดย ระบบจะแสดงคะแนนของผู้แข่งขันแต่ละคน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทาง www.hdfcyberwiz.com โดย เข้าไปที่หน้า “ตั้งค่า” และ “ข้อมูลส่วนตัว”
๗. สถาบันการศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนเข้าแข่งขันมากที่สุด อันดับที่ ๑-๓ จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ประเภทสถาบันการศึกษาตามลําดับ (นักเรียน ๑ คน เท่ากับ ๑ คะแนน)
๘. ในระหว่างเล่นเกมผู้เข้าแข่งขันสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เพื่อค้นหาข้อมูลได้
๙. การตัดสินคะแนนของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๐. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป ธิ์ ลี่ยนกฎ กติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๑๑. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาประเภทบุคคลจะต้องร ่วมพิธีมอบรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้จัด กําหนด
๑๒. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาประเภทสถาบันการศึกษาจะต้องส่งผู้แทนจากสถาบันมาร ่วมพิธีมอบ รางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้จัดกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการ

  • ช่วงการแข่งขัน : วันที่ ๑ มิถุนายน – วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓ เดือน
  • วันประกาศผล : ภายในเดือนกันยายน (แจ้งกําหนดการให้ทราบอีกครั้งรั้)

รางวัลการแข่งขัน

๑. ประเภทบุคคล

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ

๒. ประเภทสถาบันการศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทดสอบปฏิกิริยาของนักเรียนที่มีต่อข่าว ให้นักเรียนเรียนรู้แยกแยะ และตัดสินใจว่า ข่าวใดจริงหรือปลอม และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สติในการไตร ่ตรองข่าวสารก่อนที่จะทําการเผยแพร ่ออกไป
๓. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในโลกออนไลน์ และนํามาปรับใช้ให้ถูกต้อง
๔. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรู้ถึงวิธีการเสพสื่ออย่างมีสติและเสพอย่างสร้างสรรค์และนําความรู้ที่ ได้รับไปแนะนําขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ติดต่อสอบถาม
Facebook Fanpage : HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธันวา แสงฝาก

Contest Type: 
Total Prize Money: 
215,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2021 (All day) to 31 Aug 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.