^ Back to Top

ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๒

มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และรางวัลอื่นๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้พัฒนาฝีมือการบรรเลงดนตรีไทย ทั้งนี้ เพื่อโน้มนำให้เยาวชนไทยหันมาสนใจดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์สําคัญยิ่งของชาติ และยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันควรค่าแก่การธํารง รักษาไว้สืบไป

เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกวด
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๒ กําหนดใช้เครื่อง ดนตรีไทย ๖ ชนิด คือ 

 • ซอด้วง (สายไหม)
 • ซออู่ (สายไหม)
 • จะเข้ 
 • ขลุ่ยเพียงออ 
 • ขิมสาย (๗ หย่อง)
 • ระนาดเอก (ไม้นวม) 

ระดับการศึกษาที่จัดประกวด

 • ระดับประถมศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึง ป.๖)
 • ระดับมัธยมศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ม.๑ ถึง ม.๖) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนหรือเทียบเท่า ทั้งสาย สามัญ สายวิชาชีพ หลักสูตรนานาชาติ และโฮมสกูล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับ ที่คณะกรรมการจัดการประกวดฯ กําหนด 
 • สามารถบรรเลงเพลงที่กําหนดตามประเภทเครื่องดนตรีที่สมัคร เข้าประกวดได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามกติกาของคณะกรรมการจัดการประกวดฯ 
 • เป็นผู้มีมารยาทดี มีศีลธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ ในกรอบประเพณีอันดีงาม 
 • ไม่เคยถูกให้ออก ไล่ออก จากโรงเรียน เนื่องจากความประพฤติ เสื่อมเสีย สมัครเข้าประกวดได้ตามระดับชั้นเรียนที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๒ 
 • เลือกเครื่องดนตรีที่สมัครเข้าประกวดได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น 
 • เครื่องดนตรีใดที่มีผู้สมัครประกวดไม่ถึง ๑๐ คน อาจงดประกวดในประเภทนั้น 
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศสมัครเข้าประกวดในเครื่อง ดนตรีประเภทเดิมในระดับการศึกษาเพิ่ม 

รอบการประกวด แบ่งออกเป็น ๓ รอบ คือ 

 • รอบคัดเลือก  - พิจารณาจากการดู VDO Clip (เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผลทางไปรษณีย์และ หน้าเว็บเพจ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 • รอบรองชนะเลิศ  - บรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานที่ประกวด ที่กรุงเทพมหานคร (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 • รอบชิงชนะเลิศ - บรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานที่ประกวด ที่กรุงเทพมหานคร (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

 • ติดต่อสอบถาม
 • โทร. ๐๘๓-๑๓๔-๗๔๖๖, ๐-๒๒๗๙-๑๕๐๙ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
 • โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๐๘๕๖ 
 • E-mail: sornthongthai@gmail.com
 • www.facebook.com/Sornthongthai
File attachments: 
Deadline: 
21 Jul 2019 09:00 to 31 Aug 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.