^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ปี ๖๑

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ปี ๖๑

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ปี ๖๑ ชิงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ประเภทของการประกวด
ประเภทของการประกวดเป็นการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติ

๑. สมาชิกในวงจะต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (นับปีเกิด พ.ศ.๒๕๔๓)
๒. ส่งประกวดในนามสถานศึกษาและนักแสดงต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ

หลักฐานการสมัคร

๑. ใบสมัคร
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓. ประวัติวงดนตรีลูกทุ่งและชุดการแสดงพอสังเขป จำนวน ๖ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ภาพสี ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยส่งใบสมัครพร้อม VCD หรือ DVD ที่บันทึกภาพการแสดงสดที่
  สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓
 • ประกาศรอบคัดเลือก ๕ วงสุดท้าย วันศุกร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทาง cac.kku.ac.th และ www.kku.ac.th
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๖๑ (Sithan KKU Festival 2018)

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
05 Aug 2018 08:30 to 31 Oct 2018 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.