^ Back to Top

ประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาดประจำปี 2561

ประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาดประจำปี 2561

กองอํานวยการจัดงานกาชาดปี 2561 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญผู้ปกครองส่งน้องๆ อายุระหว่าง 1 - 5 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาดประจำปี 2561 ชิงรางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นเตือนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธี สามารถสังเกตุความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของร่างกาย จิตใจ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดู

เกณฑ์อายุเด็กที่เข้าประกวด
(นับอายุถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 1 ปี - 2 ปี 6 เดือน
 • ประเภทที่ 2 อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน - 5 ปี

กำหนดระยะเวลา

 • 1 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.redcrossfundraising.org
 • 20 – 24 สิงหาคม 2561 ยื่นใบสมัคร ณ ฝ่ายการเงิน ชั้น M โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • 5 – 19 กันยายน 2561 ตรวจสุขภาพรอบแรก ณ ตึก ภปร. ชั้น 9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (วันเวลาตามใบนัดได้รับในวันยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ถ้าไม่มาตามนัดหมายจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)
 • 5 ตุลาคม 2561 คัดเลือกรอบที่สอง ณ ตึก ภปร. ชั้น 9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยคัดเลือกผู้เข้ารอบประเภทละ 20 คน
 • 7 ตุลาคม 2561 ประกวดรอบตัดสิน ณ ตึก ภปร. ชั้น 9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • 17 ตุลาคม 2561 ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก โดยพิจารณาจากผู้มีสูงสุดจากการตรวจสุขภาพ ประเภทละ 50 คน
 • งานกาชาดประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2561

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. สูติบัตร
 3. สมุดบันทึกสุขภาพการได้รับวัคซีน
 4. ชำระค่าลงทะเบียน 100 บาท เพื่อนำเงินสมทบทุนการจัดงานกาชาด

รางวัล เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาด

 • ประเภทที่ 1 มี 8 รางวัลคือ รางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชยอีก 5 รางวัล
 • ประเภทที่ 2 มี 8 รางวัลคือ รางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชยอีก 5 รางวัล

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2256 1971
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิราวรรณ / สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

Deadline: 
20 Aug 2018 08:30 to 24 Aug 2018 15:00

Members Online

There are currently 0 users online.