^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา 2553

ประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา 2553

โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา เรียนเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงาน ประกวดคลิปวีดีโอ เหตุการ์ณจากประสบการ์ณตรง หรือเรื่องเล่า ความยาวไม่เกิน 4 นาที ไม่จำกัดเทคนิคการดำเนินเรื่อง ชิงรางวัลกว่าแสนบาท

กติกามีดังนี้

  1. เป็นคลิปเหตุการณ์จริง ประสบการณ์ตรง หรือเรื่องเล่า (ไม่จำกัดรูปแบบ)
  2. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31มีนาคม 2553 และ ประกาศผลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทาง www.budnet.org
  3. ส่งเป็นไฟล์ วีดีโอ ที่ถ่ายทำจากกล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรือกล้องถ่ายวีดีโอ บันทึกมาในแผ่นดีวีดี ความยาวไม่เกิน 4 นาที โดยให้ตั้งชื่อคลิปและอธิบายว่าคลิปวีดีโอต้องการสื่อเรื่องอะไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
  4. ส่งประกวดรายบุคคล หรือเป็นทีมก็ได้ (ไม่จำกัดอายุ เพศ และจำนวนผลงานที่ส่ง)
  5. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อนหรือคัดลอกมาจาก Internet หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  6. ผู้เข้าประกวดอนุญาตให้ทางโครงการฯ เผยแพร่คลิปวีดีโอต่อสาธารณชนและไม่ต้องส่งคลิปวีดีโอคืนแก่เจ้าของผลงาน

รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลสร้างสรรค์ 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลประทับใจผู้ชม 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.budnet.org

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2010-05-31 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
01 Jan 2010 (All day) to 31 Mar 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.