^ Back to Top

แข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับประเทศ ประจําปี 2561 "Thailand Isan Guitar Festival and Competition 2018"

แข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับประเทศ ประจําปี 2561 "Thailand Isan Guitar Festival and Competition 2018"

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนดนตรีกาญจนา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับประเทศ ประจําปี 2561 "Thailand Isan Guitar Festival and Competition 2018" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ ทางด้านดนตรีกีตาร์ให้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนได้อย่างยอดเยี่ยม
 2. เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางดนตรีกีตาร์ ระหว่างเยาวชนและผู้ที่ประสบความสําเร็จ และมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ จากหลากหลายประเทศ
 3. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเยาวชนก้าวสู่โลกแห่งเสียงดนตรี ตลอดจนพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถการเล่นดนตรีให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับนักดนตรีจากชาติอื่นๆ
 4. เพื่อส่งเสริมให้งานเทศกาลดนตรีกีตาร์ระดับประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งงานที่มีบทบาทในการสร้างชื่อเสียงออกไปสู่นานาชาติ โดยใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบของการเผยแพร่ชื่อเสียงของเยาวชน และคนไทยที่มีความสามารถให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันกีตาร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. กีตาร์คลาสสิก โซโล (Classic Solo) มี 3 รุ่นคือ
  • รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
  • รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
  • รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2.   กีตาร์คลาสสิก ควอเตท (Classic Quartet) มี 2 รุ่นคือ
  • รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
  • ประชาชนทั่วไป
 3. กีตาร์Woเกอร์สไตล์ (FINGERSTYLE) มี 3 รุ่นคือ
  • รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
  • รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
  • รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติและกติกาขอผู้สมัคร

 1. สมัครได้ทุกเพศ และอายุตามที่ระบุในแต่ละรุ่น
 2. ผู้ที่สนใจสมัครประเภทกีตาร์คลาสสิก ควอเตท (Classic Quartet) ต้องมีสมาชิกในวงไม่ต่ำกว่าหรือไม่เกิน 4 คนเท่านั้น
 3. เพลงแข่งความยาวระหว่าง 6 นาที ไม่เกิน 8 นาที
 4. เฉพาะการแข่งขันกีตาร์คลาสสิก สามารถใช้กีตาร์คลาสสิก ไม่จํากัดรุ่น / ยี่ห้อ และจะต้องไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยขยายเสียงทุกชนิด เช่น Contact ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
 5. เฉพาะการแข่งขันกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ ให้ใช้กีตาร์สายเอ็น (คลาสสิก) หรือกีตาร์สายเหล็ก (กีตาร์โฟล์ค) ไม่จํากัดรุ่น / ยี่ห้อ และจะต้องไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยขยายเสียงทุกชนิด เช่น Contact ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
 6. สามารถแบ่งได้มากกว่า 1รุ่น แต่จะต้องไม่ใช้เพลงซ้ำกับเพลงเดิมที่แข่งขันไปแล้ว 7)
 7. เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สําเนาสูติบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน (ถ่ายสําเนาให้ชัดครบทุกเพลง ทุกหน้า)
 8. ค่าสมัครการแข่งขัน แยกแต่ละประเภทการแข่งขัน ดังนี้ ประเภทการแข่งขัน
  • ประเภท กีตาร์คลาสสิก โซโล (Classic Solo) และกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ (FINGERSTYLE) 1)
   • รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 500 บาท
   • รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 800 บาท
   • รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,000 บาท
  • ประเภท กีตาร์คลาสสิก ควอเตn (Classic Quartet)
   • รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 1,200 บาท
   • ประชาชนทั่วไป 2,000 บาท
 9. ส่งใบสมัคร และค่าสมัคร ตรูตามระยะเวลาที่กําหนด โดยโอนเงินค่าสมัครแข่งขันทุกประเภทส่งมาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สุมาลี แก้วใจ เลขที่บัญชี503-405041-7 (ดือตราลงวันที่ไปรษณีย์ และหลักฐานโอนเงินทางธนาคารเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์)
 10. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ มิฉะนั้นจะถูกตัด สิทธิออกจากการแข่งขันทันที
 11. ลังจากสมัครเข้าแข่งขัน หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแwลงที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้รับสมัครทราบก่อนวันแข่งขัน 1 อาทิตย์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2561
 • แข่งขันในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • ความถูกต้อง แม่นยํา ชัดเจน ในการบรรเลง 30 คะแนน
 • น้ำเสียง ความสมดุล กลมกลืนของเสียง 30 คะแนน
 • ความเข้าใจการสื่อความหมาย ถ่ายทอดแนวความคิดเข้าใจบทเพลง 20 คะแนน
 • การแต่งกายความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก ท่วงที่ในการบรรเลงบนเวที 20 คะแนน

รางวัลการแข่งขัน

 • ประเภทกีตาร์คลาสสิก โซโล (Classic Solo)
  • รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
 • ประเภทกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ (FINGERSTYLE)
  • รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
 • ประเภทกีตาร์คลาสสิก ควอเตท (Classic Quartet)
  • รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รุ่นประชาชนทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รับสมัครและติดต่อสอบถาม

 • อ.สันติ แก้วใจ โรงเรียนดนตรีกาญจนา
  • โทร. 081-3934639
  • อีเมล์ Santiclassic67@gmail.com
 • Facebook : www.facebook.com/Terminal21 Korat
 • Line : @terminal21korat

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฐิตารีย์ บุญธรรมสามิสร

File attachments: 
Deadline: 
23 Apr 2018 10:00 to 20 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.