^ Back to Top

ประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติเข้าผู้ประกวด
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

ประเภทการประกวด
๑. ประเภทเพลงอีแซว
๒. ประเภทขับซอ
๓. ประเภทหมอลำ
๔. ประเภทเพลงโนรา

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สถานที่ส่งใบสมัคร

 • กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 • โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๔๓๒๘
 • อีเมลล์ : dance.stv2@outlook.com

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ

 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
 • กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๒๕๑ - ๔๒๕๕
  • โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๔๓๒๘
Deadline: 
05 Feb 2018 10:00 to 28 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.