^ Back to Top

ประกวด “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวด “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส่ง DVD บันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง
 • คณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกเข้ารอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรับทราบ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสามารถรับทราบผลการประกวดได้ที่เว็บไซต์ สำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://cac.kku.ac.th)
 • การประกวดจะเป็นรอบคัดเลือกจากบันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ดนตรีพื้นบ้าน และการฟ้อนรำ ให้เหลือ ๗ วง เพื่อเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๖๐ (Sithan KKU Festival 2017) ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทุนสนับสนุน  ๖๐,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทุนสนับสนุน ๔๐,๐๐๐ บาท
 • ชมเชย ๔ รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลการแสดงมหกรรมลำพื้นยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม  รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยม ประกอบด้วย
  • ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ / โทรสาร.๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐
 • นายวรศักดิ์ วรยศ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๔๖ ๕๑๓๓
 • นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๙ ๘๐๕๔
 • นายณัฐวุฒิ  จารุวงศ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๐๒๖๑
 • นางสาวคณิตตา คลังทอง ๐๘ ๑๗๒๙ ๐๘๑๖
Total Prize Money: 
300,000 Baht
Deadline: 
23 Aug 2017 10:00 to 06 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.