^ Back to Top

ประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan

ประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan ชิงเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 • เป็นเด็ก เยาวชน ชาย และหญิง ที่มีสุขภาพดี
 • อายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึงอายุ 8 ปี ในวันประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 (รับจำนวนจำกัด)
 • วัประกวดในวันเด็ก เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 เวลา 11.00-16.00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่งเอกสาร-หลักฐานการสมัคร ทาง E-mail: jude.event2012@gmail.com
 • หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
  • รูปถ่ายเต็มตัวหรือครึ่งตัว ขนาด 4x6 (โปสการ์ด) จานวน 1 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เข้าประกวด) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือญาติ) จำนวน 1 ฉบับ

การแต่งกายในการประกวด
ผู้เข้าประกวด ชาย / หญิง แต่งกายตามชุดการแสดง ร้อง-เล่น-เต้น-โชว์ ที่เตรียมการแสดงมา

การตัดสิน
ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การแต่งกาย ความสวยงาม
 • บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ
 • การแสดงความสามารถพิเศษ คนละ 3-5 นาที

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินสด 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 08-1355-8135
 • www.facebook.com/KidsContest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : jude

File attachments: 
Deadline: 
03 Jan 2017 10:00 to 13 Jan 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.