^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ครั้งที่ ๒”

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ครั้งที่ ๒”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ครั้งที่ ๒” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูค่ารวมกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติ
๑. สมาชิกในวงจะต้องเป็นนักเรียน กำลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (นับปีเกิด พ.ศ.๒๕๔๑)
๒. ส่งประกวดในนามสถานศึกษาและนักแสดงต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ

หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓. ประวัติวงดนตรีลูกทุ่งและชุดการแสดงพอสังเขป จำนวน ๖ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ภาพสี ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

กำหนดการประกวด
๑. รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาจาก VCD หรือ DVD ซึ่งจะคัดเลือกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ วง เพื่อทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
๒. รอบชิงชนะเลิศ จะทำการประกวด ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงลูกทุ่งที่เข้าประกวดต้องรายงานตัวก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และทำการประชุมผู้ควบคุมวงและจับสลากลำดับการแข่งขัน เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กติกาการประกวด
๑. องค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่งที่เข้าประกวด ต้องประกอบด้วย

 • นักดนตรี ประกอบด้วย ๒ กลุ่มคือ
  • กลุ่มเครื่องลม (Horn Section) มี แซ็กโซโฟน ทรอมโบน ทรัมเป็ต เป็นต้น
  • กลุ่มเครื่องจังหวะ (Rhythm Section) มี กีตาร์ กีตาร์เบส กลองชุด คีย์บอร์ด เครื่องตีประกอบบจังหวะอื่นๆ เป็นต้น
 • นักร้องนำ ไม่เกิน ๓ คน
 • นักแสดงประกอบหรือหางเครื่อง
 • พิธีกร ไม่เกิน ๒ คน
 • ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๕๐ คน

๒. เพลงและการแสดงที่ใช้ในการประกวด

 • เพลงช้า ๑ เพลง
 • เพลงเร็ว ๑ เพลง
 • การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑ ชุด
 • เพลงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ เพลง โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง ดังนี้ เพลงขวัญมอดินแดง เพลงนภาขอนแก่น และเพลงร่มกาลพฤกษ์

๓. การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้เวลาในการประกวด ๓๐ นาที โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มการประกวดและหยุดเวลาเมื่อการประกวดจบ หากเวลาเกินกำหนดคณะ กรรมการตัดสินจะตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน จากคะแนนทั้งหมดทั้งนี้ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วงที่เข้าร่วมการประกวดจะมีเวลาในการเตรียมวง วงละไม่เกิน ๕ นาที และมีเวลาในการเก็บเครื่องดนตรี วงละไม่เกิน ๕ นาที โดยไม่นับรวมเวลาในการประกวด
๔. การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแต่งกาย ให้สอดคล้องและเหมาะสม
๕. วงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องเตรียมเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการประกวดมาเอง คณะกรรมการจัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะเครื่องเสียง ตู้แอมป์ และไมโครโฟน จำนวน ๑๒ ตัว ไว้ให้เท่านั้น
๖. เกณฑ์การตัดสิน การประกวดมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

 • ดนตรี ๔๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก ความถูกต้องของจังหวะ ทำนอง เทคนิคการบรรเลง แนวการบรรเลง การเรียบเรียงเสียงประสาน และความไพเราะในภาพรวม ตลอดทั้งความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับชุดการแสดง
 • การร้อง ๒๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก น้ำเสียง อักขระ ทำนอง จังหวะและเทคนิคการร้อง บุคลิก ลีลาและอารมณ์
 • การเต้นและการแสดง ๔๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก ทักษะการเต้น กระบวนการท่าเต้น/ท่ารำ ความพร้อมเพรียง ลีลาและอารมณ์ ความเหมาะสมของ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง ทั้งนี้เชื่อมโยงกับชุดการแสดง ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงประกอบบทเพลง

๗. ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

การสมัครเข้าประกวด
๑. โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อม VCD หรือ DVD ที่บันทึกภาพการแสดงสด ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒
โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๒. คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกวงดนตรีลูกทุ่งที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและแจ้งผลการคัดเลือกให้กับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดรับทราบ ภายในวัน ศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ที่ http://cac.kku.ac.th และ http://www.kku.ac.th
๓. ติดต่อขอทราบรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐
๔. เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าวงดนตรีลูกทุ่งที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ได้สละสิทธิ์

Total Prize Money: 
250,000 Baht
Deadline: 
04 Oct 2016 08:30 to 21 Oct 2016 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.