^ Back to Top

March 2016

ประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 "Design TREES-NC Building 2016"

ประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 "Design TREES-NC Building 2016"

สถาบันอาคารเขียวไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 "Design TREES-NC Building 2016" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 12:00

ประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2559

ประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 16:00

ประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559

ประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559

ธนาคารออมสิน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 16:00

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทาน

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาด ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

ประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาด ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สวทช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาด ด้วยเทคโนโลยีกา

Deadline: 
Sun, 2016-05-01 16:00

ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"

ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"

โครงการ CSR สายงานการเงิน การประปานครหลวง ขอเชิญนักเรียน อายุระหว่าง 10- 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย ''สะพายกล้องท่อง Summer''

ประกวดภาพถ่าย ''สะพายกล้องท่อง Summer''

Jaymart ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ''สะพายกล้องท่อง Summer'' ชิงแพ็กเก็จที่พักมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หัวข้อการประกวด
สะพายกล้องท่อง Summer

Deadline: 
Wed, 2016-03-30 09:37

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย 11thTDEX Underwater Photo Contest หัวข้อ “Love of the Sea”

ประกวดภาพถ่าย 11thTDEX Underwater Photo Contest หัวข้อ “Love of the Sea”

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 11thTDEX Underwater Photo Contest หัวข้อ “Love of the Sea” ชิงรางวัลเช็คเงินสดมูลค่ารวม 210,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-04-29 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"

ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโ

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 17:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมป

Deadline: 
Fri, 2016-04-29 16:00

ประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์ Copyright Motion Infographics Contest 2016

ประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์ Copyright Motion Infographics Contest 2016

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์ Copyright Motion Infographics Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเท

Deadline: 
Mon, 2016-04-18 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทัศนศึกษา

Deadline: 
Sun, 2016-04-24 16:00

ประกวด Top Model Thailand 2016

ประกวด Top Model Thailand 2016

กองประกวด Top Model Thailand ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวด Top Model Thailand 2016 ชิงรางวัลเงินสด มงกุฎ สายสะพาย และรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:00

ขัวศิลปะค่ายศิลป์สองวัย

ขัวศิลปะค่ายศิลป์สองวัย

สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย จัดกิจกรรม “ขัวศิลปะค่ายศิลป์สองวัย” เพื่อเป็นการนำศิลปะมาเสริมสร้าง สานสัมพันธ์ คนสองวัย จัดในระหว่างวันที่  5-8 เมษายน 2559 จำนวน 4 วัน เวลา 10.00-15.00 น. ณ ขัวศิลปะ เชียงราย

Seminar date: 
Tuesday, 2016, April 5 - 10:00 to Friday, 2016, April 8 - 15:00

Members Online

There are currently 0 users online.