^ Back to Top

December 2014

ประกวดบอดี้เพ้นท์ หัวข้อ “Hunter (ผู้ล่า)”

ประกวดบอดี้เพ้นท์ หัวข้อ “Hunter (ผู้ล่า)”

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดบอดี้เพ้นท์ (Body Paint Challenge) ภายใต้หัวข้อ “Hunter (ผู้ล่า)” ในงานเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 26 “กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่” ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบ

Deadline: 
Tue, 2015-01-20 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ"

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการการประกวดวาดภาพระบายสี (วาดสด) ในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ” ในงานเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 26 “กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่” ชิงทุนการศึก

Deadline: 
Tue, 2015-01-20 16:00

เสวนาวิชาการศิลปะ หัวข้อเรื่อง เราอยู่ตรงไหน และเรากำลังจะไปไหน ? คำถามต่อศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยในบริบทของอุษาคเนย์

เสวนาวิชาการศิลปะ หัวข้อเรื่อง เราอยู่ตรงไหน และเรากำลังจะไปไหน ? คำถามต่อศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยในบริบทของอุษาคเนย์

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมมือกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเสวนาวิชาการศิลปะ หัวข้อเรื่อง เราอยู่ตรงไหน และเรากำลังจะไปไหน ?

Seminar date: 
Saturday, 2015, January 10 - 14:00 to 17:00

การแข่งขันดนตรี “ กิฟท์สามัญรุ่นใหญ่ มิวสิค คอนเทส"

การแข่งขัน “ กิฟท์สามัญรุ่นใหญ่ มิวสิค คอนเทส"

วันที่ 29-30 มกราคม 2557

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ”

โครงการเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 26 “กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่”
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ อาคาร 8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29-30 มกราคม 2558

ประกวดบอดี้เพ้นท์ในห้วข้อ "นักล่า"

ประกวดบอดี้เพ้นท์ (Body Paint Challenge) ภายใต้หัวข้อ “Hunter (ผู้ล่า)”

โดย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการประกวด         สำหรับนิสิต/นักศึกษา

แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2015"

แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2015"

ผู้จัดงาน Japan Expo in Thailand 2015 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2015" ชิงรางวัลทุนเรียนภาษา และโฮมสเตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์

Deadline: 
Thu, 2015-01-15 16:00

ประกวดดนตรี "RUAMSMAI BIG BAND Season 4 2015"

ประกวดดนตรี "RUAMSMAI BIG BAND Season 4 2015"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "ร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ Season 4 2015" (RUAMSMAI BIG BAND Season 4 2015) เพื่อเข้าเป็นสมาชิกวง RUAMSMAI BIG BAND และเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ไปแสดงดนตรีทั้งในป

Deadline: 
Mon, 2015-02-16 16:00

ประกวดดนตรี "กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่ มิวสิค คอนเทส 2558"

ประกวดดนตรี "กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่ มิวสิค คอนเทส 2558"

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดนตรี "กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่ มิวสิค คอนเทส 2558" ในงานกิ๊ฟท์ วันที่ 29-30 มกราคม 2558 ที่ ตึก 8 สาขาศิ

Deadline: 
Tue, 2015-01-20 16:00

ประกวดออกแบบโคมไฟติดเพดานแอลอีดี "Modern Lamp Design Contest 2015"

Modern Lamp Design Contest 2015

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟติดเพดานแอลอีดีสำหรับใช้ในอาคาร "Modern Lamp Design Contest 2015" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยร

Deadline: 
Fri, 2015-02-20 16:00

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Mon, 2015-01-19 16:00

ประกวดออกแบบ LOGO วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ครบรอบ ๗ ปี

ประกวดออกแบบ LOGO วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ครบรอบ ๗ ปี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ LOGO วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ครบรอบ ๗ ปี ชิงรางวัลมูลค่ารวม ๖,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2015-01-16 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข”

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-01-12 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Desirable Competencies for Future Leadership on the Global Stage”

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Desirable Competencies for Future Leadership on the Global Stage”

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Desirable Competencies for Future Leadership on the Global Stage” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-01-05 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.