^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด Talk Show "เดี่ยวไมโครโฟน... ให้โดนเรื่องสิทธิ"
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิตนัก ศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Talk Show "เดี่ยวไมโครโฟน... ให้โดนเรื่องสิทธิ" ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า 60,000 บาม พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์บางปู" และภาพเก่า “เล่าเรื่อง เมืองบางปู”
เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์บางปู" และภาพเก่า “เล่าเรื่อง เมืองบางปู” ชิงรางวัลและของที่ระลึก ภาพเก่า“เล่าเรื่อง เมืองบางปู”  ๑. ...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สื่อถึงนมโรงเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านดนตรี ทางด้านการกีฬา หรือทางด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่"
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สื่อถึงนมโรงเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านดนตรี ทางด้านการกีฬา...
ประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ Character"
อุทยานการเรียนรู้ TKpark ขอเชิญนิสิน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ Character" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา “เทศกาลอาหารทะเลบางเสร่ เสน่ห์หางเครื่อง ครั้งที่ 1”
จังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา ในงาน “...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ทอด ภาพ ป่า”
อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญบเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ทอด ภาพ ป่า” ผ่านมุมมองพื้นที่สีเขียวใกล้ตัว ชิงกล้อง Mirrorless และของรางวัลโดนใจนักเดินทางมากมาย ...
ประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 ชิงเงินรางวัล ...
ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “...
ประกวด MISS PACIFIC MOTOR SHOW 2014
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญสาวสวย รูปร่างดี มีความมั่นใจ อายุระหว่าง 17 – 23 ปี เข้าร่วมประกวด MISS PACIFIC MOTOR SHOW 2014 ชิงเงินรางวัล สายสะพาย พร้อมมงกุฎ มูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท...
ประกวด Kid's Teddy Photo Contest 2014
TEDDY BEAR MUSEUM PATTAYA ขอเชิยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด Kid's Teddy Photo Contest 2014 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท เงื่อนไขการรับสมัคร 1. เป็นเด็กหญิงหรือชายอายุระหว่าง 4-10...
ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" ในการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘...
ประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล ...
ประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา ภายใต้หัวข้อ “Connectivity for Shared...
Amarin Bear Wish Project Season 4 by AIS 3G
ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ร่วมกับ AIS 3G ขอเชิญผู้สนใจอายุตั้งแต่ 19-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตกแต่ง "พี่หมีอัมรินทร์" Amarin Bear Wish Project Season 4 by AIS 3G...
ACM International Collegiate Programming Contest
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM International Collegiate ชิงรางวัลมทูลค่ารวมกว่า 100,000...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.